Naturmål

Naturstyrelsen har udviklet og afprøvet et nyt paradigme for naturmål, der på sigt skal omfatte alle Naturstyrelsens lysåbne naturarealer.

Hvad er Naturmål?

Naturmål tager udgangspunkt i arealets tilstand, der fastlægges en målsætning for arealet, og endelig vælges hvilke virkemidler, der skal anvendes.

Som en del af planen skal man bl.a. identificere arealets fokusarter, være opmærksom på beskyttelse og udpegninger som fx Natura 2000 og §3-beskyttet natur, samt evaluere den hidtidige driftshistorie.

Græsningsområder i udbud

Forpagtningen af naturområderne, der foregår med private dyreholdere, sender Naturstyrelsen i udbud, og de efterfølgende aftaler mellem dyreholder og Naturstyrelsen gælder typisk i 5 år med mulighed for forlængelse i yderligere 5 år.

Se annonceringer af de nuværende udbud af græsningsarealer

I udbuddet findes et udkast til forpagtningsaftalen. Derudover vil naturmål løbende og i stigende omfang blive anvendt, således at en forpagter får mulighed for at orientere sig om den ønskede effekt af græsningen samt de specifikke vilkår for aftalen.

Dialog med forpagtere

Et projekt foretaget af landbrugs rådgivningscenter SEGES har vist, at landmænd gerne vil vide mere om naturværdierne på de arealer, hvor deres dyr færdes. Dialogen mellem dyreholder og Naturstyrelsen er derfor helt central for at optimere naturplejen på de lysåbne arealer mest muligt. Naturstyrelsen har med inspiration fra SEGES’ arbejde med fokusplaner, udviklet nye naturmål, der bruges til at formidle for for den enkelte dyreholder, hvilke særlige arter og naturtyper, der er i området, og hvordan græsningen bedst tilrettelægges. Derudover har Naturstyrelsens lokale medarbejdere en løbende dialog med den enkelte forpagter om græsningen.

Fakta

Naturstyrelsen har græsning på ca. 34.000 ha, hvoraf der er aftaler med private dyreholdere om at udsætte dyr på ca. 30.000 ha.

Områderne inkluderer for eksempel enge, overdrev, mose og hede. Mange arealer omfatter også skov og krat.

På nogle arealer udsættes dyrene kun i sommerperioden, men på andre arealer går dyrene ude året rundt.

P.t. foregår der helårsgræsning på ca. 7000 ha.