LIFE Tryggelev Nor

EU-LIFE tilskud til Tryggelev Nor.

Projektet

Flora og fauna i Tryggelev Nor og Nørreballe Nor på Langeland får nu et milliontilskud fra EU's LIFE-midler. Dermed kan et stort naturprojekt i området realiseres med et beskedent tilskud fra Fyns Amt.

Fyns Amt søgte i efteråret 2001 om støtten i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk Forening og EU Kommissionen har godkendt ansøgningen i juli 2002.

Målet med EU-projektet er at forbedre natur- og vandmiljøtilstanden i Tryggelev Nor og på de tilgrænsende engarealer. Dette sker ved blandt andet at øge vandudskiftningen i Tryggelev Nor for at fjerne nogle af de næringssalte, der gennem tiderne er ophobet i kystlagunen. Desuden skal mængden af næringssalte, der tilføres noret fra oplandet, begrænses mest muligt ved at etablere en stor sø i det nærliggende Nørreballe Nor.

Projektet anviser også, hvordan sommerhusområdet længere mod nord skal sikres mod oversvømmelse i forbindelse med højvande.

EU projektet omfatter i alt 163 ha. Området ejes af 20 lodsejere, der alle er indforstået med, at Fyns Amt arbejder for at forbedre natur- og vandmiljøforholdene i området. I et samarbejde mellem Fyns Amt og Direktoratet for FødevareErhverv er lodsejernes ønsker til økonomisk erstatning i forbindelse med projektets gennemførsel kortlagt indenfor de sidste par år.

Når projektet er gennemført forventes det, at der efterhånden vil indfinde sig en mere varieret flora og fauna i Tryggelev Nor og ikke mindst fuglelivet vil nyde godt af projektet.

Søen i Nørreballe Nor vil desuden blive skabt på arealer, der i dag er landbrugsjord, så naturarealet samlet set bliver større. Desuden vil Fugleværnsfonden købe søen i Nørreballe Nor og dermed næsten fordoble deres areal på Sydlangeland. Fonden ejer i forvejen en stor del af Tryggelev Nor.

Projektets budget

Det samlede naturprojekt har et budget på 9,2 mil kr.

Fyns Amt har i forvejen sikret sig en bevilling fra Naturstyrelsen på 2,4 mill kr.til at genskabe søen i Nørreballe Nor. Denne bevilling er kommet i hus i medfør af Fyns Amts indsats for genopretning af vådområder under Vandmiljøplan II.

Fugleværnsfonden har tilkendegivet at ville købe søen i Nørreballe Nor for ca. 1,6 mill. kr. Hvis ikke EU havde medfinansieret projektet, skulle Fyns Amt have betalt restbeløbet. Men med bevillingen på 4,6 mill. kr. fra EU, er det nu muligt for Fyns Amt at gennemføre projektet på Langeland for forholdsvis få midler.

Projektet forventes at kunne gennemføres inden 2006.

Fyns Amt har udarbejdet en såkaldt lægmandsrapport om projektet. Rapporten beskriver i korte træk projektforløbet og de væsentligst resultater der er opnået. Link til lægmandsrapporten

Beskyttet område

Tryggelev Nor er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde, både som EF- Habitatområde og som EF-Fuglebeskyttelsesområde.

Baggrunden er, at Tryggelev Nor rummer en række meget bevaringsværdige naturtyper som for eksempel kystlagune og sjældne fuglearter, som for eksempel Rørdrum. Det er blandt andet områdets unikke natur, der har fået EU til at bevillige støtten.

Kort over projektområde

Kortet viser projektområdets afgrænsning og de vigtigste tekniske ændringer der skal foretages.

English version