Natura 2000-plejeplaner

Plejeplanerne følger op på de statslige Natura 2000-planer, og de beskriver, hvilke tiltag der skal gøres for at pleje og beskytte habitatnaturen og en række særlige dyre- og plantearter på Naturstyrelsens arealer.

Plejeplanerne beskytter habitatnatur

En stor andel af Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-områderne er habitatnatur, dvs. natur, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag 1. Det spænder over vidt forskellige naturtyper - lige fra vidtstrakte heder og klitheder til moser og frodige bøgeskove.

Naturstyrelsens ca. 87.000 hektar Natura 2000-områder består af ca. 61.000 hektar lysåben natur og ca. 25.000 hektar skovnatur. Det svarer til ca. 34% af Naturstyrelsens samlede arealer. 

Lysåben natur

Lysåben natur planlægges for en 6 årig planperiode og er derfor omfattet af plejeplanerne 2016-2021. Plejeplanerne 2016-2021 omfatter kun lysåben natur.

Find de gældende plejeplaner for lysåben natur

Skovnatur

Skovnatur planlægges for en 12 årig planperiode og er derfor omfattet af plejeplanerne 2010-2015. Plejeplanerne 2010-2015 er fortsat gældende for skovnatur indtil 2021.

Find de gældende plejeplaner for skovnatur

Plejeplanernes målsætninger og planlagte indsatser for lysåben natur kan ses i detaljer på kort i miljøGIS. Se de kortlagte oplysninger under menupunktet Natura 2000 planlægning.

Find detaljeret kortmateriale på MiljøGIS.dk

Natura 2000-netværket

Natura 2000-områderne er et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Læs mere om Natura 2000-netværket på Miljøstyrelsens hjemmeside