Certifikater for bæredygtig skovdrift

FSC® og PEFC - certificeret bæredygtig forvaltning af de statslige skovarealer

Naturstyrelsens skove er certificeret efter ordningerne FSC® (Forest Stewardship Council) og PEFC (Programme for the Endorsment of Forest Certification). Dermed forvalter Naturstyrelsen de statslige skove i overensstemmelse med de to primære globale certificeringsordninger for bæredygtig drift af skove. Salg af biomasse fra statens skove er endvidere certificeret efter biomasseordningen SBP.

Hvad betyder certificering?

Når en skov bliver certificeret, får den papir på, at driften lever op til særlige standarder for skovdrift, og at der tages bestemte hensyn til natur, miljø og sociale forhold. Herunder, at man kan følge, hvor træet kommer fra, hele vejen fra skoven til forbrugeren.

Det udstedte papir, "certifikatet", er aftagernes garanti for, at træet kommer fra en skov, der er drevet efter den respektive certificeringsordnings krav. Hvert år bliver Naturstyrelsen kontrolleret af en ekstern auditor, der gennemgår forvaltningen og verificerer om Naturstyrelsen fortsat efterlever kravene i certificeringsordningerne.
Kravene til skovdriften kan f.eks. omhandle:

  • Fremme af naturnær skovdrift
  • Beskyttelse af områder med særlig høj naturværdi
  • Sikring af gamle træer og dødt ved i skoven
  • Hensyn til fortidsminder
  • Minimering af evt. miljømæssige belastninger
  • Regler for anvendelse af gødning og sprøjtemidler

Når Naturstyrelsen sælger træ fra statens skove, sælges det som certificeret bæredygtigt træ. Træ fra statens skove anvendes til blandt andet møbler, gulve, huse, papir, brænde, og biomasse til vedvarende energi.