Offentlig skovrejsning 2014

I 2012 og 2013 blev der under denne ordning givet tilsagn om tilskud til etablering af 605 ha nye offentlige skove. I alt blev der givet tilsagn om støtte for 15,2 mio. kr.

Ordningen forlænges nu, så der kan ansøges fra 25. oktober 2014 til 7. november 2014. Der er 8 mio. kr. til rådighed. Alle offentlige myndigheder og offentlige virksomheder kan søge om støtte til skovrejsning på egne arealer. Der gives op til 29.000 kr./ha i tilplantningsstøtte. Ordningen finansieres af EU’s Landdistriktsprogram for Danmark.

Se bekendtgørelsen nr. 1124 om tilskud til offentlig skovrejsning af 16. oktober 2014 (pdf).

Læs om regler i vejledningen her

Sådan søger man

  • Hent og udfyld Ansøgningsskemaet
  • Indsend ansøgningsskemaet til nst@nst.dk
  • Anmod kommunen om vurdering af projektet ift. diverse lovgivning samt evt. VVM-screening jf. udkast til brev nedenfor
  • Ansøgningsperiode: 25. oktober 2014 til og med 7. november 2014

Se udkast til brev til kommunen om vurdering af projektet her

Hvad gives der tilskud til

  • anlæg af bevoksninger
  • opsætning af hegn mod vildtet
  • udarbejdelse af skovkort og fastsættelse af areal
  • jordbundsundersøgelse

Hvem kan søge

Der gives tilskud til offentlige ejere af landbrugsjord.

Frist for tilplantning og ansøgning om udbetaling af første rate

Tilplantning eller tilsåning skal være gennemført inden 15. november 2016, og ansøgningen om udbetaling af første rate skal være Naturstyrelsen i hænde inden 1. december 2016.

VVM-screening

Vær opmærksom på, at skovrejsning er omfattet af kravet om anmeldelse jf. VVM-bekendtgørelsen. Det er bygherres/ansøgers ansvar at anmelde projektet til beliggenheds-kommunen. Når det er staten, der er bygherre, videresender kommunen anmeldelsen til Naturstyrelsen, da det er Naturstyrelsen der er ansvarlig for VVM-screening af statslige projekter. Statslige ansøgere kan således med fordel sende en kopi af deres ansøgning om VVM-screening til Naturstyrelsen.

Bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 indfører et obligatorisk anmeldeskema (Bilag 5) til brug for bygherrens anmeldelse af bilag 2-projekter (screening). Anmeldeskemaet kan findes her.

Yderligere oplysninger fremgår af vejledningen til denne støtteordning. Der kan ikke tilplantes før VVM-myndighedens screeningsafgørelse er modtaget. Der er knyttet en klagefrist til afgørelsen på 4 uger. Tilsagn om støtte kan gives på vilkår af, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Baggrund

Frem til 2006 eksisterede en tilsvarende ordning. Den gang var det primært kommunerne og Skov- og Naturstyrelsens statsskovdistrikter der ansøgte, men nu er det også muligt for f.eks. vandværker og menighedsråd at opnå støtte, hvis de kan dokumentere, at de er ”offentlige virksomheder” ifølge EU’s definition på sådanne.

Ordningen er finansieret af EU’s Landdistriktprogram for Danmark 2007-13. Dette Landdistriktprogram er dog i princippet udløbet med udgangen af 2013, og det er denne ordning derfor også. Ordningen videreføres ikke i det kommende Landdistriktprogram for 2014-2020 men pga. af forsinkelser med igangsættelse af denne, så er reglerne for Landdistriktprogram 2007-13 videreført ind i 2014, indtil det nye program er vedtaget. Derfor er denne ordning forlænget kortvarigt.

Der er afsat 8,0 mio. kr. til tilsagn til offentlig skovrejsning i 2014. Dette forventes at kunne medfinansiere ca. 300 ha ny offentlig skov. De nye skove skal etableres fra 2014 til efteråret 2016.

Skovrejsning i Danmark: privat og offentlig

Langt det meste skovrejsning i Danmark sker ved, at private ejere tilplanter dele af deres landbrugsarealer med skov. Der findes en støtteordning hertil, som også administreres af Naturstyrelsen. Den private indsats er vigtig for, at Folketingets målsætning fra 1989 om en fordobling af det danske skovareal omkring år 2100 kan nås. Læs mere om tilskud til private skove

Offentlig skovrejsning opfylder dog nogle målsætninger som sjældent kan opnås ved den private skovrejsning. Først og fremmest er de fleste nye offentlige skov meget bynære og giver derfor større rekreative muligheder for flere mennesker, end de private skovrejsningsprojekter gør. Et eksempel er Vestskoven ved Albertslund, som er etableret fra 1967 til nu. Ovenfor er et foto af Vestskoven.

Et særlig formål med de offentlige skovrejsningsprojekter de seneste 10-15 år har været grundvandsbeskyttelse. Projekterne er blevet fokuseret mod vigtige vandindvindingsområder der samtidigt er bynære. Eksempler på dette er Drastrup Skov ved Aalborg, Solbjerg Skov ved Århus, Elmelund Skov ved Odense og Greve Skov ved Greve. Fremover forventes klimatilpasning, dvs. skove der kan tilbageholde nedbør fra skybrud, også at blive et væsentligt formål med anlæg af nye offentlige bynære skove.

Størstedelen af de nye offentlige skove er de seneste 20 år blevet etableret af de tidligere Statsskovdistrikter, nu Naturstyrelsens lokale enheder. I de sidste 10 år dog i større samarbejde med lokale vandværker og kommuner der oftest medfinansierer projekterne.

Læs mere om statslig skovrejsning