Historie - Esrum Sø

Danmarks vandrigeste sø

Esrum sø er Danmarks næststørste sø. Den har et overfladeareal på 17,3 km². Største dybde er 22,3 m. Med en gennemsnitsdybde på 13,5 m, har søen et vandvolumen på 233 mil. m³, hvilket er Danmarks største. Søen ejes af staten og administreres af Naturstyrelsen Nordsjælland

Søen har form som et stort badekar med dybe skrænter ikke langt fra bredden og en stor relativt flad bund. Den er dannet under sidste istid, formentlig ved at en stor isblok er blevet efterladt på stedet.

Oplandsarealet til søen (det landareal hvorfra søen modtager nedbør) er kun på 62 km², hvilket er lille i forhold til søens størrelse. Kun godt 3 gange søens areal. Tilløbene til Esrum sø består af mange små bække. Derudover forsynes søen med vand via nedbør og indsivning af grundvand. Søens afløb sker gennem Esrum Å fra søens nordende til Dronningmølle på nordkysten af Sjælland.

Flodemål

Søens vandstand for henholdsvis sommer og vinter er bestemt ved en højesteretsdom i 1791 og er ikke blevet ændret siden. Der er ved søens udløb sat en flodemålssten, i hvilken der er hugget en rille. Rillens underkant er flodemålet, d.v.s. højeste sommervandstand som ligger 9,38 meter over havet (9,32 DVR90). Vandet må i sommerperioden 1.5. - 30.9. ikke holdes over dette mærke, mens det i de øvrige måneder må holdes 4 tommer (= 10 cm) over.

Afstrømningen gennem Esrum Å er meget lille i forhold til søens areal. Når vi åbner alle stemmeværker kan vi kun sænke vandstanden i søen med ca. 0,6 millimeter i døgnet. Dette betyder at vandstanden i søen i nedbørsrige perioder kan stige op til 30 - 40 centimeter. Den største betydning for vandstanden i sommerhalvåret er fordampningen.
På Esrum Møllegård er der et elværk, der kan udnytte vandkraften i vandrige perioder. I perioden 1985 - 2002 produceredes årligt 10– 60.000 kW. Herudover er der mølle og ålekiste.

Udskiftningen af vandet i søen sker langsomt. I gennemsnit udskiftes vandet over 12,7 år.

Stenholt

Stenholt mølle ligger ved Stenholt fuglereservat sydøst for Nødebo.

Stenholt mølles historie går tilbage til 1100 tallet, hvor Valdemar Den Store testamenterede Stenholt mølle med vande og enge til Esrum Kloster. I 1200-årene nedlagde munkene gårdene omkring møllen for at skabe et moderne centraliseret landbrug med en stor avlsgård. Efter reformationen kom Frederik II i besiddelse af hele det Nordsjællandske Klostergods, men først i 1560 kom Stenholt Mølle igen kommer i kronens eje. Herefter blev møllen drevet som et almindeligt fæstemål under kronen, af kongens tro folk.

Stenholt mølle er i dag i privat eje, og der findes ingen møllehjul på stedet. Naturstyrelsen – Nordsjælland passer skov- og naturarealerne omkring møllen.

Vandet som drev Stenholt mølle kom fra Følstrup Bæk, der i dag regnes for en af de reneste bække i området. Den løber langs fuglereservatet med skarvkolonien og ud i Esrum Sø.

Stenholt Mølle ligger på Stenholtvej ved Fuglereservatet mellem Nødebo og Fredensborgvej.

Esrum Sø set fra Stenholt Mølle.