Nordskoven ved Slagelse

I 2012 indgik Slagelse Kommune og Naturstyrelsen aftale om etablering af et bynært statsligt skov- og naturområde. Næste etape anlægges i 2024 og udvider skov- og naturområdet til samlet 164 ha.

Dronefoto over det område den nye skov plantes

Slagelse Kommune og Naturstyrelsen indgik i 2012 aftale om at etablere op imod 300 ha skov inden for et projektareal på 600 ha. Dette har indtil nu resulteret i 52 ha plantet skov kaldet Nordskoven.

I 2022-23 resulterede en ny jordfordeling i udvidelse af Nordskoven med 78 ha og skaber således en bynær skov med lysninger, blomstrende skovbryn og endeløse muligheder for rekreativ udfoldelse på samlet 130 ha.

Hertil skal lægges 34 ha ådal nord for skovrejsningsområdet, som ligeledes er en del af Nordskovsprojektet og ejes af Naturstyrelsen. Det er ønsket at gennemføre en genopretning af ådalen med genslyngning af Gudum Å, genopretning af de ferske enge, frilægning af dræn og en bedre sammenhæng mellem skov og ådal.

Naturstyrelsen har i samarbejde med konsulenter, Slagelse Kommune, Museum Vestsjælland, et lokalt nedsat brugerråd og andre lokale interessenter, kortlagt de stedbaserede forudsætninger i forhold til landskabet, forekomst af beskyttede arter, naturtyper, overfladevand, kulturmiljø og friluftsliv. Kortlægningerne har tilvejebragt et indgående kendskab til området og de bindinger, potentialer og nye tiltag, der ønskes integreret i det kommende skovlandskab. Resultatet af dette arbejde er en alsidig og sammenhængende skov med plads til natur og friluftsliv og mulighed for bløde trafikanter til at færdes på bilfrie stier til og fra Slagelse by.

Omkostningerne for opkøb af jord til projektet er betalt af Naturstyrelsen og Slagelse Kommune og beløber sig til knapt 20 mio.kr. Plantning og etablering af veje, p-pladser vandhuller mm. bekostes af Naturstyrelsen og vil beløbe sig til ca. 5,2 mio. Der plantes over 40 forskellige arter af træer og buske.

Træerne doneres via skovrejsnings NGO'en Growing Trees Network til en ny etape Folkeskov som en del af Slagelse Nordskov. En tidligere etape Folkeskov blev plantet i forbindelse med TV2/DN indsamlingen ”Danmark planter træer” i 2019.

Kort over Nordskoven ved Slagelse