Dyr og planter i Brokholm Sø og Havbjerg Skov

Dyr

Selv om Havbjerg Skov er en forholdsvis ny skov, er der både råvildt, sika- og dåvildt i skoven. Jagten i skoven er udlejet. Der er stadig adgang til skoven under jagt, men vis gensidigt hensyn.

Der er også grævlinger og ræve. I skovsøerne i skoven er der blandt andet frøer og vandsalamandere. Ved fugletårnet, vandløbet mellem mosen og søen og i selve mosen er der set oddere. Der er intet fiskeri i søen, så der er masser af fisk. Blandt andet skaller, karusser og små hundestejler. Der er også den store rovfisk, gedden.

Grævling

Fugle

Ved søen og i luften over den er der masser af andefugle som pibeand, hvinand, krikand, gråand, gravand, spidsand, skeand og troldand. Nogle af dem er ynglefugle og andre er bare på træk. Grågæs og knopsvaner yngler ved søen og i Gåsemosen, ligesom der ofte ses sangsvaner. Der er skallesluger, vibe og strandskade.

Af rovfugle ser vi rørhøg, musvåge og Europas største hejre: Fiskehejren.

Der har også været besøg af nilgæs, der har forsøgt at yngle. Ved genskabelsen af søen blev der etableret to øer, hvor fuglene kunne yngle i fred for bl.a. ræve, men øer er desværre efterhånden eroderet bort.

Planter

I mosen, der ligger vest for skoven og på marken ved P-pladsen kan man finde gøgeurt. I mosen er der ligeledes bittersød natskygge, der er en giftig plante. Der vokser også en del kamille, og man ser også engbrandbæger (giftig for kreaturer) og tveskægget ærenpris.

Skoven er blandingsskov med eg, lærk, rødgran, bøg, birk, skovfyr.

På nordsiden af søen holder græssende kreaturer opvæksten af buske og træer nede. På den vestlige side er der meget ufremkommeligt på grund af rørskov – og netop af hensyn til fuglelivet kan man ikke gå hele vejen rundt om Brokholm Sø.