Dyr og planter i Svanninge Bakker

Dyr

Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge lægger natur til et rigt dyreliv med mange arter. Rådyr er almindelige på Fyn, og de ses ofte i Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge. Også dådyr, hare, grævling og ræv lever her.

Galloway- og welsh black-kvæget plejer naturen

Galloway- og welsh black-kvæget i Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge udfører et vigtigt arbejde. Når områderne græsses af, kan sollyset nå helt ned til jordoverfladen. Det giver mulighed for, at mange forskellige plantearter kan vokse her - og give føde til mange forskellige dyr. Mange truede arter af både planter og dyr lever på overdrev, enge og moser i området.

Kvæget på Naturstyrelsens arealer er af racen galloway. De hornløse kreaturer tilhører en ældgammel race med rødder i Skotland. De er meget robuste og nøjsomme og lever ude året rundt. Køerne kælver uden hjælp og er kendt som omsorgsfulde mødre.

I Svanninge Bjerge udsatte Bikubenfonden i 2007 de første eksemplarer af den walisiske kvægrace welsh black i Danmark. Også welsh black-racen har en lang historie. Man regner med, at den nedstammer fra kvæg, som kelterne bragte med fra Den Iberiske Halvø til De Britiske Øer ca. 200 år f.Kr.

Læs mere om Galloway på gallowayforeningen.dk

Danmarks eneste syvsover bor i træerne

Blandt pattedyrene finder man også hasselmusen. Trods navnet er den ikke en mus, men derimod Danmarks eneste syvsover. Hasselmusen er et natdyr og ses ikke om dagen. Det pelsklædte dyr med de store øjne lever i Svanninge Bakker. Den breder sig kun, hvor der er træer. Og den flytter gerne ind i de hasselmuskasser, Naturstyrelsen har hængt op til den. Hasselmusen opholder sig i kassen i de lyse timer.

Hasselmusen sover vintersøvn fra oktober til april. Inden den lægger sig til at sove, æder den sig tyk i insekter, knopper, frugt og bær. Bliver hasselmusen vækket, kan den være op til ti minutter om at vågne.

Læderløberen er løbebillernes konge
Læderløberen er kendt som kongen blandt løbebillerne. Den kan blive over 4 cm lang. Læderløberens kongerige er bunden af løvskoven, hvor den jager om natten. Den går efter alt, der er mindre end den selv. Men især regnorme, snegle og larver bliver spist.

Masser af padder lever i søer og vandhuller

I søer og vandhuller i Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge lever masser af padder. Frøarter som springfrø, butsnudet frø og spidssnudet frø trives her. Det samme gør lille og stor vandsalamander.

Arreskov Sø byder på enestående natur

Masser af fugle lever i skovområder, i moser og på enge. Arreskov Sø og de mindre vandhuller trækker vandfugle som svaner og blishøns til. Også havørnen yngler i området. Den nordlige del af Arreskov Sø er udlagt som fuglereservat. Her jagt og sejlads forbudt.

På Arreskov Sø kan der ligge flere hundrede svaner og tusindvis af blishøns. Fuglene æder af søens vandplanter. Søens fisk tiltrækker mange skarver.

De mange vandfugle udgør et spisekammer for en række arter af rovfugle. Havørnen yngler i området. Også musvåge, tårnfalk, fjeldvåge, blå kærhøg, rørhøg og ravn ses med jævne mellemrum.

I maj kan du høre nattergalen synge fra træerne ved søen. Også tranen kan lægge vejen forbi i løbet af sommeren. Fra fugletårnet ved Gl. Sollerup Voldsted har du et godt overblik over søen og fuglene.

Læs mere om Arreskov Sø på www.dofbasen.dk

Arreskov Sø er Natura 2000-område

I elle- og askeskoven nær søbredden lever den sjældne sumpvindelsnegl. Rislebækken, som løber ud i søen, er et vigtigt levested for bæklampret. På grund af bl.a. disse arter indgår Arreskov Sø i Natura 2000-netværket. Natura 2000 omfatter en lang række særligt værdifulde naturområder i EU.

Hestebakken myldrer med arter

Den sydvendte skråning Hestebakken i Svanninge Bakker har altid været brugt til græsning og aldrig været dyrket. Derfor er her et meget fint overdrev med mere end 125 forskellige arter af græsser og urter.


På Hestebakken har du mulighed for at møde alle Danmarks fem krybdyrarter:

 • Markfirben
 • Almindeligt firben
 • Stålorm
 • Snog
 • Hugorm


Om sommeren kan du også støde på hvepseedderkoppen, som er ny i Danmark.

Læs mere om hvepseedderkoppen på naturbasen.dk

Sommerfugle og andre insekter elsker Hestebakken

Det fine overdrevslandskab trækker masser af sommerfugle og andre insekter til Hestebakken. I årene 1845-1980 blev der her registreret ikke færre end 640 forskellige arter. Det reelle tal er muligvis endnu højere.

Blandt sommerfuglene på Hestebakken kan du møde:

 • Femplettet køllesværmer
 • Seksplettet køllesværmer
 • Lille ildfugl
 • Rødplettet blåfugl
 • Almindelig blåfugl
 • Grøn busksommerfugl
 • Okkergul pletvinge

 

Planter

I Svanninge Bakker kan du komme tæt på naturtyper og planter, som er forsvundet mange andre steder i Danmark. Engang var overdrevet en meget udbredt landskabsform. Her gik kreaturerne på græs. Men den intensive dyrkning af jorden med moderne redskaber og brug af kunstgødning og sprøjtemidler har gjort overdrevet til et truet landskab.


Flere slags overdrev i Svanninge Bakker

I Svanninge Bakker findes to typer overdrev: Surt overdrev og kalkholdigt overdrev. Hver har deres typiske arter. Hvis overdrevene ikke afgræsses, vil de hurtigt gro til med krat og efterhånden blive til skov.

125 plantearter vokser på Hestebakken

Den sydvendte skråning Hestebakken er et kalkholdigt overdrev, som aldrig har været dyrket. Allerede i 1800-tallet var den kendt for sit rige insektliv. Insekterne tiltrækkes af de mange forskellige plantearter, som vokser på Hestebakken. I dag huser skråningen ca. 125 forskellige plantearter.

På Hestebakken vokser bl.a.:

 • Tjærenellike
 • Mark-krageklo
 • Forskelligfarvet forglemmigej
 • Vår-star
 • Bredbladet timian
 • Bakkenellike

Blandt svampene er der chance for at finde vokshatte. Flere arter af vokshat trives kun på gamle overdrev.

I de centrale dele af Svanninge Bakker er jordbunden sur og kalkfattig. Her findes naturtypen surt overdrev med planter som pigget star, rødknæ, katteskæg og hedelyng.

Stor naturrigdom i Hammerdammen

I Hammerdammen findes områder med rigkær, som er en af Danmarks meget artsrige naturtyper. Rigkær opstår på arealer med udsivende vand og afgræsning gennem mange år. I Hammerdammen vokser blandt andet top-star, som er karakteristisk for rigkær.

Flere orkideer blomstrer ved Arreskov Sø

På enge og kær ned til Arreskov Sø kan du om foråret opleve orkideer i blomst. Foruden maj-gøgeurt vokser kødfarvet gøgeurt her.

Præsteskoven er en urørt skov

Præsteskoven ved Svanninge Kirke er en urørt skov. Her er ikke fældet træer siden starten af 1990'erne. Det er svært at færdes i det tætte vildnis. Til gengæld får dyr og planter fred til at passe sig selv. Træerne - især rødel, ask, poppel og hassel - giver ly og fødemuligheder for masser af skovfugle.

Elletræerne vokser i Helvedes Hule

Sollerup Skov rummer både nåleskov og blandet løvskov med gamle bøge- og egetræer. Langs Rislebækken i slugten "Helvedes Hule" vokser elletræer og enkelte store, gamle bøge.