Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Plejeplaner for lysåben natur

I alt har Naturstyrelsen ca. 32.000 hektar lysåben habitatnatur. Det svarer til ca. 1/3 af det samlede kortlagte areal med habitatnatur i de 252 danske Natura 2000-områder. 

Plejeplanerne beskytter habitatnatur

Plejeplanerne følger op på de statslige Natura 2000-planer, og de beskriver, hvilke tiltag der skal gøres for at pleje og beskytte habitatnaturen og en række særlige dyre- og plantearter på Naturstyrelsens arealer.

En stor andel af Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-områderne er habitatnatur, dvs. natur, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag 1. Det spænder over vidt forskellige naturtyper - lige fra vidtstrakte heder og klitheder til frodige bøgeskove.

I alt har Naturstyrelsen ca. 32.000 hektar med habitatnatur. Det svarer til ca. 1/3 af det samlede kortlagte areal med habitatnatur i de 252 danske Natura 2000-områder.

Læs mere om Natura 2000-netværket på Miljøstyrelsens hjemmeside

Typiske tiltag i plejeplanerne:

  • rydning af opvækst på heder, overdrev, enge og moser
  • bekæmpelse specifikt af invasive arter
  • græsning eller slæt
  • særlig pleje (især af heder) ved afbrænding
  • ny- eller genskabelse af habitatnatur
  • nygravning eller restaurering af padde-vandhuller

En række af plejetiltagene var allerede fastlagt i eksisterende driftsplaner for styrelsens arealer - nogle af tiltagene er allerede gennemført - mens andre tiltag er egentlig ny planlægning. Plejeplaner består altså både af eksisterende og ny planlægning, der gennemfører Natura 2000-planerne.

Planperiode

Lysåben natur planlægges for en 6 årig planperiode og er derfor omfattet af plejeplanerne 2016-2021. Plejeplanerne 2016-2021 omfatter kun lysåben natur. Lysåben natur er betegnelsen for eng, hede, mose, overdrev, strandeng og klitter.

Find de gældende plejeplaner fra planperioden 2016-2021

Find de gamle plejeplaner fra planperioden 2010-2015