Dyr og planter på Arrenæs

På Arrenæs kan du høre rørdrummen pauke ved forårstid. Du kan spotte en fiske- eller en havørn. Eller du kan beundre dæmningen, som bæverne har bygget.

Dyr

På Arrenæs kan du høre rørdrummen pauke ved forårstid. Du kan spotte en fiske- eller en havørn. Eller du kan beundre dæmningen, som bæverne har bygget.
Rørdrum.

Selv om Arrenæs med Sonnerup og Auderød skov har sin del af skovens dyr – heriblandt rådyr, ræve, grævlinger, egern osv. – så er det nok først og fremmest fuglelivet, der tiltrækker sig opmærksomheden.

Hele bræmmen rundt om søen samt Nørremose er ynglested for et stort antal fugle – deriblandt flere sjældne arter. For eksempel kan du fra marts til juni være heldig at høre rørdrummen pauke. Det lyder dybt og tågehårnsagtigt – lidt som, når man puster ned i en flaske. På en stille nat kan lyden høres op til fem kilometer væk. Rørdrummen, der er en stor gulbrun hejre, pauker, når den er på jagt efter en mage og skal forsvare sit territorium.

Læs mere om rørdrummen i Miljøstyrelsens artsleksikon

Fiskeørn og havørn

Hele Arresø er Natura 2000 beskyttet, og det betyder, at man skal beskytte naturtyper og vilde dyr og planter, der er sjældne eller truede. Heriblandt rørdrum og rørhøg, der yngler ved Nørremose. Men der er fokus på mange andre ynglefugle i området. Fx knopsvane, vandrikse, isfugl, skægmejse og ravn. Af rastende fugle er det fiskeørnen og stor skallesluger, der er udpeget som arter, der skal værnes særligt om. Men også rød glente, troldand, hvinand og havørn har ornitologernes interesse. Alle raster i området og kan med lidt held ses fra et af fugletårnene på Arrenæs. Havørnen har tilmed slået sig ned og yngler nu i Auderød Skov, så vis hensyn især i yngletiden.

Der er også masser af sangfugle at høre på Arrenæs – både i skoven, på marker og langs søen. Rørsanger, sivsanger og nattergal er velkendte i rørskoven og ellesumpen. Men du kan også høre sanglærke, gærdesmutte, gøg og gulspurv blot for at nævne nogle få. I Sonnerup Skov kan du være heldig at høre sortspætten tromme.

Se flere arter og observationer på naturbasen.dk

Bæverne på Arrenæs

De nyeste og mest prominente beboere på Arrenæs er bæverne. Fra 2009-2011 udsatte Naturstyrelsen i alt 23 bævere i Nordsjælland. Et par af disse har søgt ned til Dronningholm Mose, hvor de på en ø inde i mosen har bygget et bo. De har også bygget en dæmning ud til mosens afløb mod Arresø. Dæmningen kan ses fra vejen. Den er ca. 0,5 til 1 meter høj og er bygget af kraftige grene. Et solidt stykke arbejde, der har betydet at det meste af mosen nu er dækket af vand.

Læs mere om bæveren i Miljøstyrelsens artsleksikon

Metalvinge og lille ildfugl

På en sommerdag vrimler det med sommerfugle, bier og guldsmede på Arrenæs. Du kan på et kort øjeblik se metalvinge, stregbredpande, pimpinelle køllesværmer, sommerfuglene græsrandøje og engrandøje samt guldsmeden blodrød hedelibel. Men du kan også være heldig at se mere sjældne insekter som lille ildfugl, rødrandet maskebille og biulv.

Planter

Hvad enten du er til nyudsprungne bøgetræer, engens orkideer eller den søde duft af Jomfru Marias sengehalm ved de gamle gravhøje, så finder du det hele på Arrenæs.

Den varierede natur med marker, enge, overdrev, skove og moser samt hele søbræmmen ud til Arresø byder på et rigt og spændende planteliv. Langs med søen vokser der tagrør, dunhammer og pile- og ellekrat, på de våde enge er der masser af gøgeurt, og på næssets overdrev finder man bl.a. håret høgeurt, Jomfru Marias sengehalm, blåhat og kragefod.

Følger man den markerkede sti, der begynder ved P-pladsen ved Nørremose, bevæger man sig mellem rørskov, ellesump og pilekrat. Ved søranden vokser der også alm. fredløs, mjødurt, kattehale, dunet dueurt og kærgaltetand.

Derfra kommer man ind i Sonnerup Skov, hvor de fleste danske løvtræer er repræsenteret. Bøgen er den mest fremtrædende, men der er også eg, ahorn, ask, lind og gran m.m. Desuden er der hassel, hyld, tjørn og mirabelle i skovbrynene. Men du finder også masser af planter i skoven som fx liden balsamin, skovgaltetand og klatrende lærkespore. Nogenlunde samme flora vil du finde i Auderød Skov.

Sengehalm og pimpernelle

Ude af skoven fører stien over Dragebjerggårds marker og overdrev. Her vil du om sommeren mødes af den søde duft af Jomfru Marias sengehalm. Men der er også pimpernelle, blåhat, stor knopurt, kragefod og blåmunke. Planter der tiltrækker mange insekter både humlebier og sommerfugle, bla. Pimpernelle køllesværmeren, der også sværmer for knopurt og blåhat. Der er masser af saftige, søde kirsebær at plukke på vejen.

Orkideer er der mange af på Arrenæs. På den østlige side af næsset vokser bl.a. majgøgeurt og kødfarvet gøgeurt. Halsnæs kommune arrangerer af og til guidede orkidé-ture til Arrenæs.

Kogræsserne

Ved Ladegårdssøen, der er en gammel grusgrav, se kort, ligger nogle overdrevsarealer, der tidligere har været brugt til græsning. Området var ved at gro til og truede med at springe i skov, men nu har en lokal kogræsserforening - Arrenæs Græsningslav - forpagtet arealet og lader en flok kødkvæg afgræsse de naturskønne og kuperede jorde. Udover et stykke aktivt naturpleje sikrer foreningen også lokalt opdrættet kvalitetskød.

Læs mere om planterne i Miljøstyrelsens artsleksikon