Klima-lavbundsprojekt Mjang Dam

Naturstyrelsen Sønderjylland har i perioden august 2017 til september 2019 fået gennemført en teknisk forundersøgelse af mulighederne for at gennemføre et vådområdeprojekt ved Mjang Dam i Sønderborg Kommune.

Forundersøgelse af klima-lavbundsprojekt

Forundersøgelsen viste, at et vådområdeprojekt ikke kunne realiseres på grund af beregningerne for fosfortab til de nedstrøms liggende vandområder. I marts 2022 blev fosforregnearket opdateret, således at vurderingen af fosfortab og -følsomhed foretages konkret på hvert projekt. Naturstyrelsen har i 2020 erhvervet størstedelen af projektområdet.

Projektbeskrivelse

På baggrund af forundersøgt vådområdeprojekt, har Naturstyrelsen valgt at gå videre med projektet, nu som et klima-lavbundsprojekt. I løbet af vinteren 2022/23 igangsættes en supplerende forundersøgelse, der bl.a. skal genberegne kvælstof- og fosforbalancen

Klimaeffekt

Formålet med et klima-lavbundsprojekt er at reducere udledningen af drivhusgasser, ved at tage landbrugsjorde ud af drift og genetablere en mere naturlig vandtilstand på arealerne. Realiseringen af et klima-lavbundsprojekt ved Mjang Dam vil derfor indebære, at den nuværende afvanding bringes til ophør ved at lukke grøfter, afbryde dræn og stoppe pumpen, som afvander området. Disse indgreb vil føre til en hel eller delvis vandmætning af jorden inden for store dele af projektområdet.

Projektet har potentiale til at bidrage med en årlig reduktion af klimagasser svarende til 993 ton CO2-ækvivalenter jf. den tidligere forundersøgelse.

Mere natur og et rigere fugleliv

Store dele af projektområdet er i dag beskyttet natur. Ved at skabe en mere naturlig vandstand uden pumpning, er der grundlag for at naturen kan udvikle sig, og der vil blive skabt flere våde enge. Der er et rigt fugleliv i og omkring Mjang Dam. Projektet vil kunne forbedre levevilkårene for især engfugle og vandfugle, da der vil blive mere frit vandspejl i dele af området. Med opkøb af flere arealer omkring Mjang Dam ønsker Naturstyrelsen at skabe et større, sammenhængende naturområde med afgræsning, til gavn for både dyre- og plantelivet. Projektet indeholder forslag til restaurering/regulering af vandløbene i området. De fysiske og biologiske forhold for fisk, smådyr og planter i vandløbene forbedres ved genslyngning og restaurering af vandløbenes fysiske forhold.

Samarbejde om rekreative interesser

Udover at klima-lavbundsprojekter skal reducere udledningen af CO2, er der også fokus på synergieffekter som f.eks. rekreative interesser, naturforhold, biodiversitet, friluftsliv og andre elementer, som skaber en merværdi. Ildsjæle fra lokale, grønne organisationer er kommet med input til f.eks. placering af fugletårn og tiltag der kan forbedre området for storke. Endvidere vil der i samarbejde med Sønderborg Kommune blive undersøgt, om det er muligt at lave en stiforbindelse mellem Mjang Dam og Augustenborg og gøre området mere tilgængeligt som et bynært, rekreativt område. Stisystemet etableres under hensyntagen til fuglelivet, så der fortsat vil være uforstyrrede yngle- og rasteområder.

Fakta

Projekttype: Statsligt klima-lavbundsprojekt 
Periode: 2022-2025
Samarbejdspartnere: Sønderborg Kommune 
Økonomi: Budget 2,35 mio. kr. 
Projektareal: ca. 48 ha

Projektforløb

Mjang Dam

Kort over projektområdet

Luftfoto undersøgelsesområde Mjang Dam
Oversigtskort over undersøgelsesområdet Mjang Dam

Kontakt

Bo Mammen Kruse
Projektleder
Naturstyrelsen Sønderjylland
mail: bomak@nst.dk
tlf.: +45 72 54 35 31
mob.: +45 23 43 50 76

Nyheder om klima-lavbundsprojekter