Bynær skov ved Brovst

I 2018 indgik Brovst Vand amba, Jammerbugt kommune og Naturstyrelsen Thy et samarbejde om skovrejsning ved Brovst. I løbet af foråret 2019 var alle handler på plads og der lå nu i alt 54 ha. tidligere landbrugsjord klar til tilplantning.

Projektbeskrivelse

I 2018 indgik Brovst Vand amba, Jammerbugt kommune og Naturstyrelsen Thy et samarbejde om skovrejsning ved Brovst. Forud var gået en årrække, hvor Brovst Vand i en række vandboringer havde fået påvist et højt nitrattal, der aktualiserede en grundvandsbeskyttelse. Det var derfor oplagt at kombinere grundvandsbeskyttelse ved at rejse skov, og dermed samtidigt skabe flere muligheder for friluftlivet. Der var ved grundigt forarbejde opstået en mulighed for at opkøbe jord helt tæt på Brovst i kernen af indvindingsområdet, og dermed var grundlaget skabt for en særdeles bynær skov klods op af byen og den smukke gamle herregård Bratskov, der ligger i udkanten af Brovst By. I løbet af foråret 2019 var alle handler på plads og der lå nu i alt 54 ha. tidligere landbrugsjord klar til tilplantning. Ca. 36 ha ligger stik nord for den gamle herregård Bratskov med tilhørende park og støder direkte op til Brovst sydlige bydel med fine muligheder for at binde park og by sammen med skovrejsningsprojektet. De sidste ca. 18 ha. ligger ca. 500 meter fra Bratskov helt tæt på boligkvarteret i byens nordvestkant og har også store muligheder for at komme til at spille en stor rolle for byens friluftsliv.

I forbindelse med planlægningen af skovens indretning blev der afholdt et offentligt møde d. 18. juni 2018 i Brovsthallen og her mødte Brovstborgerne talstærkt op. Der var oplæg fra kommunen om sammenhængen med den øvrige byudvikling og NST Thy fremlagde en foreløbig plan for arealernes tilplantning og øvrige mulige tiltag. Efter gruppevis fremlægning af borgernes ønsker og ideer blev der lavet en liste med tiltag, som vi har brugt i det efterfølgende arbejde med projektet. Der blev også valgt skovråd med relation til foreninger og organisationer m. m., men også mange interesserede borgere meldte sig. Det har betydet, at møderne med skovrådet har været meget inspirerende og givet en god samklang med Brovst, både med hensyn til ønsker og prioriteringer, men også i forhold til at få alle delagtiggjort hele byen i skovens udformning og ikke mindst indvielsen d. 3. april 2019, hvor børnehavebørn fra byens to børnehaver og et antal klasser fra Brovst skole deltog aktivt i plantningen af de første tusinde planter. Skovrådet blev på de efterfølgende møder taget med på råd om alt, der kunne have relation til en bynær skov og den bearbejdede tilplantningsplan blev ophængt på biblioteket og i Brovsthallen, så man kunne orientere sig, hvis behov. Samtidigt udsendte NST Thy flere nyheder om arealernes klargøring og tilplantningsplan.

I tiden op til tilplantningen blev jorden klargjort ved pløjning og allerede her viste de to arealer at kræve forskellig jordbehandling arealerne og et uens resultatet. Mens det højtbeliggende areal Bøgebakke er karakteriseret ved lettere sandet muldjord og dermed bekvem at arbejde med viste det store areal ved Bratskov sig – ikke uventet – at udgøre en udfordring. Jorden er her så tung af ler, at nedbør giver vandlidende jorder, mens kortere tørkeperioder giver en hård jodoverflade. Begge dele har udfordret klargøringen af arealet, da der i perioder i vinter og forår 2019 er faldet rekordagtige mængder nedbør.

Uanset ovenstående påbegyndtes i april måned 2019 tilplantningen og i løbet af juni måned var der plantet 550.000 planter. I samme periode blev der gravet 2 søer på arealet ved Bratskov, sået overdrevsplanter på en vestvendt sandet skråning ved Bøgebakke, udlagt 6 ha. høenge omkring søerne og andre steder arealer til fri succession. Der er opsat kulturhegn omkring en stor del af planterne til beskyttelse mod dyrebid med låger strategiske steder, så publikum kan gå ind i hegninger og krydse rundt i den nye skov uden at bruge de store veje. Efter 5-7 år nedtages hegningerne og et større stinet kan etableres . Endeligt er der etableret et stabilt vejnet på ca. 4 km, der er udlagt således, at skoven kan besøges i hele sin udstrækning. To P-pladser er anlagt og i en af de store hegninger ved P-pladsen lige nord for Bratskov er udlagt hundeskov og skovrådet peger på, at også senere vil dette sted være velegnet til en permanent hundeskov. Et antal borde og bænke er opsat bl.a ved overdrevet i Bøgebakke og ved den store sø i Bratskov. Der er i dag stiadgang til et naboareal, en lille bøgeskov med mindesten for Sønderjyllands Genforening og ved asfaltvejen er der etableret en lille P-plads. Naboskoven er dermed en del af et kommende større stisystem.

Under gravning af søerne stødte gravemaskine i 2 meters dybde på et antal træstammer, der var ganske velbevarede. De lå under den gamle fjordbund og en kulstof 14-analyse viste, at de var 8500 år gamle. Træarten blev bestemt til eg og ganske tankevækkende, at netop den træart er valgt til skovrejningen på de nærliggende arealer. I dag ligger der to stammer over jorden og der er opsat et skilt, der fortæller om den spændende geologiske historie, der er bag fundet af moseegene. Billede af egestammerne og skilt. Skoven er nu etableret og med en god vækststart er det forventningen, at skoven i løbet af en relativ kort årrække vil få skovpræg og dermed er tiden inde til at overveje flere friluftsmæssige tiltag. Det kunne f.eks. være bålpladser, madpakkehus, shelter og skovlegeplads.

Fakta

Projekttype: Skovrejsning
Periode: 2016 - 2022
Samarbejdspartnere:Brovst Vand amba og Jammerbugt kommune
Økonomi: 11,5 mio. kr.

Kort over projektområdet

 

Kontakt

Naturstyrelsen Thy
Søholtvej 6, 7700 Thisted
thy@nst.dk
+45 72 54 39 65