Buksør Odde

Beskrivelse

Denne områdeplan omfatter Buksør Odde på Mors.

På den nordøstlige side af Mors finder man Buksør Odde. En godt to kilometer lang odde, hvor Naturstyrelsen ejer den sydlige del på knapt 40 ha. Staten erhvervede området i 1988 med det formål at sikre naturkvaliteterne.

Odden udgør den østlige afgrænsning af den lavvandede Dråby Vig, som er udlagt som vildtreservat. Mod vest finder man Livø Bredning med udsigt til Livø. Buksør Odde udgør et meget markant landskabselement. Terrænet er lavtliggende og består af strandenge, der er dannet som følge af landhævningen efter stenalderen. Ved spidsen af Buksør Odde findes et kystparti med stenet bund, som er en del af et krumoddesystem.

Kystzonen består af sandet bund med en jævn overgang til strandengens sump- og græsvegetation.

Der findes også en spændende sø på ca. en ha.

undefined
Kortet viser naturtyper og arealanvendelse

Arealsammenstilling hhv. skovbevoksede og lysåbne arealer:

undefined

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

Ved Buksør Odde prioriteres primært naturplejen. Det er målsætningen at naturplejen bidrager til at sikre gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Området har blandt andet international betydning som træk-og rastelokalitet for hjejlen.

1.1b Planlagte tiltag

Der er ingen planlagte konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den kommende planperiode.  

undefined

Kortet viser de konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 5-6 års periode samt de langsigtede og mulige tiltag  

Bilag med planlagte tiltag for alle områder kan findes her

1.2 Landskabsplan

Landskabet på Buksør Odde vil blive formet naturligt og som følge af den pleje, der sker med græssende dyr og den dynamik som er forbundet med krumoddens naturlige udvikling mod syd. Den nuværende tilstand vil blive fastholdt og eventuelt udbygget, såfremt der måtte opstå et behov for en øget plejeindsat af hensyn til naturen.

undefined
Kortet viser den langsigtede landskabsplan

1.3 Naturnær skovdrift

Ikke relevant

1.4 Naturpleje

Det nuværende naturindhold med græssede strandenge og –overdrev på Buksør Odde skal fastholdes. Naturen på Buksør Odde vil i lighed med landskabet blive formet og påvirket af den pleje, der sker på odden, med henblik på fastholdelse af de naturmæssige værdier. Den naturlige dynamik vil desuden medføre, at der over tid vil opstå nye søer bag strandvoldene.

Der er i den løbende pleje fokus på at sikre et optimalt græsningstryk af hensyn til yngle- og rastefugle generelt og i randzonerne omkring paddehullerne af hensyn til strandtudsen. Endvidere sikres en naturlig hydrologi.

Hjejlen har i midten af halvfemserne forsøgt sig som ynglefugl på Buksør Odde. Som yngleplads foretrækker hjejlen åbne og tørre områder uden træer med kort og sparsom plantevækst, hvorfor denne naturtype også søges fremmet.

Bilag med oversigt over lysåbne naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Der er ikke egentlige kulturminder på Buksør Odde i form af fortidsminder.

1.6 Friluftsliv

Buksør Odde skal fortsat være tilgængelig for offentligheden. Der er ikke planer om at etablere nye anlæg for offentligheden. Det vurderes, at odden er attraktiv på grund af dens nuværende tilgængelighed samt den landskabs- og naturmæssige status.

Området er udlagt som stillezone og forbeholdt den stille besøgende, som ønsker at opleve landskabet og fuglelivet på odden.

undefined
Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

2. Status

2.1 Jordbundsforhold

Geologisk set er Buksør Odde en odde, der fortsat vokser mod syd. Området er skabt ved krumoddedannelse. Materiale, herunder nedskyllet materiale fra klinterne på det nordøstlige Mors, aflejres på odden.

2.2 Landskab

Buksør Odde er i sin natur som krumodde under konstant påvirkning af Limfjorden og de aflejringer, som føres med strømmen og aflejres på odden. Der er ikke behov for pleje af området som følge af den naturlige dynamik.

2.3 Skoven

Ikke relevant.

2.4 Natur

Buksør Odde består mestendels af værdifulde strandengs – og strandoverdrevsnatur. Arealerne er vigtige yngleområder for en række kystfugle, blandt andet klyde, havterne, almindelig ryle, vibe, rødben og andefugle. I efterårsmånederne raster store flokke af vadefugle på strandengene.

Specielt er odden af international betydning  som rasteområde for hjejler.

Derudover er Dråby Vig en vigtig rasteplads for pibeand, små dykænder, herunder hvinand og taffeland, samt grågås og knortegås. Af øvrige særlige arter for området kan nævnes:

  • Pattedyr: Hare
  • Padder: Strandtudse, spidssnudet frø
  • Planter: Vår-potentil

De mange små vandhuller på den nordlige del af odden er desuden en god lokalitet for strandtudsen og spidssnudet frø. Derfor er dette område af høj prioritet for strandtudse. Hjejlen har ynglet der, men gør det ikke længere. Pleje af arealerne foregår med græssende husdyr. Der er opstillet et læskur til husdyrene, da der ikke er bevoksning at søge læ for vinden i for husdyrene.

2.5 Kulturmiljø

For år tilbage var der planer om at opstille en kortbølge-radiosender på Buksør Odde. Planerne blev aldrig til noget bl.a. af hensyn til fuglelivet. I dag kan man heldigvis nyde den helt fantastisk udsigt ud over den to km lange halvø i Limfjorden.

Under 2. Verdenskrig anlagde den tyske besættelsesmagt en attrap-by på odden. I store bassiner kunne der afbrændes olie og benzin, alt sammen for at vildlede allierede angreb på Limfjordsbyerne.

2.6 Friluftsliv

Der kun adgang til fods langs markvejen og langs stranden. Der er i samarbejde med landbrugsorganisationerne anlagt et stiforløb i områdets allernordligste kant i serien ”Spor i Landskabet”.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Buksør Odde er en del af Natura 2000-område nr. 29 ”Dråby Vig”. Udpegningsgrundlaget er 12 naturtyper, hvor især de store sammenhængende strandenge og lavvandede fjordområder er vigtige. Strandengene er vigtige yngleområder for en række kystfugle, og i efterårsmånederne raster flokke af vadefugle på strandengene bl.a. hjejle og klyde. Området er også vigtig rasteplads for grågås samt en lang række andefugle.

Se Natura 2000-plan nr. 29 ”Dråby Vig” her
Se Natura 2000-plejeplan nr. 29 ”Dråby Vig” her

Buksør Odde ligger også i Fuglebeskyttelsesområde nr. 26 ”Dråby Vig”.  

3.2 § 3 områder

Området omfatter især store arealer med § 3 strandeng. Derudover findes også andre § 3 beskyttede naturtyper. De fremgår af tabellen i første afsnit.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner, nationalpark

Buksør Odde er beliggende i Morsø Kommune. Hele området er ifølge gældende kommuneplan landskabeligt interesseområde. Byggeri, anlægsarbejde samt ændret arealanvendelse i de særlige landskabelige interesseområder skal så vidt muligt undgås.

Området er også naturligt interesseområde, hvilket betyder at der ikke må gennemføres projekter, der tilsidesætter beskyttelseshensyn i de biologiske interesseområder.

Buksør Odde er geologisk interesseområde. Byggeri og anlæg i området skal så vidt muligt undgås, samt byggeri og anlæg på tilstødende arealer der kan påvirke de geologiske interesseområder negativt.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Buksør Odde er ikke omfattet af nogen fredning.

Buksør Odde er omfattet af bekendtgørelse om ”Dråby Vig Vildreservat”. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Dråby Vig som raste- og fourageringsområde for vandfugle. Brætsejlads er forbudt på den nordlige del af reservatets vandareal i perioden 1. september til 31. marts. Motorsejlads med højere hastighed end 8 knob er forbudt.

Se bekendtgørelsen ”Dråby Vig Vildtreservat” her.

3.5 Drikkevandsinteresser

Der er ingen drikkevandsinteresser i området.

3.6 Råstofplaner

Der er ingen råstofsinteresser i området.

3.7 Naturskovsstrategien

Der er ikke udlagt arealer i medfør af naturskovsstrategien.

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Der er ingen frøavlsbevoksninger eller forsøgsarealer.