Offentlig høring af udkast til 52 stk. forvaltningsplaner for urørt skov

På statens arealer er der udpeget knap 70.000 ha urørt skov.

Høringen er afsluttet den 1. marts

Naturstyrelsen er i gang med at udarbejde forvaltningsplaner for urørt skov. Der skal udarbejdes op mod 200 konkrete forvaltningsplaner. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 22 forvaltningsplaner for urørt skov som er godkendt og som danner grundlaget for forvaltningen i de konkrete skove.

Den offentlige høring af 52 forvaltningsplaner for urørt skov

Nu igangsættes den offentlige høring af de næste 52 forvaltningsplaner for urørt skov. De konkrete forvaltningsplaner omfatter ca. 23.000 ha og de konkrete skove der nu er lavet forvaltningsplanforslag for ligger spredt ud over hele Danmark – dog med en overvægt øst for israndslinjen i Jylland.

Høringsmaterialet

Høringsperioden løber fra den 15. december til den 1. marts 2024.

Du vil også kunne finde høringen på Høringsportalen.

Alle kan deltage i høringen og afgive høringssvar, men det er vigtigt at man er opmærksom på, at alle svar bliver offentliggjort i et høringsnotat og at alle svar vil være omfattet af aktindsigt, læs nærmere i bilag 3 nedenfor.

Om forvaltningsplanerne for urørt skov

Udarbejdelse af forvaltningsplanerne følger Naturstyrelsens proces for tilvejebringelse af planforslag med heraf følgende lokal inddragelse i form af lokale skovvandringer og en offentlig høring. Planerne justeres med 5-6 års intervaller eller efter behov og en hovedrevision mindst hvert 15. år. For hvert udpeget urørt skovområde udarbejder Naturstyrelsen en forvaltningsplan inden for rammerne af de vedtagne overordnede retningslinjer for urørt skov. Retningslinjerne er overordnede, så der i de konkrete forvaltningsplaner kan tages højde for specielle lokale forhold og hensyn.

Forvaltningsplanerne beskriver de tiltag, der iværksættes til sikring og udviklingen af naturværdier, og genoprettelse af de naturlige strukturer. Naturlig hydrologi genoprettes så vidt muligt. Der skabes lysninger, og mere naturlig variation i skovens struktur og tæthed. Det sker ved veteranisering af træer, fjernelse af ikke-hjemmehørende træer og efterladelse af dødt ved til svampe og insekter. Urørt skov er dermed skov, hvor kommerciel skovdrift er ophørt, naturlige dynamikker udfolder sig og biodiversiteten understøttes.

Forvaltning af urørt skov

Med urørt skov forstås forstlig urørt – dvs. kommerciel skovdrift ophører. De nye udpegninger af urørt skov vil følge de politisk godkendte Overordnede retningslinjer for urørt skov – i statens skove.