Otterup Byskov og Fuglsanggård

Beskrivelse

Områdeplanen dækker Otterup Byskov og Fuglsanggård.

Otterup Skov ligger i umiddelbar tilknytning til Otterup by i byens nordøstlige hjørne.

Arealet blev erhvervet i 1993 og 94 består af både skov og mose.

Fuglsanggård er ligger nord for Tørresø i Nordfyn Kommune og blev erhvervet i et fællesejerskab mellem Fyns Amt, Odense Kommune og Naturstyrelsen med det formål at sikre et rekreativt område med badestrand, opholdsarealer og skov.

Fuglsanggård er under udstykning, så der kommer eneejerskab til den.

undefined

undefined

Kortene viser naturtyper og arealanvendelse

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer og lysåbne naturarealer:

Areal i hektar

Bøg

Eg

Ask og ær

Andet løvtræ

Picea-arter

Ædelgran

Bjergfyr

Andet nål

Ikke skovbevokset

Total

Fuglsanggård

 0

21

 0

1,5

 0

 0

 0

 0

8,6

30,6

Otterup Byskov

8,8

5

2,6

6,7

 0

 0

 0

 0

10,1

33,2

Tabel: Skovarealer

Areal i hektar

Hede

Søer m.v.

Klit

Eng

Strand-bred

Mose

Strand-eng

Over-drev

Krat

Slette

Ager

Vej

Andet

Total

Fuglsanggård

 0

 0

 0

 0

0,4

 0

 0

 0

 0

2,9

 0

0,9

4,4

8,6

Otterup Byskov

 0

0,3

 0

 0

 0

5,8

 0

 0

0,6

2,9

 0

0,1

0,4

10,1

Tabel: Lysåbne naturarealer 


1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

Både Otterup Byskov og Fuglsanggård er flittigt benyttet og rammerne for et aktivt friluftslivet på de to arealer prioriteres derfor højt.  Naturinteresserne på arealerne er begrænset - dog er det vægtet højt at sikre mosearealerne i Otterup Mose hvor der findes et rigkær. Vedproduktion i skovdriften er vægtet lavt. I stedet skal skovdriften fremadrettet understøtte friluftlivet og ved at være en varieret og spændende skov at færdes i.

1.1b Planlagte tiltag.

Der er planlagt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 5-6 års periode. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området.

I planperioden arbejdes på at få et moseareal mod nord i Otterup Byskov i græsning, for at holde opvækst nede og sikre den pågældende naturtype.

I planperioden igangsættes en undersøgelse der skal klarlægge mulighederne for en vandstandshævning på mosearealet i Otterup Byskov. En evt. vandstandshævning vil kunne fremme naturtypen rigkær med tilhørende specielle arter, som glinsende kærmos og mygblomst.

Hvis det er muligt kan der i planperioden anlægges en ny p-plads ved Strandvejen i den sydlige del af Otterup Byskov.

Ved p-pladsen i Otterup Byskov kan en ny hundeskov etableres fx gennem et lokalt samarbejdsprojekt.

Der kan desuden etableres en hundeskov i Fuglsanggård, hvis lokale vil tage ansvar herfor.

undefined

undefined

Kortene viser de mest markante ændringer

1.2 Landskabsplan

Der er ikke planlagt tiltag for at fremme landskabet i Otterup Byskov eller Fuglsanggård i planperioden.

undefined

undefined

Kortene viser den langsigtede landskabsplan

1.3 Naturnær skovdrift

Det langsigtede mål for Otterup Byskov og Fuglesanggård er givet ved den udlagte skovudviklingstype som fremgår af nedenstående kort. Skovudviklingstyperne er nærmere beskrevet i Katalog over skovudviklingstyper i Danmark (2005).

Otterup Byskov er udlagt med skovudviklingstype bøg med ask og ær. Asken vil dog kun forekomme i begrænset omfang idet den mange steder er gået ud pga. sygdommen asketoptørre. Skoven skal udvikle sig mod en strukturvarietet skov med bøg som hovedtræart.

På det skovbevoksede areal på Fuglsanggård er udlagt skovudviklingstypen eg med ask og avnbøg.

undefined

undefined

Kortene viser den langsigtede skovudviklingsplan

1.4 Naturpleje

Mosearealet mod nord i Otterup Byskov skal i en bedre drift for at sikre den eksisterende naturtype. Slåning på arealet er påbegyndt og i planperioden arbejdes med at få arealet i græsning for at holde opvækst nede og sikre naturtypen.

Der er ikke planlagt tiltag for naturarealerne på Fuglsanggård i planperioden.

Bilag med oversigt over naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Der er ikke planlagt tiltag for kulturmiljøet i Otterup Byskov eller Fuglsanggård i planperioden.

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.6 Friluftsliv

Med Otterup Skovs bynære placering er der udlagt en facilitetszone ned mod Otterup by for at understøtte det aktive friluftsliv. Resten af skoven er udlagt med friluftzone.

Hvis det er muligt, kan der i planperioden anlægges en ny p-plads ved Strandvejen i den sydlige del af skoven. Ved p-pladsen kan en ny hundeskov etableres fx gennem et lokalt samarbejdsprojekt.

Fuglsanggård bliver flittigt benyttet som badestrand og arealet ned mod vandet er derfor udlagt med facilitetszone. Der er også udlagt facilitetszone, hvor der kan laves shelters m.v. Resten er udlagt som friluftszone.

undefined

undefined

Kortene viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

 

2. Status

2.1 Jordbundsforhold

Jordbunden i Otterup Byskov er overvejende moræneler.

Dele af skoven er anlagt oven på en tidligere losseplads.

Fuglsanggård består af moræneler på den største del af ejendommen, i den centrale del er der et område med ferskvandssand, og yderst langs kysten et smalt bælte med saltvandssand.

2.2 Landskab

Otterup ligger i et forholdsvis stort, temmelig fladt morænelandskab – den nordfynske slette.

2.3 Skoven

Skoven ved Fuglsanggård er etableret som en ren egeskov. Den er tyndet kraftigt for at gøre den lysåben med let adgang. Egen trives og er velegnet i det kystnære område med betydelig rekreativ brug.

Otterup Byskov er anlagt på god skovjord med bøg som hovedtræart. Der er fyldplads beplantet med lind og lavere arealer i skoven med eg. Skoven fremtræder derfor med betydelig variation.

undefined

undefined

Kortene viser særligt beskyttet skov

2.4 Natur

Otterup Mose var oprindeligt et interessant ekstremrigkær, men der er sket intensiv dræning. Mosen er stadig et ekstremrigkær, men det drejer sig i dag kun om en mindre del af mosen.

Den nordligste del af Fuglsanggård drives som et kystnært rekreativt areal, og her er ikke de store naturinteresser. Græsset holdes kort, så gæsterne kan parkere eller ”lejre sig i græsset” når familien er på badetur. Små holme med træer giver læ og skygge.

Fra Otterup Byskov kendes følgende rødlistede sommerfuglearter:

Grøn Køllesværmer (VU), Gulhale (NT) og Blomster-Stængelugle (EN).

2.5 Kulturmiljø

Der er ikke kendte fortidsminder ved Fuglsanggård eller i Otterup Byskov.

2.6 Friluftsliv

Skoven er anlagt som bynær skov for Otterup by. Det er derfor især lokalbefolkningen der benytter skoven. Der er borde-bænkesæt og P-pladser. Otterup Byskov er udlagt til fri teltning.

Ved anlægget af skoven blev en vold af afgravet overskudsjord fra Lindegårdsudstykningen, der lå på arealet, flyttet op mod kanten af lossepladsen og denne bakke fungerer som en lille kælkebakke i et område hvor man pga. geologien mangler bakker.

Fuglsanggård benyttes i stigende grad omfang af badegæster og af beboere i sommerhusområdet. Der er P-pladser og toilet mv på det areal, som forventes afstået til kommunen.

 

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Arealerne er ikke udpeget som Natura 2000 område.

3.2 § 3 /§ 28 områder

Der er ikke registreret natur omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 ved Fuglsanggård.

I Otterup Byskov er Otterup Mose registreret som § 3 mose. Der findes også en § 3 sø i skoven.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Otterup Byskov er – med undtagelse af Otterup Mose - omfattet af lokalplan nr. O-D12-01Grøn Plan Otterup Nord (1991). Området er i lokalplanen udlagt til rekreativt grønt område, hvor der er mulighed for etablering af anlæg for fritidsaktiviteter. Desuden sikres med rammen at der gennem området kan etableres en primitiv natur-/landskabssti for gående og cyklende.  

Den nordligste del af Fuglsanggård, dvs. publikumsarealet nord for egeskoven, er omfattet af Kommuneplanramme nr. O23 Offentligt område ved Fuglsang (Kommuneplan 2013-2025). Området er udlagt til offentligt område med bestemmelser om at områdets grønne præg skal bevares, at der skal være mulighed for rekreative anlæg og parkering.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Der er ingen fredninger på nogen af arealerne.

3.5 Drikkevandsinteresser

Otterup Byskov (incl. mosen) og Fuglsanggård ligger i et område med drikkevandsinteresser.

3.6 Råstofplaner

Der er ingen råstofinteresser på nogen af arealerne.

3.7 Naturskovsstrategien

Der er ikke udlagt arealer efter Naturskovsstrategien.

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Der er udlagt et proveniensforsøg i bøg i Otterup Byskov.

Skov nr.

Skov

 

Litra

Areal (ha)

Anvendelse

Årgang

Egenskab

112

Otterup Byskov

40

j

1,9

BØG

1995

Forsøgsareal (FSL)