Poulstrup Skov

Poulstrup Skov og Kalkgrav er 47 ha og udgøres p.t. af en række mindre arealer, der er beliggende syd for Aalborg tæt op af Visse by.

Poulstrup Skov og Kalkgrav udgøres p.t. af en række mindre arealer, der er beliggende syd for Aalborg tæt op af Visse by.

Projektbeskrivelse

Poulstrup Skov og Kalkgrav er 47 ha og udgøres p.t. af en række mindre arealer, der er beliggende syd for Aalborg tæt op af Visse by. Arealerne er i samarbejde med Aalborg Vandsamarbejde opkøbt i perioden 1995-2009 som en del af en målsætning om via skovrejsning at etablere et netværk af offentlige skove fra Kongshøj til Poulstrup-området med henblik på at beskytte vigtige dele af Aalborgs drikkevandsmagasiner. Området består primært af en nedlagt og efterbehandlet kalkgrav (ca. 30 ha). Hertil kommer nærliggende mindre parceller med ny skov, som indgår i det større skovrejsningsområde. Fra toppen af kalkgraven er der en spektakulær udsigt over Aalborg og Limfjorden. Landskabet er bakket og domineret af det store krater efter kalkgravningen og de mindre skovplantninger. Poulstrup Skov ligger i tilknytning til et større kommunalt skovområde omkring Poulstrup sø og Dall Hede. I Poulstrup Skov og Kalkgrav prioriteres landskab og natur højt. På de eksisterende arealer er naturpotentialet højt med særlig fokus på kalkelskende arter. Der er desuden fokus på sikring af leve- og ynglesteder for Stor Hornugle. Den friluftsmæssige benyttelse er i dag relativt fragmenteret, og der er p.t. få faciliteter. Det er målsætningen med arealdriften at bidrage til områdets grundvandssikring i overensstemmelse med principperne for naturnær skovdrift med et fokuseret træartsvalg.

Formål

De primære formål er at sikre rent drikkevand og friluftsmuligheder for Aalborg og omegn. Samtidig bidrager projektet til det nationale mål om at øge skovarealet, oplagre CO2 og mindske brugen af fossile brændstoffer.
Landskabsmæssigt er det målsætningen at bibeholde det landskab, der er opstået efter råstofgravning i området i form af kalkgraven i afdeling 801 og grusgraven i afdeling 805 med dertilhørende stejle skråninger. Landskabet vil ændres på sigt i takt med at skovrejsningsarealerne vokser til. Grusgraven er allerede meget tilgroet, mens skråningerne i kalkgraven er under tilgroning. Både kalkbruddet og grusgraven er udlagt til naturlig succession. Dermed mindskes erosion af kalkskrænterne. Dalbunden i kalkbruddet fastholdes som lysåbent areal ved etablering af græsning i løbet af planperioden. De øvrige arealer fastholdes i deres nuværende tilstand som enten lysåbne arealer eller som skovbevoksede. Ved Svalebakken fastholdes det åbne landskab i henhold til fredningen fremadrettet.

Fakta

Projekttype: Skovrejsning
Periode: 1996 - 2026
Samarbejdspartnere: Aalborg Vandsamarbejde og
Aalborg kommune

Projektforløb

Pige der ridder i Poulstrup Skov

Kort over projektområdet

Kontakt

Erik Dalsgaard
Skovfoged
Naturstyrelsen Himmerland
eda@nst.dk
+45 72 54 39 00

Nyheder om Poulstrup Skov