Naturnær skovdrift

Mens skovdriften udfases på mange af Naturstyrelsens arealer, er der fortsat ca. 40.000 ha, som forvaltes efter principper for naturnær skovdrift. Det er en skovdrift, der understøtter skovens naturlige biologiske mekanismer og tager særlige hensyn til biodiversiteten.

De i alt ca. 110.000 ha statslige skove, under Naturstyrelsen, forvaltes enten som naturnationalpark, urørt skov eller efter principperne om naturnær skovdrift.

Ca. 40.000 ha forvaltes som naturnær skovdrift med fokus på biodiversitet, friluftsliv og produktion af gavntræ og flis. Grundprincipperne bag naturnær skovdrift er, at vi i højere grad skal understøtte skovenes naturlige biologiske mekanismer til skabe mere bærdygtige og stabile skove.

Den naturnære drift af statsskovene blev besluttet i 2002 i Det nationale Skovprogram og igangsat i statsskovene fra 2005, hvor Handlingsplan for Naturnær skovdrift i statsskovene blev lanceret.

Centrale skovdyrkningsprincipper for den naturnære skovdrift på Naturstyrelsens arealer

 • I stedet for at kun at anvende én træart med samme alder, arbejdes der arbejdes med hugst- og kulturmetoder, der fremmer opbygning af uensaldrende skovstrukturer baseret på træartsblandinger (skovudviklingstyper).
 • Hjemmehørende og lokalitetstilpassede træarter skal fremmes.
 • Større skovninger (renafdrifter), hvor alle træerne fjernes på én gang skal undgås, da vedvarende kronedække er at foretrække.
 • Efter skovning skal der, så vidt muligt, anvendes naturlig foryngelse af skovens træer.
 • Fældning og udkørsel af træer sker fra permanente kørespor, hvilket er med til at minimere skader på jordbunden.

At omlægge ensaldrende skovbevoksninger med én træart til uensaldrende skovstrukturer med mange træarter kan tage helt op mod 100 år. Som en del af den langsigtede styring af omlægningen til naturnær skovdrift, er der udlagt skovudviklingstyper i alle statsskovene, der beskriver det langsigtede mål for de enkelte skovområder. Skovudviklingstyperne bliver til med baggrund i en vurdering af de naturlige dyrkningsbetingelser samt flersidige hensyn til biodiversitet, landskab og friluftsliv.

Læs mere i Katalog over skovudviklingstyper

Skove omlægges fra f.eks. rene nåleskove til blandingsskove som vist på billedet ovenfor: Bøg med gran

Fokus på at sikre og fremme biodiversitet

Naturstyrelens har fokus på at fremme biodiversiteten på de naturnære skovdriftsarealer ud over hvad skovdyrkningen efter naturnære principper fastlægger.

Eksempler på særlige hensyn til biodiversiteten i statsskovene:

 • Der bevares i både løv- og nåletræsbevoksninger min. 5 træer pr. ha til naturlig død og henfald.
 • Yderligere 5 træer pr. ha. i mellem-aldrende løvtræsbevoksninger skal have
  barkskader, så de inden for en given periode forventes at dø.
 • Der skal yderligere forefindes 5 højstubbe i mellem-aldrende og ældre nåletræsbevoksninger.
 • Der skal tilstræbes naturlige vandforhold i skovene, og derfor oprenses grøfterne som udgangspunkt ikke længere. Undtaget kan være steder med lovgivningsmæssige forpligtelser og steder med naboeffekt.
 • Egetræer over 300 år og bøgetræer over 200 år skoves ikke.
 • Andre særlige gamle eller biologisk værdifulde træer skal bevares.
 • Fældning af redetræer skal undgås, herunder hule træer, løvtræer med huller og andre redetræer for rovfugle, ugler, ravne, spætter, kolonirugende fugle eller flagermus må ikke fældes.
 • Der anvendes ikke pesticider og gødning i skovene.
 • De naturnære skove er certificerede som bæredygtig skovdrift
  De statslige skove, der forvaltes af Naturstyrelsen, er certificerede efter kravene i FSC, PEFC og SBP certificeringsordningerne. De forskellige krav er bl.a. indarbejdet i en række interne retningslinjer, i den naturnære skovdrift og i hensyn til biodiversitet og friluftsliv.

  Læs mere om certificering at statens skove.


Juletræer og pyntegrønt

Dyrkning af juletræer og pyntegrønt er generelt under udfasning i Naturstyrelens skove. Enkelte steder kan der dog forefindes bevoksninger, der f.eks. klippes til pyntegrønt, frem til at de afvikles.

I nogle skove er det muligt for familier at tage ud og fælde deres eget juletræ.
Se de lokale muligheder for indsamling af pyntegrønt mm.