LIFE Helnæs

Genopretning af overdrev, strandeng, ferske enge og kær på Helnæs Made og i Bobakkern

På halvøen Helnæs på Sydvestfyn er sårbar natur genoprettet. Truede naturtyper og levesteder for truede arter er genoprettet på Natura 2000-området på Helnæs Made og i Bobakkerne.

Projektbeskrivelse

Formålet med LIFE Helnæs var at forbedre og udvide truede naturtyper og levesteder for truede arter indenfor Natura 2000-området.

LIFE Helnæs havde til formål at forbedre og udvide arealet af truede naturtyper samt levesteder for arter inden for Natura 2000 området. Som del af projektet er der genskabt et større sammenhængende naturområde ved at omlægge privatejede landbrugsarealer til naturarealer gennem en jordfordeling, hvor lodsejerne fik tilbudt egnet erstatningsjord på Helnæs uden for Natura 2000 området.

LIFE Helnæs havde til formål at forbedre naturtilstanden og dermed bevaringsstatus for arter og naturtyper, der udgør en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området eller er omfattet af habitatdirektivets bilag IV om strengt beskyttede arter. Det drejede sig om naturtyperne strandeng, fersk eng, mose og overdrev samt habitatarterne: Orkidéen mygblomst samt paddearterne strandtudse og stor vandsalamander. Naturtypernes naturtilstand og tilstanden for mygblomst blev forbedret gennem rydning og afgræsning, mens paddernes levesteder blev forbedret ved afgræsning, etablering af - og oprensning af vandhuller. Herudover har projektet forbedret besøgendes muligheder for at få gode naturoplevelser under hensyntagen til områdets naturværdier.

Konklusion

Der er blevet skabt større, sammenhængende naturområder, og landbrugsarealer er blevet omlagt til natur. Naturtyperne strandeng, fersk eng mose og overdrev har fået et løft. Desuden er der blevet skabt forbedrede levesteder for orkidéen mygblomst og for padderne strandtudse og stor vandsalamander:

  • i den sydlige del af Helnæs Made blev vandstanden hævet på ca. 60 ha
  • i Bobakkerne blev arealet med overdrev øget med 27 ha
    der blev ryddet opvækst af buske, træer og invasive arter (Rynket rose) på 15 ha
  • arealet med sårbare, lysåbne naturtyper blev øget fra 66 ha til 135 ha
  • der blev sikret en forbedret afgræsning af 85 ha habitatnaturtyper og 55 ha øvrige naturområder
  • der blev gravet/oprenset 15 vandhuller til gavn for strandtudse og stor vandsalamander
  • arealet af egnede levested for orkidéen mygblomst blev udvidet fra 1,5 ha til 8-10 ha
  • de besøgendes muligheder for at få gode naturoplevelser blev forbedret

Læs alt om projektet:
Lægmandsrapport om Life Helnæs

Fakta

Projekttype: EU Life og Natura 2000
Periode: 2010-2013
Status: Afsluttet
Samarbejdspartnere: EU Life
Økonomi: Ca. 18 mio. kr. - EU Life finansierer 50%

Se nedenstående videoer om projektets aktiviteter på Helnæs Made og rydning på Helnæs Bobakkerne til fordel for særlige naturtyper:

Projektforløb

Åsen og strandengene ved Bobakkerne. Overdrevsarealerne i Bobakkerne blev kraftigt udvidet i forbindelse med LIFE Helnæs.
Uden afgræsning er tilgroning et problem på de lysåbne naturtyper. Parti fra den sydvestlige del af Maden i 2007.
LIFE Helnæs har sikret god afgræsning af strandenge, ferske enge og rigkær på Helnæs Made. Parti fra den sydvestlige del af Maden.
I forbindelse med LIFE Helnæs blev der gravet nye render for at kunne styre vandstanden på Maden. Her ses et af de nye stemmeværker.
Kreaturernes afgræsning holder naturarealerne åbne. Jersey kreaturer og grågæs på Helnæs Made.
White belted Galloways ved Holmegård på Helnæs Made. De små, robuste kreaturer er fremragende til afgræsning af naturarealer
Den sjældne orkidé Mygblomst fik sine levesteder udvidet og forbedret i forbindelse med LIFE Helnæs.
I forbindelse med LIFE Helnæs projektet fik strandtudsen forbedret sine levesteder på Helnæs, blandt andet blev der gravet lavvande søer.
Skovløber John Theilgaard med leer, og skovarbejderelev Thor Hammer med høriver. I forbindelse med LIFE Helnæs blev der slået hø med le i Bobakkerne.
Projektleder på LIFE Helnæs, specialkonsulent Annita Svendsen, holder oplæg på Helnæs Made i forbindelse med det afsluttende seminar i september 2013.
I en pause under det afsluttende seminar gav Brian Palsgaard opvisning. Brian Palsgaard er skovarbejder hos Naturstyrelsen Fyn, og han er en af Nordens dygtigste til loggersport.

Kort over projektområdet

Helnæs ligger ud for det sydvestlige Fyn. Life Helnæs-projektet blev gennemført i Natura 2000-området, som på kortet er omgivet med en grøn linje. Projekt-aktiviteterne foregik dels i Bobakkerne på den nordlige del af Helnæs, dels på Helnæs Made vest for Helnæs by.

Kontakt

Annita Svendsen
Projektleder
Naturstyrelsen Fyn
ansve@nst.dk 
+45 72 54 35 44