Historie - Elmelund Skov

Historien om Elmelund Skov

Store dele af den oprindelige skov omkring Odense blev ryddet allerede i middelalderen for at få ny landbrugsjord. Siden forsvandt det meste af resten. Elmelund Skov vest for Odense er en helt ny skov. De 600.000 træer blev plantet i 2014.

Is-sammenstød skabte Fyn

Fyn er skabt ved et sammenstød mellem frossent morænemateriale og et isfremstød fra sydøst. Sammenstødet skete for ca. 13.000 år siden. Da isen smeltede, efterlod den et bakket morænelandskab vest for det nuværende Odense.

Stenalderens mennesker slog sig først ned langs bredderne af Odense Å og fandt senere op i højdedragene. Fund fra området ved Kirkendrup Skov nordvest for Odense viser, at det i hvert fald har været beboet siden bronzealderen og formentlig også før det.

Skoven overlevede længst i bakkerne

I oldtiden var der masser af skov på Fyn. Men træerne måtte lade livet, efterhånden som mennesket skulle skaffe mere landbrugsjord. På højdedragene vest og nordvest for Odense fik skoven lov at stå forholdsvis længe, fordi jorden her var svært tilgængelig.

Træerne forsvandt, da skoven blev solgt

Efter Reformationen i 1536 overtog kronen al kirkens jord og blev den største jordbesidder i Odense-området. Skovene var kongens private jagtområder og derfor beskyttet. Det varede dog kun, indtil kronens arealer blev lagt sammen til ét stort, såkaldt ryttergods og i 1760’erne solgt gård for gård. Skovene blev splittet op i små lodder, og mange af de nye ejere huggede træerne om med det samme. Salget af træet var med til at skaffe penge til at betale gården med.

Danmarks skovareal skal fordobles

I mere end 200 år var der forsvindende lidt offentligt ejet skov i omegnen af Odense. Men i 1993 besluttede Folketinget at fordoble Danmarks skovareal i løbet af 80-100 år. Allerede det følgende år plantede Naturstyrelsen de første træer i Kirkendrup Skov vest for Odense.

Skoven skal beskytte grundvandet og give mere natur til borgerne

Skovrejsningen har to hovedformål. Den skal give borgerne i Odense en rigere natur at færdes i tæt på det sted, hvor de bor. Samtidig er skoven med til at beskytte grundvandet.

Ny skov med 600.000 træer

I 2001 indgik Naturstyrelsen en samarbejdsaftale med Odense Kommune og forsyningsselskabet VandCenter Syd om at rejse skov på mere end 2.000 hektar offentligt ejet jord i kommunen. Elmelund Skov er det første konkrete resultat af denne aftale – og med 600.000 træer den hidtil største skovrejsning i Miljøministeriets historie.

Elmelund Skov er den største skov i Odense Kommune

Elmelund Skov er med 360 hektar samtidig den største skov i Odense Kommune. Skoven med de små nye træer af ca. 30 forskellige arter åbnede officielt for publikum i maj 2014. Endnu ses den kun som små grønne toppe i det åbne landskab. Men – som man kan se i Kirkendrup Skov – kan småtræerne hurtigt blive til en rigtig skov med alle de naturoplevelser, der følger med.

Om navnet Elmelund

Elmelund er navnet på den lille landsby vest for Odense, som omgives af skoven.