Ridning

Ridning i Naturstyrelsens skove er som hovedregel gratis.

Du skal dog have tilladelse til konkurrenceridning og andre ridestævner, erhvervsmæssig lystkørsel, arbejdskørsel med hestekøretøjer, kørsel med travheste mv. samt al kørsel og træning af og med heste.

Ridning i Naturstyrelsens skove mv.

Man må normalt ride i skridt, trav og tølt på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje, der er bredere end 2,5 meter samt på andre veje, hvor det ifølge skilte (piktogrammer) er tilladt.

Der må også rides i skovbunden – dog ikke i områder med nye planter og unge træer. Der må ikke rides på gravhøje og andre fortidsminder eller skovens marker, indhegninger mv.

Vær opmærksom på, at der omkring København er særlige regler for ridning på visse arealer.

Læs mere om ridning i adgangsbekendtgørelsens §§ 11-15

Læs mere om køb af ridekort for Hovedstaden

Ridning fra rideetablissementer 

Forvalteren af rideetablissementer skal sørge for en aftale med Naturstyrelsen, før du må ride i statensnaturområder med udgangspunkt fra rideetablissementet. Et rideetablissment er fx en rideskole, rideklub, et stutteri, hesteopstaldning eller lignende - uanset hvilken betegnelse, der bruges.

Læs mere om retningslinier for enhedernes overenskomster med rideetablissementer

Særlige regler for ridning ved Jægersborg Dyrehave, Kalvebod Fælled og Kongelunden

I disse områder er der særlige regler for ridning, og der skal løses ridekort.

Læs mere om køb ridekort her

Rideregler og gode råd til ridning i alle naturområder

 • Ridning skal ske i højre side af vej og sti, medmindre der findes en særskilt ridesti.
 • Du må ride i skove i skridt, trav eller tølt på asfalterede veje, på stenlagte veje og grusveje bredere end 2,5 meter - og på afmærkede ridestier.
 • Du må ride på veje og stier udenfor skove på private fællesveje gennem skove
 • Du må ikke ride på strande og klitfredede arealer, på udyrkede arealer udenfor skovene (fx heder, enge, moser mv.) samt på cykel- og gangstier.
 • Ved møde med andre brugere af skoven skal ryttere ride én og én og i skridt.
 • Krydsning af veje og stier skal altid foregå i skridt.
 • Det er lovligt at færdes til fods og på cykel på ridestierne, så afpas ridehastigheden efter udsynet.
 • Naturstyrelsen opfordrer andre brugere til ikke at færdes på ridestierne, så også de bidrager til, at samfærdsel på områderne er smidig.
 • Følg skiltningen, da der visse steder er rideforbud.
 • Der må ikke rides på fortidsminder (gravhøje, stendiger mv.), marker eller springes over brændestabler, diger, grøfter eller bomme.
 • Der må ikke lægges forhindringer (spring) ud på ridestierne uden forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen
 • Anvisninger fra Naturstyrelsens medarbejdere skal altid følges.
 • Ridning foregår på eget ansvar. Ridestier er ikke altid plane og egnede til galop, og grene kan forekomme i rytterens højde.
 • Benyt helst ridestierne, og rid så vidt muligt i rabatten ved ridning på grusveje.

Læs mere om reglerne for ridning i skove og på veje og stier i det åbne land i adgangsbekendtgørelsens §§ 11-15 og §§ 22-23.

Hvor må jeg ride naturen?

Ridning i private skove
I private skove bestemmer ejeren om, og hvor ridning er tilladt. Man må dog ride på private fællesveje, som fører gennem skove, hvis der ikke er sat skilte med forbud op. Find en oversigt over private skove, hvor man må ride med ridekort.

Gå til Skovforeningens hjemmeside

Ridning på stranden
I perioden 1. september til 31. maj er ridning tilladt på den ubevoksede strandbred og direkte ned dertil, hvis der er lovlig adgang til stranden.

På klitfredede arealer er ridning kun tilladt på lovligt anlagte veje og den ubevoksede strandbred, og kun hvis der ikke er skiltet med rideforbud. Er du usikker på, om et område er klitfredet, så kontakt Kystdirektoratet.

Gå til Kystdirektoratets hjemmeside

Ridning i det åbne land
Ridning i det åbne land er tilladt på veje og stier, medmindre ejeren ved skiltning har forbudt ridning.

Bemærk, at det normalt ikke er tilladt at ride på udyrkede arealer, på brakmarker, stubmarker mv., medmindre man har ejerens tilladelse.

Badning med heste
Badning i søer kræver ejerens tilladelse. Badning i havet er tilladt, så længe man holder sig inden for de rammer, som er beskrevet i afsnittet om ridning på stranden.

Mange på hesteryg
Ridning fra rideskoler, rideklubber osv. kræver - ligesom jagtridning eller anden form for ridekonkurrence - altid ejerens tilladelse. Al ridning med køretøjer – undtagen privat lystkørsel i offentlige skove – kræver grundejerens tilladelse.Se også