LIFE Læsø

4000 hektar er bevaret som lysåben natur med mere fugleliv. Køer, heste og får har en central rolle i projektet, der skal holde nogle af Læsøs mest værdifulde naturområder lyse og åbne og fulde af liv.

Projektbeskrivelse

Store dele af Læsø har en enestående lysåben natur, som tiltrækker et rigt dyre- og planteliv. En stor del af øen er derfor udpeget til Natura 2000-område. Hvis et lysåbent område ikke bliver drevet korrekt, gror det til og bliver til skov – og de karakteristiske planter og dyr forsvinder.

Projektet Life Læsø har sikret og bevaret lysåben natur på ca. 4000 hektar på øen – og samtidig gjort en særlig indsats for nogle af de fuglearter, der er på udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 10 Læsø, sydlige del.

Projektet er sket i samarbejde mellem Naturstyrelsen og Læsø Kommune og omfatter:

Indsats for lysåben natur

Tidligere åbne strandenge er groet til. De er nu ryddet. Andre områder er under tilgroning og værdifuld natur på vej til at forsvinde. Begge områder bliver nu afgræsset, som de blev det i gamle dage: Kreaturer, heste og får i store antal er lukket på græs og plejer både strandeng og lynghede, og fjerner nu også nye skud fra træer. Projektet har også ryddet invasive nåletræer, og invasive arter som rynket rose og vadegræs er under bekæmpning. Der er skabt sammenhæng mellem fragmenterede arealer, så naturen har fået mere plads til at udfolde sig.

Indsats for fugle

Yngle- og rastebetingelser for flere fuglearter er forbedret. Mink er under udryddelse, og antallet af ræve og krager er reduceret for at beskytte jordrugende fugle.

Andre effekter

Projektet har skabt og igangsat et driftsfællesskab, der kan sikre den fremtidige pleje af alle natura 2000 områder på øen på tværs af en meget fragmenteret ejerstruktur og således at hele ø-samfundet er styrket.

Der er blevet skabt opmærksomhed om Læsøs unikke natur.

Der er skabt nye arbejdspladser, fx tilsyn af dyr om sommeren, pasning i vinterhalvåret og produktion af vinterfoder.

 

Fakta

Projekttype: EU Life og Natura 2000
Periode: 2012-2018
Samarbejdspartnere: EU Life og Læsø kommune
Status: Afsluttet april 2018
Økonomi: 16 mio. kr. - EU Life finansierer 50%

Projektforløb

Læsøs naturtyper og fugle

På Læsø findes mange af naturtyperne i en skøn blanding. Eksempelvis er der midt i store strandengsflader små forhøjninger med hede. Blandingen af strandenge, overdrev og heder på syd Læsø er helt unik for det nordlige og vestlige Danmark. Lige som små højdeforskelle kan give en mosaik af våd og tør hede og variationer i græsningstryk kan give glidende overgange fra artsrige sure overdrev til tør hede. I områder med klitmorfologi kan der være klithede med revling på nordsiden, mens de mere soleksponerede sydsider fremstår med grå klit vegetation.

Life Læsø har som mål at gøre noget særligt for en række fuglearter. Arterne er alle på udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 10 Læsø, sydlige del. Nogle af arterne er på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 over arter, der kræver udpegning af særlige områder for at trives i EU. Andre er det, fordi de forekommer regelmæssigt i området og udgør mindst end 1 % af verdensbestanden (bilag 2 kriterium)

Naturtyper

Fugle

Læsø Natura-2000 Lodsejerforening F.M.B.A

Lodsejerforeningen drifter en stor andel af naturarealerne på Læsø med afgræsning. Afgræsningen af de lysåbne naturarealer er et vigtigt element i at bevare Læsøs store åbne naturområder, så de ikke vokser ind i skov. Gennem lodsejerforeningens drift tilgodeses både naturen, de enkelte foreningensmedlemmer og Læsø som samfund.

Lodsejerforeningen tilbyder lodsejere eller dyreholdere på Læsø at indgå:

Forpagtningsaftaler
Pasningsaftaler
Græsningsaftaler
Er du interesseret i at høre mere om lodsejerforeningen og medlemskab så kontakt foreningen:

Tlf: +45 24 91 99 40
E-mail: driftsleder@laesoe-lodsejer.dk

Delprojekter

Dokumentarkiv

Kontakt

Stine P. Hansen
Teknisk Forvaltning
Læsø Kommune
sph@laesoe.dk
+45 96 21 30 37

Søren Møller Pedersen
Projektmedarbejder
Naturstyrelsen
sompe@nst.dk
+45 72 54 39 50
+45 21 61 83 03

Nyheder