St. Lyngby Mose lavbundsprojekt - Forundersøgelse

Projekttype Lavbundsprojekt
Periode  2016
Projektareal  ca. 107 ha
Økonomi Der er bevilliget 539.000 kr. til forundersøgelserne.

Projektbeskrivelse

Naturstyrelsen Nordsjælland udfører i perioden fra den 13. januar 2016 til 16. september 2016 en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse med henblik på at undersøge muligheden for at gennemføre et lavbundsprojekt i St. Lyngby Mose i Hillerød og Halsnæs kommuner.

Lavbundsordningen er en tilskudsordning til udtagning af lavbundsjorder med det formål at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser og genskabe eller forbedre naturen.

Forundersøgelsen vil ligge færdig i efteråret 2016. På et møde for lodsejerne tirsdag den 31. maj kl. 19 på Ølsted Kro vil nogle af de foreløbige resultater fra den tekniske forundersøgelse blive fremlagt. Kulstofindholdet i jorderne skal være mere end 12 % for at der kan opnås støtte til projektet, og der er i foråret udtaget jordbundsprøver i St Lyngby Mose for at undersøge dette.

Det foreslåede projektareal er på godt 100 ha og ses på vedlagte kort. For at reducere tabet af CO2 skal de centrale arealer gøres mere våde, så der ikke kommer ilt til den organiske jord så denne nedbrydes. Naturstyrelsen har tidligere opkøbt arealer i St. Lyngby Mose, med henblik på at etablere en lavvandet sø i oplandet til Arresø for at reducere fosfor udledningen til Arresø men det projekt blev ikke realiseret.  

Forundersøgelserne/rapporterne vil blive lagt her på hjemmesiden når de er klar.  Forundersøgelserne er finansieret af NaturErhvervstyrelsen med EU-støttemidler.

Projektforløb

Forundersøgelserne for et lavbundsprojekt i St. Lyngby Mose er nu færdige og på baggrund af disse har Naturstyrelsen i efteråret 2016 søgt NaturErhvervsstyrelsen om midler til jordfordeling og realisering af lavbundsprojektet. Der vil gå flere år inden et projekt i St. Lyngby Mose eventuelt ville kunne gennemføres. Lodsejerne vil skulle kompenseres for de arealer der indgår i projektet. 

 

Lavbundprojektet er sat på standby og afventer yderligere anvisninger. September 2018
Brev til lodsejere om status

Den tekniske forundersøgelse er udført af firmaet Orbicon og den ejendomsmæssige forundersøgelse har NaturErhvervstyrelsen stået for.

Begge forundersøgelser blev færdige i efteåret 2016.

Se referater og undersøgelsesrapporter og bilag i Dokumentarkivet.

Kort over projektområdet

Kort over skitseprojektområdet er vist med tyk sort streg inderst. 

Dokumentarkiv

Kontakt

Ida Dahl-Nielsen

Specialkonsulent
Nordsjælland

Niels Worm

Skovfoged og Vildkonsulent
Nordsjælland