Højballe Skov

Naturstyrelsen har sammen med Horsens Kommune og Horsens Vand A/S indgået et samarbejde om skovrejsning ved Højballegård vandværk.

Højballe Skov - et nyt grundvandsbeskyttende skovrejsningsprojekt ved Horsens

Naturstyrelsen har sammen med Horsens Kommune og Horsens Vand A/S indgået et samarbejde om skovrejsning ved Højballegård vandværk.

Det primære formål med skovrejsningen er, at beskytte Højballegårdværkets centrale indvindingsopland omkring kildepladsen. De store drikkevandsinteresser, der er knyttet til grundvandsmagasinerne i området sikres derved for fremtiden.

Friluftsliv og rekreativt område

Samtidig er formålet, at skovrejsningen skal skabe merværdi ved, at udvikle et stort og bynært skov- og naturområde med nye muligheder for både naturen og friluftslivet.

Med en placering tæt på Gedved, Egebjerg, og kun godt en kilometer nord for den nye bydel Nørrestrand i Horsens, vil skovrejsningen forbedre de nærrekreative muligheder for op til 15.000 eksisterende og nye borgere, og herigennem kunne bidrage til at styrke folkesundheden og befolkningens naturforståelse.

Mere skov i Danmark

Skovrejsningen vil bidrage til Horsens Kommunes ambitiøse klimamålsætning om at være CO2-neutral allerede i 2030.

I et nationalt perspektiv bidrager projektet til de nationalpolitiske målsætninger om, at skovlandskaber med tiden skal udgøre 20-25 pct. af Danmarks areal, som et vigtigt virkemiddel for samfundsmæssige målsætninger og forpligtigelser i relation til både vandkvalitet, biodiversitet, klima og folkesundhed.

Skovrejsningsprojektet kan således bidrage til opfyldelse af 11 ud af FN’s 17 Verdensmål om en bæredygtig udvikling - både lokalt og nationalt.

Projektområde på 483 hektar

I løbet af 2021 og foråret 2022 er der gennemført lodsejermøder og en forundersøgelse (screening) af et større interesseområde på i alt 828 hektar. På den baggrund foreslås et projektområde der omfatter det mest følsomme indvindingsopland omkring Højballegårdværkets kildeplads, svarende til et bruttoareal på 483 hektar. Projektområdet ligger på ryggen af det brede øst-vest orienteret bakkedrag Gedved Bakke. I sensommeren 2022 er der udarbejderet miljøvurdering for hele det foreslåede projektområde.

Projektområdet er at betragte som et bruttoareal. Med brutto menes, at der inden for området forekommer boliger med haver og tekniske anlæg mm., som ikke er potentielle skovrejsningsarealer. Det vurderes, at skovområdet potentielt kan komme til at udgøre et nettoareal på 400 hektar, såfremt alle relevante arealer inden for projektområdet kan erhverves.

Baseres på frivillighed

Når samarbejdsaftalen er vedtaget gennemføres projektet ved, at Naturstyrelsen med medfinansiering fra Horsens Kommune og Horsens Vand A/S løbende erhverver jord inden for projektområdet, og i fællesskab med parterne, borgere og andre interessenter planlægger og forvalter disse som fredskovspligtige arealer.

Det vil være frivilligt, om man som berørt lodsejer vil sælge jord til det mulige skovrejsningsprojekt.

Miljøvurdering, offentlig høring og myndighedsbehandling

Planerne om det nye skovområde er omfattet af reglerne om miljøvurdering. Formålet med miljøvurderingen er, at der under inddragelse af offentligheden tages hensyn til planer, programmer og projektets sandsynlige positive og negative indvirkninger på miljøet, socialt og økonomisk.

Miljøvurderingen er sammenfattet i en miljørapport. I perioden fra 11. januar til 8. marts var miljørapporten for Højballe Skov i offentlig høring. Som en del af høringen blev der afholdt et offentligt møde d. 6. februar i Kulturhuset Gedved.

Efter høringsperiodens udløb er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der udgør det endelige beslutningsgrundlag for vedtagelse af projektet og underskrift af samarbejdsaftalen.

Præsentationen fra det offentlige møde og de øvrige omtalte dokumenter kan findes i dokumentarkivet nederst på siden.

Fakta

Projekttype: Skovrejsning
Periode: 2023 -
Samarbejdspartnere: Horsens Kommune og Horsens Vand A/S
Økonomi: Potentielt 83 mio. kr.

Projektforløb

Kort over projektområdet

Billeder

Kontakt

Anders Busse Nielsen
Projektleder
Naturstyrelsen Søhøjlandet
anbni@nst.dk
+45 51 33 06 92


Lise Kjær Poulsen
Skov- Og Landskabsingeniør
Horsens Kommune
lkjp@horsens.dk
40132880