Driftsplan Storstrøm

Plan for Naturstyrelsens områder

 

Gældende driftsplan

Sammenlægning af enheder:

Fra og med januar 2019 gik Naturstyrelsen fra at have 18 til 16 enheder – enhederne Østsjælland og Midtjylland er blevet nedlagt. Ansvaret for de tidligere enheders områder er blevet uddelt til andre enheder. Der kan læses mere om enhedssammenlægningen og de dertilhørende ændringer til driftsplanerne her: Enhedssammenlægning.

Større arealer til græsningsskov:

Der vil blive udarbejdet på at få større arealer med græsningsskov på enheden. Især er der store projekter på Kongskilde, Ulvshale og Møns Klint, hvor nogle af de skovbevoksede arealer vil blive naturplejet af køer, så der skabet mere lysåben natur i disse skove. Borgerne vil fortsat have adgang, da køerne er harmløse.

Der vil også blive fokus på mere sammenhængende pleje af enhedens mange strandenge og overdrev.

Driftsplanen fastlægger udviklingen for statens arealer syd for E20 på Sjælland til og med 2029

”Vi skaber større sammenhængende naturområder og får en vekselvirkning mellem skoven og den lysåbne natur, hvad enten det er strandenge eller orkiderige overdrev. Denne variation giver livskvalitet for både dyr og mennesker ikke mindst i de hverdagsskove der nu er anlagt ved en række af provinsbyerne”.

Skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen i Storstrøm

Konkrete mål:

  • Sammenbinding af to af Østdanmarks rigeste overdrev. Høvblege og Jydelejet i Klinteskoven. Her vil blive lysnet og skabt sammenhængende græsning, så der bliver bedre spredningsmuligheder for bl.a. Blåfugl.
  • Der bliver udvidet med yderligere 30 ha. ny græsnings skov på Ulvshale samt omlægning af hegnslinjerne, for derved at give gode forhold for så mange af de sjældne planter på Ulvshale som muligt.
  • Det gode arbejde med strandengene på Nyord forsættes sammen med de øvrige lodsejere i den kommende periode, og der arbejdes for at skabe en god sammenhængende strandengspleje i hele Stege bugt.
  • I Kongskilde arbejdes der på en sammenhængende græsning af hele området, i tæt samarbejde med interessenter og naboer.    
Møns KlintStege skoveneUlvshale og NyordNakskov FjordØstlollandØstlollandØstlollandFalsters ØstkystFalsters ØstkystFalsters ØstkystNykøbing SkoveneFalsters ØstkystSydsjællandSydsjællandSydsjællandStevnsStevnsNæstved skoveneKongskilde og SusåenKorsør og Skælskør SkoveneFodsporetKorsør og Skælskør SkoveneKorsør og Skælskør SkoveneKongskilde og Susåen


Planen har været i høring

Forslag til den nye driftsplan var i høring til og med 15. oktober 2015

Høringsmateriale findes herunder

Høringsbrev

Høringsliste landsdækkendeLøbende planændringer

Løbende ændringer i driftsplanen fremgår herunder

En vedtaget driftsplan gælder i en 15 årig periode. Ændringer i driftsplanen forekommer som hovedregel kun i forbindelse med en midtvejsrevideringen efter 7-8 år. Såfremt der sker ændringer før eller efter midtvejsrevideringen vil de fremgå herunder.

Planændringer:

  • Der er ikke foretaget nogen planændringer

Sådan bliver en driftsplan til