Oplevelser i Arrenæs

Naturen er den store seværdighed på Arrenæs. Men du kan også kigge på borgruiner og beundre de gamle gravhøje fra bronzealderen, hvorfra der er en storslået udsigt ud over mark, skov og sø. Numrene herunder refererer til numre på kortet herover.

Hent pdf-kort over seværdigheder

1. Dronningholm

Kører du fra Brederød ud på Arrenæs mod Auderød, vil du på højre side af vejen finde resterne af en gammel borg. Man ser tydeligt voldgraven og de volde, der har omgivet den. Det er Dronningholm, der ligger med udsigt ud over søen.

Man ved ikke sikkert, hvor gammel borgen er, eller hvem der har opført den. Men det siges, at det var Valdemar Sejr, der byggede borgen og forærede den til sin dronning Dagmar som morgengave. Sikkert er det imidlertid, at Valdemar Atterdag i 1342 gav borgen i forlening til Albrecht Moltke. Derefter skiftede den hænder flere gange, men i 1540 er Dronningholm allerede i sørgelig forfatning, og i 1557 får Poul Huitfeldt kongebrev på, at han må tage sten og tømmer fra borgen til at genopbygge en afbrændt mølle.

Man mener også, at sten fra Dronningholm har været brugt til opførelsen af Frederiksborg Slot, men sten fra borgen kan også være endt i fundamentet på en eller flere gårde på Arrenæs.

 

2. Bæverdæmningen

Lige nord for borgen ved Dronningholm Mose, der har udløb til Arresø, har Arresøs nyeste beboere slået sig ned. Det er et af de bæverpar, der blev sat ud i den frie natur i perioden 2009-2011. Bæverne har selv fundet vej til Arrenæs, hvor de har bygget et bo på en ø inde i mosen. De har hævet vandstanden i mosen ved at bygge en dæmning, som du kan se fra vejen. Dæmningen er omkring 0,5 -1 meter høj og bygget af ganske kraftige grene.

 

3. Maglehøj

Der er registreret 23 gravhøje på Arrenæs - de fleste fra bronzealderen. De 12 af højene kan tydeligt ses i landskabet. En af dem er Maglehøj, der ligger 70 meter over havet og har en vidunderlig udsigt hele horisonten rundt. Store Maglehøj er det højeste punkt på Arrenæs. Lille Maglehøj er højeste punkt på den nordligste del af næsset, 27 meter over havet. Her er også en gravhøj.

 

4. Gravhøjene ved Dragebjerg

Gravhøjene ved Dragebjerg indgyder respekt. De fem gravhøje ligger side om side med udsigt ned over markerne og ud over Arresø. De må have været en veritabel magtdemonstration i bronzealderen. Flere af gravhøjene har været udgravet, og man har bl.a. fundet våben, knapper og smykker i gravhøjene ved Dragebjerg.

Mange bronzealdergravhøje indeholder en egekiste med den afdøde, men i den senere del af bronzealderen blev urnebegravelser også almindelige, og man genbrugte så at sige gravhøjene. Gravhøjene ved Dragebjerg ligger på privat område, men den afmærkede vandresti passerer lige forbi.

 

5. Nørremose

Nørremose ligger ved foden af Arrenæs. Der går en lille trampesti genem mosen mod nord til Sonnerup Skov. Arresø er Natura 2000 beskyttet. Det betyder, at man skal tage særligt hensyn til de ynglende eller rastende fugle i området og ikke forringe deres livsvilkår.

De særligt udpegede fugle, der skal beskyttes, og som man kan være heldig at se f.eks. fra fugletårnet ved stien, er blandt ynglefuglene rørhøg og rørdrum. Blandt de rastende fugle er det stor skallesluger og fiskeørn. Nørremosen er også et af de bedste steder af se skægmejse i området.

Se flere observationer i dofbasen.dk


6. Sonnerup Skov

Hvis du fortsætter ad stien med ellesump på den ene side og rørskov på den anden, kommer du til Sonnerup Skov på 61 ha. En typisk dansk skov med fortrinsvis løvtræer, hvor bøgen er den dominerende. Du kan også gå videre langs med søen og have skoven på venstre hånd og søen med sin rørskov på højre side. I den nordlige ende af skoven går en bro ud i søen. Her er der også bålhytte, borde og bænke samt mulighed for at grille.

 

7. Krudtmagasin nr. 2

Frederik den 5. anlagde i 1756 krudtværket "Frederiks Værk&" og dannede dermed grundlaget for industribyen Frederiksværk. Magasinbygning nr. 2, der ligger i Auderød Skov og stammer fra 1908, er i dag den eneste bevarede af de mange afsides beliggende magasinbygninger, der blev brugt til at opbevare krudtet i. Netop på grund af eksplosionsfaren blev krudtmagasinerne placeret i øde områder omkring byen. I Auderød Skov har der ligget yderligere to bygninger.

I krudtmagasin nr. 2, der i dag er istandsat og ejet af Naturstyrelsen, kunne der opbevares op til 100 tons krudt, men af sikkerhedsmæssige årsager var der normalt kun 50 tons i magasinet. Krudtet blev transporteret til magasinet i halmforede hestevogne og opbevaret i trætønder stablet i tre lag. Selve produktionen fandt sted i krudtmøller langs kanalen, der afvander Arresø. Det var et farligt job at være krudtmager. Og man ved, at 25 personer gennem tiden mistede livet på Krudtværket.

 

8. Auderød Skov og -havn

På spidsen af halvøen, Arrenæs Næb, ligger Auderød Skov. Skoven er på 72 ha og er ligesom Sonnerup Skov en løvskov med flere store gamle træer, få nåletræer samt mindre søer og vådområder. Fra P-pladsen ved indkørslen til skoven starter en fem km lang gult markeret vandresti, der i store træk følger kysten. Længst mod nordøst er der en bålplads med borde og bænke og mulighed for at grille. Der er også et lukket shelter og et fugletårn, hvor man om sommeren kan være heldig at se fiskeørn på bundgarnspælene. Lige vest om skoven ligger Auderød Naturcenter.

Naturcenter Auderød Havn
Foreningen Naturcenter Auderød Havn driver til daglig havnen med det mål at forbedre mulighederne for aktiviteter på søen. Havnen fungere som udgangspunkt for små sejlbåde, joller, roere og kano- og kajakroere. På området er der et stort bålbytte-shelter og et mindre shelter. Det store shelter skal bookes via Bookinaturen.dk. Der er åbent for vand og toilet fra påske til efterårsferie.

9. Arresø

Arresø er med sine 40,7 km2 Danmarks største sø. Den er ejet af staten ligesom hele søbræmmen rundt om Arrenæs. I stenalderen var Arresø en del af havet, men landhævninger spærrede forbindelsen til Kattegat i yngre stenalder. Og sandflugten i 1500- og 1600-tallet hindrede søens naturlige afløb til Roskilde Fjord. I 1717-1719 blev der gravet en kanal til fjorden ved Arresødal. Her opstod Frederiksværk. Søen er i gennemsnit ca. tre meter dyb, og vandkvaliteten er ikke for god, selv om den er blevet bedre efter, at man har genetableret fem engsøer i oplandet. I sommerhalvåret kan du tage en tur på Arresøen med båden Frederikke, der lægger fra og til i Frederiksværk kanal tæt på Ågabet.
Se aktuel sejlplan på msfrederikke.dk
Læs mere om Arresø

10. Kregme Kirke


Kregme Kirke er oprindeligt opført af små marksten omkring år 1150. Det var en lille kirke, der senere er blevet udbygget. Tårnet stammer fra 1500-tallet.