Året rundt ved Brokholm Sø og i Havbjerg Skov

Forår

Ligesom om efteråret er der om foråret masser af rastende vandfugle ved søen. De tanker op inden det videre træk.

Der yngler bl.a. andefugle, viber, strandskader ved søen. Grågæs, knopsvaner, gråænder og hvinænder kan ses fra det sydlige udsigtspunkt.

Majgøgegurten blomstrer i maj.

I april-maj høres frøer, der kvækker og lægger æg i skovsøerne i skoven

Sommer

Både om foråret og i juli helt frem til september kan der ses flere arter af vadefugle, fx forskellige slags klirer. Længere hen på året kan der komme større flokke af hjejler og en del bekkasiner i de fugtige områder langs søbredden.

I sommertiden kan man også gøre gøgens kukken i mosen.

Efterår

Mange vandfugle på træk gør holdt i strandengene. Der kan blandt andet5 ses grågæs, skeand, taffeland, troldand og hvinand på træk.

Vinter

Vejret – især temperaturen – afgør, hvad der kan ses af fugle om vinteren. Er søen islagt, er der ikke meget liv, men er vandfladen åben kan der være hundredvis af gæs, svaner og ænder.

Sangsvanerne kommer til landet nordfra i oktober og forsvinder nordpå igen i april. De fouragerer på vintergrønne marker, stubmarker og grønne enge og sover på søerne. De kan som knopsvaner også æde af de af søens bundplanter, der kan nås fra søfladen.