Dyr

Ride. Foto: Wiki Commons

Fugle

Mallemuk

På Bulbjerg-klinten kan man i yngletiden se lidt af en sensation, når enkelte par af den nordatlantiske mallemuk yngler.

Første gang mallemukken havde succes med at yngle på Bulbjerg var i år 2000. Dengang fik to par hver én unge på vingerne.

Selv om der siden 1987 er set grupper på 10-15 mallemukker ad gangen på og ved Bulbjerg – flere af dem som par og også i yngletiden – var det først i 2000, at det lykkedes mallemukken at skabe en næste generation her til lands. Normalt yngler den omkring polarhavene og i Skotland.

Mallemukken er en stormfugl, og dens nærmeste slægtning er albatrossen fra den sydlige halvkugle.

Både i udseende og adfærd ligner den albatrossen, om end i miniatureudgave. I luften er den en sand mester.

Den flyver, modsat riderne, på helt stive vinger og udnytter vind og luftstrømme så begavet, at den nemt flyver op mod vinden selv i stormende kuling uden at slå med vingerne.

Læs om mallemukken på dof.dk

Ride

På klinten ud mod havet yngler omkring 500 par rider – en mågeart, som ligner stormmågen, men har helt sorte vingespidser og mørke ben.

Fuglene ankommer i april. Rederne på klinten ligger tæt, og ridernes adfærd er tilpasset livet på smalle redesatser – lige fra ungernes bagudrettede klør, der gør dem i stand til at holde fast i kanten, til måden ungerne bliver fodret på.

I august har fuglene forladt Bulbjerg og opholder sig størstedelen af tiden over åbent hav.

Riden er en fortræffelig flyver og klarer nemt den stærke blæst. Udenfor yngletiden færdes riderne ofte i store flokke langt til havs eller bl.a. langs den jyske vestkyst, når vinden presser dem mod land.

Under en storm talte ornitologer over 40.000 rider på én dag ved Hanstholm.

Edderfugl

Også edderfugle kan ses på havet både om sommeren og om vinteren.
Edderfuglen yngler langs Nordeuropas kyster og også på holme og øer i Danmark. Dens fine dun er bl.a. blevet brugt i edderdunsdyner.

Sortand

Både i træktiden og om sommeren kan du se flokke af sortænder på havet.

I træktiden kan du nyde store flokke trække langs kysten, og en stor del af dem overvintrer i danske farvande, hvor de lever af muslinger og snegle, som de dykker ned og henter op fra havbunden.

Om sommeren er det ofte hanner og ungfugle, der kan ses ved Bulbjerg, hvor de fælder og skifter fjer.
Sortanden yngler ved søer i Nordeuropa og Vestsibirien.

Andre fugle

Der er mange slags fugle ved Bulbjerg. I træktiden forår og efterår er det muligt at se både gråstrubet lappedykker, rødstrubet lom, alk og lomvie. Måger er der mange af, i sensommeren også mange terner. Skarven har en særlig plads ved Bulbjerg, fordi Skarreklit egentlig betyder Skarv-klit.

I træktiden får fuglene selskab af kjover, og i sensommeren er det muligt at se havfugle som suler, skråper og stormsvaler. I forårstræktiden er der især på dage med østenvind gode muligheder for at se rovfugle – i heldigste fald havørn og kongeørn.

Læs om danske fugle i Artsleksikonet

Andre dyr ved Bulbjerg

Pattedyr

Forskellige pattedyr viser sig i ny og næ på Bulbjerg, fordi de holder til i klitplantagerne. Det er ræve, harer, rådyr og krondyr.
Læs om danske pattedyr i Artsleksikonet

Insekter

Ved Bulbjerg og i plantagerne findes insekter, som er almindelige ved de danske kyster, f.eks. mariehøns og rejnfanbladbille og tusindben.

Særligt sidstnævnte kan skabe omtale på stedet. For i meget tørre perioder trækker de fugtige bunkers de mangebenede smådyr til i så store tal, at skovfogeden og hans folk må skovle dem op i gulvspande.

Læs om danske insekter i Artsleksikonet

Krybdyr

De er svære at få øje på, men de er der: Stålorm, hugorm og markfirben. På en varm plet i sandet og i læ for den værste vestenvind, kan du være heldig at se hugormen.

Markfirben lever gerne ved Vestkysten og er den ene af to arter af firben, som findes i Danmark. Det andet er det almindelige skovfirben.

Markfirben han kan blive op til 25-30 cm lange, når man regner halen med. Hannen er stærkt lysegrøn i yngledragten og meget flot.

Læs om danske krybdyr i Artsleksikonet

Planterne ved Bulbjerg

Her kan du finde den sjældne klitøjentrøst, som i gammel tid blev brugt til at behandle øjensygdomme.

Læs mere om plantelivet ved Bulbjerg

Bulbjerg året rundt

Hvornår er der bedst chance for at se den sjældne fugl mallemukken? Hvornår blomstrer limurten?

Oplev Bulbjerg året rundt