Konference om havvandsstigningernes betydning for kystnaturen

Strandenge i risiko for at forsvinde

Store dele af Danmarks strandenge er i risiko for at forsvinde som følge af havvandsstigninger og ekstremhændelser. Danmarks strandenge udgør en meget stor andel af EU’s samlede strandenge og er levested for unik flora, truede fuglearter, padder og insekter.

Naturstyrelsen, SDU og COWI er i gang med et stort forundersøgelsesprojekt støttet af 15. juni Fonden og AAGE V. JENSENS FOND. Undersøgelsen skal afdække, hvor der er behov og mulighed for en indsats, hvis vi skal sikre de mest værdifulde strandenge og sikre arter fra at uddø som følge af klimaændringerne.

På Natur- og Klimakonferencen sætter en række stærke indlægsholdere fokus på havvandsstigningernes betydning for natur og biodiversitet i og omkring vore strandenge med omdrejningspunkt i en landsdækkende flooding og GIS-analyse og konkrete eksempler fra andre strandengsprojekter.

Præsentationerne

Præsentationerne fra dagen finder du som PDF-filer under hvert indlæg herunder.

8.30-9.00

Registrering - Morgenkaffe/te og brød

Program

9.00-9.05

Præsentation af dagens program

v/ ordstyrer Jes Lunde, tidligere miljøordfører, amts- og kommunaldirektør.

 

9.05-9.10

Intro: Klodens tilstand og IPCC-rapportens opdaterede konklusioner.

9.10-9.35

Et helhedsorienteret og langsigtet fokus på Danmarks kyster.

v/Merete Løvschall, direktør i Kystdirektoratet.

Klimaforandringerne øger fokus på samfundets tilpasning til de ændrede forhold. For kysterne og den unikke danske kystnatur skal klimatilpasning af bysamfund mv. integreres med natur- og biodiversitetstiltag, for at vi samlet kan nå i mål med den grønne omstilling. Der er behov for at tænke helhedsorienteret og agere langsigtet. Hvordan ser vi vores kystlandskaber udvikle sig og hvilke handlemuligheder har vi.

Præsentation: Et helhedsorienteret og langsigtet fokus på Danmarks kyster

9.35-10.00

Havstigninger og naturen: Hvordan undgår vi, at strandengenes værdier ender på havets bund?

v/Signe Nepper Larsen, vicedirektør i Naturstyrelsen

Mange danske naturområder – herunder en stor del af de Natura 2000-beskyttede områder – ligger ved kysten. Danmark er især rig på strandenge, og har ansvaret for at beskytte denne naturtype og arter knyttet hertil, særligt eng-, vade- og vandfugle. Men hvordan sikrer vi en fortsat beskyttelse af kystnaturen og strandengene, når havvandet stiger?

Præsentation: Havvandsstigninger og naturen.

10.00-10.20

En ny, landsdækkende analyse af kystnaturen og havvandsstigningerne: Hvordan har vi grebet det an?

v/Lars Frederiksen, seniorprojektleder og Kristian Laustsen, biolog, begge COWI.

I årtier har vi lavet konsekvensberegninger og klimatilpasningsprojekter for byerinfrastruktur, mennesker, for at forberede os mod havvandsstigningerne. Men hvad med naturen og biodiversiteten? COWI og SDU har gennemført en omfattende flooding- og GIS-analyse med fokus på havvandsstigningernes konsekvenser for kystnaturen. Her forklares baggrund, scenarier, forudsætninger og data, som analysen har benyttet.

Præsentation: Landsdækkende analyse af kystnaturen og havvandsstigningerne.

 

10.20-10.45

Hvad sker der med kystnaturen, når vandet stiger?

v/Torben Ebbensgaard, biolog og projektchef hos COWI.

Analysens arbejdshypoteser og hovedresultater. Hvilke områder, hvor stor en andel af f.eks. §3-naturen, habitatnaturtyperne og landbrugsarealerne vil forsvinde inden hhv. 2070 og 2120. Hvilke arter og levesteder for sårbare, beskyttede fugle, padder, planter og dyr vil kunne forsvinde permanent som følge af havvandsstigninger? Hvordan er tabet fordelt på kommuner – og hvilke primære usikkerheder har analysen?

Præsentation: Hvad sker der med kystnaturen, når vand stiger.

10.45.-11.05

Pause - Kaffe, isvand og frugt

11.05-11.25

Stormfloder og ekstremhændelser – er det den egentlige trussel mod kystnaturen?

v/Kristian Laustsen og Torben Ebbensgaard, COWI.

Stormflodshændelser med ekstremt højvande forventes at blive gradvis voldsommere og hyppigere. Hvad betyder det for naturen og biodiversiteten? Kan strandengene og deres unikke levesteder flytte sig? Hvad betyder det for de øvrige kystnære naturområder? Og kan det give os et fingerpeg om, hvor vi kan udpege områder til rettidig ekstensivering og genopretning af strandenge med levesteder for sårbar biodiversitet.

Præsentation: Part 2 - Ekstremhændelser - en trussel mod kystnaturen.

11.25-11.45

Nærmere analyser og konkrete eksempler fra 6 kommuner.

v/Paula Canal-Vergés, SDU.

Seks kommuner har deltaget i en følgegruppe i projektet. I disse 'pilotkommuner' har vi lavet mere specifikke undersøgelser. Her vises eksempler på den mulige udvikling af strandenge, potentielle konsekvenser ved at nedlægge diger samt digernes betydning for kystfuglenes levesteder.

Præsentation: Analyser og konkrete eksempler fra 6 kommuner.

11.45-12.05

Dynamiske landskabsformer og naturtyper – også når vandet stiger.

v/Carlo Sørensen, Kystdirektoratet.

Kystlandskaberne er i evig forandring. Ændrede dynamiske forhold har gennem årtusinder opbygget de marine og kysternes landskabsformer. En accelereret havstigning ændrer tilgængelighed, transport og aflejring af sedimenter. Hvordan vil sedimenttilførsel sikres fremover, og hvordan vil strandengsnaturen udvikles – både de eksisterende strandenge eller evt. nye strandenge?

Præsentation: Dynamiske landskabsformer og naturtyper - også når vandet stiger.

12.05-12.35

Better BirdLIFE - forbedring af levesteder for kystfugle.

v/Jakob Martin Pedersen, biolog og projektleder, Middelfart Kommune og Søren Kirk Strandgaard, Seniorkonsulent Naturstyrelsen Fyn.

Better BirdLIFE er et EU LIFE-projekt, der arbejder for at skabe bedre levesteder for en række kystfugle. Et konkret eksempel på et projekt, der arbejder med arter, som vil blive påvirket af klimaforandringer og havvandsstigninger. Klimaforandringer og havvandsstigninger indgår dog ikke i det konkrete trusselsbillede, der har defineret projektet. Projektets opbygning og formål beskrives og udvalgte indsatser trækkes frem.

Præsentation: Better BirdLIFE.

12.35-13.35

Frokost

13.35-14.00

Den tredje bølge.

v/Anders Barfod, sektionsleder i sektion for økoinformatik og biodiversitet, Aarhus Universitet. AU-repræsentant in IPBES-DK.

Biodiversitetskrisen set i et globalt perspektiv. Hvorfor er biodiversiteten så vigtig og hvad betyder gennemgribende forandring, når det gælder vores forvaltning af biodiversitet. Findes der en hockeystav for biologisk mangfoldighed? Hvilke handlemuligheder anviser de internationale rapporter?

Præsentation: Den 3. bølge.

14.00-14.25

Fra planer til handling: Hvordan får vi fastholdt og udviklet nye naturområder herunder strandenge?

v/Stadsgartner Kirsten Lund Andersen Aalborg Kommune.

Planlægning samt national og lokal prioritering af de sårbare naturtyper og arter er essentiel – ligesom at kunne omsætte planer til reel handling. Men hvem er samarbejdspartnerne, hvilke indsatsmuligheder har vi i dag, og hvad mangler vi for at lykkes?

Præsentation: Fra planer til handling.

14.25-14.45

Kan den nødvendige kystbeskyttelse blive værdiskabende?

v/Rikke Juul Gram, partner/kreativ direktør og landskabsarkitekt hos Schønherr.

Gennem klimaændringerne øges presset på de danske kyststrækninger. Men hvilke værdier er der egentlig i kystzonerne, og hvordan skal de beskyttes? Kan den nødvendige kystudvikling reelt være værdiskabende, så flere kan og vil være med til at finansiere kystbeskyttelsestiltagene?

Præsentation: Kan den nødvendige kystbeskyttelse blive værdiskabende.

14.45-15.05

Kystnær naturgenopretning i et klimapersektiv

v/Mogens R. Flint (Mikkel Keller Lees, Cintia Organo and Paula Canal-Vergés), SDU

Kystnære habitater bidrager med specifikke økosystemtjenester. Vi giver et generelt overblik og specifikke eksemplarer på genoprettede marine og ferske vådområder i Danmark

Case: Gyldensten

Præsentation: Kystnær naturgenopretning i et klimaperspektiv.

15.05-15.25

Pause - Kaffebuffet med kage, saft og frugt

 

15.25-16.00

Paneldiskussion og spørgerunde.

Paneldeltagere:

Carlo Sørensen - Kystdirektoratet,

Torben Ebbensgaard - COWI,

Paula Canal-Verges - Syddansk Universitet,

Kirsten Lund Andersen - Aalborg Kommune,

Anders Barfod - Aarhus Universitet/IPBES-DK.

Bendt E. Andersen, Naturstyrelsen

v/Ordstyrer: Jes Lunde.

16.00

Opsamling og TAK for i dag.

v/ Steffen Brøgger Jensen, 15. Juni Fonden