Snæbelprojekt

Naturgenopretningsprojekt for en af EU's mest truede fiskearter.

Fakta om Snæblen

Snæblen er en af EU's mest truede fiskearter. Den er faretruende tæt på at blive udryddet, og kun en hurtig indsats kan redde den. Danmark har opnået støtte fra EUs LIFE-fond til et naturgenopretningsprojekt til ca. 100 mio. kroner, som skal redde snæblen.

Projektperiode

Oktober 2005 - marts 2013

Status

Afsluttet

Projekttype

EU-LIFE og Natura 2000

Ansøger

Naturstyrelsen (før Skov- og Naturstyrelsen)

Samarbejdspartnere

EU-Life
Naturstyrelsen
Sønderjyllands Amt (nedlagt)
Ribe Amt (nedlagt)
SYD ENERGI (nu SE)
Bramming Kommune (nu Esbjerg)
Varde Å Fonden
Sydvestjysk Sportsfiskerforening
Ribe Kommune (nu Esbjerg)

Udgifter

€ 13.385.913 ( se regnskab )

Formål

At skabe passage samt bedre gydepladser for snæblen gennem fire åsystemer.

 

Projektbeskrivelse

Naturprojektet omfatter en lang række delprojekter i Varde Å, Sneum Å, Ribe Å og Vidå.

 • Varde Å: Åen fremstår som før ca. 1945. Projektet er gennemført og snæblen har fri passage.

 • Sneum Å: Bramming fiskeri er nedlagt, og nye gydeområder er etableret. Ved Emdrup Mølle, Gørding Mølle og Hjortkær Fiskeri har snæblen nu fri passage.

 • Ribe Å: Ved stampemøllen, Gelsborg Dambrug og Fole Dambrug kan snæblen nu passere. Ved Fole dambrug er der ligeledes adgang til Fladså. Ved Hjortvad Å er der lavet 160 m gydebank.

 • Vidå: Ved Bachmanns Mølle er fisketrappe nu faunapassage, ved Nørresø er der etableret lavvandede oversvømmede områder og snæblen har fri passage forbi Rens Dambrug.

Med Snæbel-projektet er der bl.a. blevet:

 • Fjernet eller nedlagt 13 større menneskeskabte spærringer i vandløbene. Det vil give snæblen – og dermed alle andre fisk - adgang til mere end 130 km egnede gydestrækninger - mere end en tredobling af det nuværende gydeområdes udstrækning.

 • Genskabt gydemuligheder på betydelige strækninger i de fire å-systemer, ved at der udlægges sten- og grusstryg.

 • Retableret og genslynget ca. 30 km vandløb - herunder en fuldstændig naturgenopretning af Varde å over en strækning på 20 km.

 • Etableret nye ca. 470 ha opvækstområder for snæblens yngel - mere end en fordobling af det nuværende areal.

 • Sat fokus på vore vandløb og deres betydning for den danske natur. Med projektet gøres bl.a. 13 spærringer i vandløb passable for snæblen.

Det skaffer fisken adgang til at gyde på yderligere 130 kilometer vandløb. Desuden etableres vådområder langs vandløbene, hvor snæblens larver kan vokse op. Gennemførelse af projekterne vil medføre et betydeligt løft af den sydvestjyske miljø- og naturkvalitet.

Baggrund for projektet

Snæblen findes kun i de større vandløb med tilløb til Vadehavet. Hvor den før også forekom i Tyskland og Holland, er dens globale udbredelse i dag begrænset til den danske del af Vadehavet.

Tidligere redningsforsøg med massive udsætninger af yngel i begyndelsen af 1990’erne har kun haft en kortvarig effekt, og den voksne gydebestand er i dag nede på 7.000 eksemplarer.

Snæblen er rødlistet og er optaget på EU’s liste over særligt truede arter. Det er som følge af denne status, at Danmark har opnået en betydelig støtte fra EU's LIFE-ordning.

Læs mere om LIFE-ordningen

EU har udpeget en række naturområder i Europa, der skal beskyttes grundet sjældne eller truede arter, eller naturområder, der er sjældne.

Læs mere om Natura2000

Snæblen

Snæblen (Coregonus oxyrhynchus) er nært beslægtet med den almindelige helt (Coregonus lavaretus), der kendes fra mange større ferskvandssøer og brakvandsområder.

Projektforløb

Følg projektets forløb fra start til slut

2013:

 • Marts: Projektet afsluttes
 • Marts: Snæblen kan passere Gelsbro Dambruget ved Ribe Å uhindret.
 • Marts: Snæblen kan passere Endrup Mølle Ved Sneum Å uhindret.
 • Samtidig forbedres gyde og opvækstmuligheder.

2012:

2011:

 • December: Udvidelse af habitatområderne i Ribe Å, Sneum Å og Vidå
 • Juni: Projektet ved Hjortkær Fiskeri i Sneum Å afsluttet
 • Juni: Projektet ved Gørding Mølle ved Sneum Å er afsluttet
 • Maj: International konference om bl.a. snæbelprojektet
 • Maj: Projektet ved Bramming Fiskeri i Sneum Å afsluttet

2010:

 • November: Anlægsarbejdet ved Bramming Fiskeri i Sneum Å startet
 • Oktober: Arbejdet ved vådområdeprojektet i Sneum Å er midlertidigt stoppet på grund af den megen regn i efteråret.
 • Oktober: Vådområdeprojekt igangsat i Sneum Å.
 • September: Anlægsarbejdet ved Gørding Mølle dambrug ved Sneum Å startet
 • Juni: Genslyngningen af Varde Å afsluttet
 • Juni. Vand ledt fra Ansager Kanal over i Varde Å.
 • Juni: Læs nyhedsbrev nr. 4 om vådområdet ved Sneum Å
 • Maj: Ansager Stemmeværk i Varde Å er nu revet ned
 • Februar: Læs nyhedsbrev nr. 3 om vådområdet ved Sneum Å
 • Januar: Fri passage for snæblen forbi Sig Fiskeri i Varde Å

2009:

2008:

2007:

 • September: St. Jyndevad Mølle udgår af Snæbel-projektet
 • Juli: Syv dambrug opkøbt i Sneum Å-systemet: Endrup Mølle Dambrug, Hjortkær Fiskeri, Bramming Fiskeri, Lindegaard Dambrug, Aastrup Fiskeri, Vester Aastrup Fiskeri og Faaborg Fiskeri
 • Juli: Læs nyhedsbrev nr. 3 om Snæbelprojektet i Varde Å

2006:

2005:

Kontakt Snæbelprojektet

Har du spørgsmål til snæbelprojektet, kan du henvende dig til:

Naturstyrelsen Vadehavet
Skovridervej 3, Arnum 
6510 Gram

Tlf. 72 54 30 00 
E-mail: VAD@nst.dk