Den femte udpegning af urørt skov er på vej i høring

Nu skal den femte og sidste udpegning af i alt op mod 70.000 hektar af fremtidens urørte skov på statens arealer i offentlig høring. Fem specifikke arealer i det vestlige Danmark er udvalgt.

Gennem de seneste århundreder er den danske natur blevet fattigere. Fattigere på planter, dyr og svampe og dermed også på vilde naturoplevelser.

Men nu skal naturen have lov til at blive vildere i de statslige naturområder. Og her kommer fem arealer i den foreløbigt sidste runde udpegning af urørt statsskov ind i billedet. Det drejer sig om Fanø Plantage, en større del af Tvorup Klitplantage i Thy, skovområder i Oksbølområdet, Engelsholm Skov ved Vejle og Rise Skov i Himmerland.

Skovene har i lang tid været brugt til skovdrift, og derfor er det nødvendigt at lave naturgenopretning af områderne. Når den offentlige høring af udpegningen er gennemført og behandlet, skal der udarbejdes forvaltningsplaner for områderne, og dernæst går arbejdet i gang med at forberede den nye vildere natur. Samtidig stopper den kommercielle skovdrift. Motorsaven bliver kun startet, hvis der skal fjernes ikke-hjemmehørende træer, eller der skal skabes lysninger og variation i skoven som led i naturgenopretningen.

De fem sidste arealer med urørt skov er en del af Natur- og Biodiversitetspakken fra december 2020. Her blev der afsat 888 mio. kroner til blandt andet at udlægge yderligere urørt skov og dermed skabe et samlet areal i Danmark på op imod 75.000 hektar urørt skov, heraf de ca. 70.000 hektar på statens arealer.

Fakta om de fem arealer

De fem udpegede områder dækker i alt ca. 7.700 hektar urørt skov fordelt over den vestlige del af landet:

Skovene ved Oksbøl og Nymindegab omfatter en række store og værdifulde naturarealer med klitter, heder, strandenge, egekrat og nåletræsplantager. Nåletræsplantagerne blev for hovedparten plantet til i sidste halvdel af 1800-tallet for at forhindre sandflugt ind i det bagvedliggende landbrugsland. Området anvendes desuden af Forsvaret til øvelser og uddannelse af soldater. Det er hovedsagligt nåletræsplantager, der udlægges til urørt skov, og de omfatter ca. 6.100 hektar.

Tvorup klitplantage er den ældste af plantagerne i Thy. Dele af plantageområdet blev etableret så tidligt som i 1816, mens langt størstedelen af arealet er tilplantet i sidste halvdel af 1800-tallet. Som et særkende er Tvorup Klitplantage, i modsætning til alle de efterfølgende plantager, anlagt helt ud mod havet. Det er ikke hele plantagen, men en større del af den på ca. 700 hektar, der er udpeget som urørt skov.

Skove på Fanø blev anlagt i 1890’erne og omfatter ca. 700 hektar skov. Skoven er domineret af nåletræ, og der har i en længere årrække været en begrænset vedproduktion.

Engelsholm Skov nær Vejle er en gammel herregårdskov med alléer af gamle træer, partier af gammel ege- og bøgebevoksning og et større lysåbent areal med græsning. I tilknytning til skoven ligger en stor sø med et rigt fugleliv. I alt er ca. 100 hektar udpeget her.

Rise Skov ligger i Himmerland med tilknytning til den allerede urørte Skindbjerglund Skov, hvilket giver muligheden for at udvide arealet med urørt skov ved den kommende udpegning. I alt udvides arealet med ca. 100 hektar.

Udpegningerne er i offentlig høring fra 15. december 2023 til 1. marts 2024.

Høringsside med kort over udpegningerne:

Link til Naturstyrelsens høringsside: https://naturstyrelsen.dk/vildere-natur/uroert-skov/offentlig-hoering-af-forslag-til-udpegning-af-ca-7700-ha-ny-uroert-skov

Læs mere om urørt skov: https://naturstyrelsen.dk/vildere-natur/uroert-skov

Læs om de forandringer Naturstyrelsen laver på statens arealer: www.vilderenatur.dk

Naturstyrelsen har desuden oprettet en side på den offentlige høringsportal hvor høringsmaterialet er tilgængeligt.

Yderligere oplysninger:

Naturstyrelsen kan kontaktes på nst@nst.dk.

Naturstyrelsens pressetelefon: 72543004