Offentlig høring af forslag til udpegning af ca. 7.700 ha ny urørt skov

Nu igangsættes den offentlige høring af den 5. runde udpegning af urørt skov på Naturstyrelsens arealer.

Høringen er afsluttet den 1. marts

Den 5. udpegningsrunde omfatter ca. 7.700 ha der udlægges til urørt skov på Naturstyrelsen arealer. Dermed vil der samlet være udpeget knap 70.000 ha på statens arealer, mens andre ca. 5.000 ha er udpeget på andre offentlige og private arealer.

Den 5. udpegning omfatter store sammenhængende arealer i Skovene ved Oksbøl og Nymindegab og der er desuden udpeget dele af Tvorup Klitplantage i Thy, Skove på Fanø, Engelsholm Skov ved Vejle og Rise Skov i Himmerland.

Forholdet til Miljøvurderingsloven

Forslaget til udpegning af urørt skov fastlægger ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser og er derfor ikke omfattet af miljøvurderingsloven. Det er Naturstyrelsens beslutning at foretage en miljøvurdering af udpegningen. Den udarbejdede miljørapport er således udarbejdet i henhold til miljøvurderingsloven, og skal dermed kortlægge og vurdere de mulige påvirkninger, som forslaget til udpegningen kan medfører.  

Udpegningen i form af en afgræsningsrapport har været i myndighedshøring i perioden fra 11. oktober og til 9. november. Kommentarer mv. fra myndighedshøringen er indarbejdet i miljørapporten som indgår som høringsmateriale i den offentlige høring. 

Forvaltning af urørt skov

Med urørt skov forstås forstlig urørt – dvs. kommerciel skovdrift ophører til fordel for biodiversitetshensyn, således at formålet bliver biodiversitet, friluftsliv, fortidsminder mm. De nye udpegninger af urørt skov vil følge de politisk godkendte Overordnede retningslinjer for urørt skov – i statens skove. Der kan jf. retningslinjerne gennemføres bl.a. græsning, veteranisering af træer, skabes mere naturlige strukturer, fjernes ikke-hjemmehørende træarter og andre tiltag til fordel for biodiversiteten, ligesom hensyn til bl.a. friluftsliv og fortidsminder tilgodeses. Derudover genoprettes naturlig hydrologi løbende, hvor det er praktisk, teknisk og naboretligt muligt.

Den offentlige høring af 5. runde udpegning af 7.700 ha urørt skov

Høringsperioden løber fra den 15. december til den 1. marts 2024.

Du vil også kunne finde høringen på Høringsportalen.

Alle kan deltage i høringen og afgive høringssvar, men det er vigtigt at man er opmærksom på, at alle svar bliver offentliggjort i den sammenfattende redegørelse og at alle svar vil være omfattet af aktindsigt.

Der er tale om et forslag til udpegning, og der kan, som følge af høringen eller rettelse af eventuelle fejl, forekomme ændringer i såvel afgrænsninger som det endelige areal, når den endelige udpegning foreligger. Der vil i den sammenfattende redegørelse blive redegjort for eventuelle ændringer.