Odense Pilot River Basin projekt

Projektet er afsluttet

Odense Pilot River Basin er afsluttet i 2007.

Afsluttende rapport

Odense Pilot River Basin - Dansk

Odense Pilot River Basin - English

Lægmandsrapport - Odense Pilot River Basin

Layman's Report - Odense Pilot River Basin

Projektets indhold

Oplandet til Odense Fjord har – sammen med 13 andre europæiske oplande – indgået i et test-studie af implementeringen af EU's vandrammedirektiv.

Projektet er forløbet i to faser

  • Fase I fra 2002-2004. Projektet har afprøvet de EU's Guidiance Documents, som  medlemslandene skal bruge til at gennemføre Vandrammedirektivet. Vejledningerne er blevet afprøvet gennem praktisk anvendelse i udvalgte europæiske vandsystemer, og målet har været at komme med forslag til justeringer af EU-vejledningerne samt at udnytte og formidle den erfaring, der kunne uddrages fra test- og implementeringsforløbet. Afsluttet med udgivelsen af Odense Pilot River Basin - Foreløbig Basisanalyse. Se Rapporter og dokumenter.

  • Fase II  2005-07. Projekt med fokus på landbrugets udledning af næringsstoffer og dets virkning på muligheden for at opfylde Vandrammedirektivets miljømål. Hovedformålet med projektet var at udvikle erfaringer og metoder til at udforme et indsatsprogram og en vandplan for området. Desuden var formålet at gøre disse oplysninger tilgængelige for EU's strategiske styregruppe, samt miljømyndigheder og interessenter i de øvrige EU-lande. Projektet blev gennemført med støtte af EU-LIFE-programmet 2005-07.

Læs mere under Om projektet

EU’s vandrammedirektiv

EU’s vandrammedirektiv fastlægger rammerne for beskyttelsen af vandløb og søer, overgangsvande (flodmundinger, laguner o.l.), kystvande og grundvand i alle EU-lande.

Direktivet fastsætter en række miljømål og opstiller overordnede rammer for den administrative struktur for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af vandmiljøet.

Vandrammedirektivet trådte i kraft den 22. december 2000.

En del af EU LIFE+ programmet

Projektet er finansieret af EU LIFE+ og Naturstyrelsen