Oplevelser ved Arresø

1. Dronningholm

Dronningholm blev anlagt omkring år 1200. Den blev bygget på en holm, omgivet af en vandgrav og ringvold. Du skal forestille dig Arresø dengang var noget større end i dag.

Valdemar Atterdag satte forskellige lensmænd på borgen og langt senere overtog dronning Margrete I borgen. Fra 1520 sad ærkebiskop Gustav Trolle på borgen. Han nægtede at give afkald på borgen da Frederik I kom til magten. Det resulterede i en væbnet overtagelse, men desværre fik borgen herefter lov at forfalde.

Ladegården lå ca. 200 m nordøst for borgen inde på land.

I 1933-39 udgravede Nationalmuseet resterne af Dronningholm og denne detalje fra en af murene dukkede op.

2. Udsigtsplatform ved Ågabet

Fra Arresødalparken fører en 265 meter lang træbro dig gennem ellesump, pilekrat, rørskov og en flydende hængesæk bevokset med elletræer til en udsigtsplatform med vid udsigt over Arresø. Fra platformen har du mulighed for at opleve søens liv på nærmeste hold.

Afhængig af årstiden kan du opleve mange fugle. Fiskeørne opleves oftest i træktiden, men normalt er der også unge oversomrende fiskeørne over Arresø. Havørnen yngler i Nejede Vesterskov tæt ved søen. Isfuglen har i en årrække ynglet i Kanalen mod Frederiksværk og ses dagligt ved platformen.

Om sommeren høres rørsangeren næsten altid på vejen gennem rørskoven. I maj - juni er fuglesangen på sit højeste. Gøg og nattergal er sikre på denne lokalitet.

Der er udsat bævere i Arresø, så måske kan du være heldig at se en af dem. De er mest aktive om natten.

Parkerer du bag kirken i Frederiksværk og går langs Kanalen, er der stor chance for at se en isfugl. Den har i en årrække ynglet i Kanalskrænterne. Kort til print

Nærmeste parkeringsplads ligger bag ejendommen Arresødalvej 101.

Tegneren Henrik Dahl har lavet tegninger og beskrivelser af de mest almindelige fugle på lokaliteten.

3. Sejlads på Arresø

Færdsel med kanoer, kajakker, robåde, sejlbåde og andre fartøjer, der drives uden motorkraft, er tilladt.
I perioden 1. februar til 31. juli begge dage inkl., skal der af hensyn til fuglelivet ved færdsel på søen holdes en afstand på mindst 50 meter til kanten af rørskoven eller søbredden, som vist på kortet.
50 meter-zonen er markeret med gule bøjer. Vindsurfing må kun ske nord for skillelinien. Af hensyn til fuglelivet er kitesurfing ikke tilladt på Arresø.

Sejlads på Pøle Å med ikke motordrevne småfartøjer såsom robåde, kajakker og kanoer må kun finde sted på strækningen fra udløb Alsønderup Engsø til Arresø. Sejlads på Pøle Å er ikke tilladt fra 1. januar til 31. juli.

Motorbådssejlads er med visse undtagelser ikke tilladt på Arresø.

På retsinformation.dk kan du læse: Bekendtgørelse om færdsel mv. på Arresø af 7. 4. 2016

Om vinteren er søens isbelagte overflade meget populær til isbådssejlads og skøjteløb. Se klip fra 2. start i DM i isbådssejlads 2010 på YouTube

Al sejlads skal udgå fra de af Naturstyrelsen – Nordsjællands godkendte anlægssteder.

Frederiksværk Camping og Vandrerhjem udlejer kanoer og kajakker på time, døgn og ugebasis. Herfra kan sejles gennem Kanalen til Arresø. Tlf.: 47 77 07 25

Der er lystbådehavn i Ramløse hvor Arresø Sejlklub holder til og på Arrenæs, hvor Naturcenter Auderød Havn har base.

Det er muligt at sejle gennem Kanalen i kano eller kajak fra Roskilde fjord til Arresø.
Du kan også sætte kanoerne direkte i Arresø.

Bådfart

Turbåden MS Frederikke sejler i sommerhalvåret på faste tider fra Kanalen ved Arresødal og i 2015 også fra Ramløse Havn. Båden kan også bestilles til særarrangementer. Se mere på bådfartens hjemmeside.