LIFE Klokkefrø

Det nominerede LIFE-projekt for bevarelsen af klokkefrøen

Projektbeskrivelse

I Danmark er der som del af projektet gravet og oprenset 160 ynglevandhuller, anlagt næsten 50 nye vinterkvarterer samt opdrættet og udsat mere end 25.000 unge klokkefrøer. Projektet har endvidere indkøbt og udlejet Naturkvæg til afgræsning af Klokkefrøens levesteder.

Projektet er gennemført i et tæt samarbejde mellem myndigheder og NGO´er i en række lande omring Østersøen. Det samlede projekt ledes af Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein.

Naturstyrelsen har gennem projektet videregivet danske erfaringer om forvaltning af Klokkefrø. Projektet har haft fokus på at sikre og forbedre Klokkefrøens levesteder ud fra en helhedsorienteret strategi om at sikre arten i hele dens livscyklus og har demonstreret vigtigheden af sammenhængende levesteder i form af ekstensivt afgræssede arealer med forekomst af egnede yngle- og fourageringsvandhuller samt overvintringssteder.

I Danmark er der som del af projektet gravet og oprenset 160 ynglevandhuller, anlagt næsten 50 nye vinterkvarterer samt opdrættet og udsat mere end 25.000 unge klokkefrøer. Projektet har endvidere indkøbt og udlejet Naturkvæg til afgræsning af Klokkefrøens levesteder. Projektet har haft afgørende betydning for at sikre de danske delbestande af Klokkefrø.

Den danske del af projektet har kostet 7 mio. kr. EU har bidraget med 3,5 mio. kr. Resten er betalt af Naturstyrelsen.

Om klokkefrøen

Kontakt

Naturstyrelsen Fyn
fyn@nst.dk
+45 72 54 33 00


Annita Svendsen
Biolog, Projektleder
ansve@nst.dk
+45 72 54 35 44