EU-LIFE-projekt i Svanninge Bakker

Skoven skal ud - på overdrevet

EU-penge til Dansk naturprojekt

EU-Kommissionen vil støtte et stort dansk naturforvaltningsprojekt. Det drejer sig om at sikre nogle af de mest værdifulde danske overdrevslandskaber. Det samlede projekt koster 27 mio. kr. at realisere. EU finansierer 60 % af udgifterne. På landsplan skal der ryddes ca. 65 ha. plantage, ryddes ca. 1064 ha. tilgroet overdrev og sikres passende græsning på ca. 1780 ha overdrev.

Sker der også noget på Fyn?

På Fyn er det overdrevene i Rødme Svinehaver ved Stenstrup og overdrevene i Svanninge Bakker, der får en håndsrækning.

I Svanninge Bakker ønsker vi både at pleje og udvide de eksisterende overdrev. Arbejdet sker i samarbejde mellem Fyns Amt og Naturstyrelsen ved Fyns Statsskovdistrikt.

Hvad skal der ske i Svanninge Bakker?

I uge 8 2005 startede skovningsmaskinen i Svanninge Bakker. På Naturstyrelsens areal blev der ryddet ca. 4 ha. nåleskov og ca. 10 ha. krat. På Fyns Amts arealer sker en tilsvarende rydning og tynding i trævæksten, så i alt knap 30 ha. er berørt af fældning og tynding. Desuden er det hegnede areal i Svanninge Bakker blevet udvidet – Et stort ydre hegn omgiver overdrevsarealerne, mens de indre hegn er blevet færre. Antallet af får i bakkerne begrænses, til gengæld er der udsat 9 Galloway kreaturer. Kombinationen af får, geder og kreaturer sikrer en mere varieret afgræsning.

Hvad betyder det for besøgende i Svanninge Bakker?

De besøgende i Svanninge Bakker vil i løbet af de næste par år opleve, at landskabet bliver endnu mere storslået. Der er flere steder, hvorfra man kan nyde udsigten. Der er kig ud over dalene og ud til havet, når skoven er blevet tyndet ud. Områdets spændende geologiske former er igen blevet synlige. Helt træfri er bakkerne dog ikke. Der er bevaret enkelttræer og grupper af træer, ligesom flere krat er bevaret.

Den ændrede græsning betyder, at græs og urtevegetationen vil udvikle sig i løbet af de kommende år. Der vil blive flere blomster at opleve om sommeren - og dermed også flere sommerfugle og andre smådyr. Det er desuden blevet lettere at færdes i bakkerne, når mange af de indre hegn er forsvundet.

Hvad er overdrev?

Overdrev er udyrkede tørre arealer, der sjældent har været pløjet, men har været anvendt til græsning. Overdrevet var de områder, der lå udenfor de dyrkede marker, som omgav landsbyerne før udskiftningen. På overdrevet gik hyrdedrengene og -pigerne og holdt øje med kvæg, får og geder. På overdrev gror der mange forskellige græsser og urter, her findes sjældne svampe og dyrelivet er meget artsrigt.

Hvor findes overdrev?

I slutningen af 1700-tallet var store dele af Danmark dækket af overdrev. De åbne, storslåede landskaber var et yndet motiv for de såkaldte guldaldermalere.

I dag er overdrev en truet naturtype i Danmark. Overdrevene er enten blevet dyrket op, eller man har plantet skov på dem. Sprøjtning og gødskning har også fjernet mange overdrev.

Der er rester af overdrev tilbage f.eks. Mols Bjerge, Møns Klint, Nord Samsø og Røsnæs. Desuden findes der en række overdrev tilbage hist og her i landskabet – små frimærker i landskabet.

De største trusler mod overdrev er: Ophør af græsning, tilgroning, flere næringssalte med nedbøren og opsplitning i små enheder.