Driftsplan Thy

Plan for Naturstyrelsens områder

En storslået, varieret og mere vild natur i Thy og Han Herred:

I dansk målestok, forvalter Naturstyrelsen Thy et kæmpe område på 32.280 ha, svarende til ca. 223 km2.

Arealerne udgør tilsammen en enestående natur bestående af en mosaik af store klitheder, store plantager, samt små og store søer. En mosaik, der ofte er underlagt barske naturgivne forhold, hvilket har formet en varieret og spændende natur.

Den nye driftsplan tager udgangspunkt i at fortsætte arbejdet med at sikre og forbedre naturværdierne. Dette sker bl.a. ved, at der på udvalgte lokaliteter skabes bedre sammenhænge i de ca. 9.500 ha med Nordatlantisk Klithede. En naturtype, der i den størrelsesorden, er unik i et europæisk perspektiv.

Foruden bedre sammenhænge, fokusere driftsplanen også på en mere varieret og vild natur fremelsket gennem etablering af mere naturlig hydrologi og glidende overgange mellem skov og klithede. Tiltag der sigter på, at skabe bedre leveforhold for bl.a. den smukke sommerfugl Ensianblåfugl. Men samtidig gavner tiltagene også en række andre arter tilknyttet klithede og overgangszonen mellem klithede og skov.

Andre typer af tiltag i driftsplanen har f.eks. fokus på at få mere naturlig klitdynamik, bekæmpelse af invasive arter, krondyr som naturplejere, omlæggelse af marker til naturarealer, udvikling af en mere varieret og vildere skov, samt ikke mindst, at sikre friluftslivet fortsat gode muligheder for at få naturoplevelser i Thy-skala.

Driftplaner i Naturstyrelsen Thy

"I den nye driftsplan er der lagt stor vægt på at give muligheder for et mere varieret dyre- og planteliv. Det sker bl.a. ved at etablere flere kær og små søer, men også ved at udvikle mere varierede skove ved løbende at plante løvtræer som eg og bøg."

 

Konkrete mål:

  • 920 ha hvor der fokuseres på mulighederne for mere naturlig hydrologi.
  • 400 ha med rydning af skov til klithede.
  • 343 ha med ny afgræsning.
  • 215 ha med bekæmpelse af invasive arter.
  • 85 ha med større klitdynamik.
  • 30 ha med genopretning af moser.
  • 500 ha med blandede naturtiltag f.eks. særlig pleje af rabatter langs skovveje, naturpleje på arealer beliggende i Det Nationale Testcenter for Vindmøller, særlige artsspecifikke tiltag, mm.

Sundby Sø

Svinkløv Plantage

Tissing Vig

Driftsplaner - Tved Klitplantage og Nors Sø

Tvorup Klitplantage

Vandet og Kronens Hede Klitplantager

Driftsplaner - Vangså Hede

Driftsplaner - Vester Thorup Klitplantage

Vigsø Plantage

Vigsø Rallejer

Driftsplaner - Vilsbøl Klitplantage og Vandet Sø

Driftsplaner - Ydby Hede

Driftsplaner - Åby Skoven

Driftsplaner - Ålvand Hede og arealer ved Førby Sø

Driftsplaner - Øer omkring Mors

Driftsplaner - Østerild Klitplantage og Tømmerby Kær Plantage


Har været i høring

Driftsplanen var i offentlig høring frem til den 22. marts 2018


I løbet af høringsperioden indkom 22 høringssvar, som er behandlet og indarbejdet i driftsplanen.

Høringsnotat og materiale findes herunder:

Høringsnotat

Høringsbrev

National høringsliste


Løbende planændringer

Løbende ændringer i driftsplanen fremgår herunder

En vedtaget driftsplan gælder i en 15 årig periode. Ændringer i driftsplanen forekommer som hovedregel kun i forbindelse med en midtvejsrevideringen efter 7-8 år. Såfremt der sker ændringer før eller efter midtvejsrevideringen vil de fremgå herunder.

Planændringer:

Find driftsplanændringerne her

Sådan bliver en driftsplan til