Nørager Skov

Skovrejsningen ved Nørager blev påbegyndt i 1994. Skoven er i udgangspunkt etableret med henblik på at udvikle en bynær skov for Nørager by. Hele skovrejsningsområdets første etape udgør ca. 190 ha. Nørager skov udgør i 2020 86 ha.

Nørager Skov er primært etableret som et rekreativt skov- og naturområde med fokus på at fremhæve områdets særlige landskabelige værdier.

Projektbeskrivelse

Skovrejsningen ved Nørager blev påbegyndt i 1994. Skoven er i udgangspunkt etableret med henblik på at udvikle en bynær skov for Nørager by. Hele skovrejsningsområdets første etape udgør ca. 190 ha. Nørager skov udgør i 2020 86 ha.

Nørager Skov ligger på kanten af et randmorænestrøg og terrænet er meget kuperet med skovklædte bakketoppe, stejle skrænter, utilplantede slugter og åbne dalstrøg. Mod nord og øst afgrænses området af ådalen med Thorsdals Bæk. Området gennemskæres tillige af en bæk og deles derved naturligt i en nordlig og en sydlig halvdel. Der er etableret en stiforbindelse hen over private arealer med en bro over Thorsdals Bæk, der rekreativt binder den nordlige og sydlige del af de opkøbte arealer sammen.

Det er målsætningen at udvikle en bøgedomineret skov nord for Thordalsbæk, mens de mere kuperede arealer syd for bækken domineres af eg.

Formål

Nørager Skov er primært etableret som et rekreativt skov- og naturområde med fokus på at fremhæve områdets særlige landskabelige værdier. På den baggrund prioriteres udviklingen af områdets friluftsmæssige- og landskabelige potentiale højst i de kommende år.

Skovdriften og naturplejen bidrager til at fremme den friluftsmæssige og landskabelige oplevelsesværdi af området samt til at højne mulighederne for biodiversiteten. Naturindholdet er endnu præget af skovens lave alder og vil med tiden øges med den naturnære drift og fortsatte pleje af de eksisterende naturarealer. Fortidsminderne på de opkøbte arealer består af to gravhøje, der udgør markante landskabselementer, og plejen heraf er omfattet af naturplejen. Samtidig bidrager projektet til det nationale mål om at øge skovarealet, oplagre CO2 og mindske brugen af fossile brændstoffer.

Fakta

Projekttype: Skovrejsning
Periode: 1994 - 
Samarbejdspartnere: Rebild Kommune (tidligere Nørager Kommune)

Projektforløb

Kort over projektområdet

 

I skoven er der etableret hundeskov og bålhytte. derudover er der områder med fri teltning. Læs mere om Nørager Skov i på hjemmesiden ud i naturen.

Kontakt

Erik Dalsgaard
Skovfoged
Naturstyrelsen Himmerland
eda@nst.dk
+45 7254 3895

Nyheder om Nørager Skov