Oplevelser ved Esrum Sø

1. Sejlads på Esrum Sø

Sejlads med kajak, kano, robåd, windsurfer og sejlbåd er tilladt. Joller og sejlbåde må højst være 7 meter lange og 2,50 meter brede. For robåde gælder ingen max. længde.

Af hensyn til fuglelivet er kitesurfing ikke tilladt.

Katamaraner, tømmerflåder, pontonbåde og lignende må ikke fortøjes ved private broer langs bredden. Det er ikke tilladt at lægge både for svaj i søen, medmindre det sker i forbindelse med en skriftlig broaftale.

Motorsejlads med benzin- og dieselmotorer kræver skriftlig tilladelse fra Naturstyrelsen – Nordsjælland og udstedes normalt kun til åbne lystfiskerforeninger og søsportsklubberne. Naturstyrelsen – Nordsjælland har p.t. udstedt en generel tilladelse til brug af elmotorer, med den begrænsning at der indenfor en afstand af 100 meter fra land maximalt må sejles med 2 knob.

Isætning af både kan ske fra slæbestedet i Sørup havn efter aftale med havnefogeden.

Der må ikke ske færdsel i rørzonen.

Møllekrogen i den sydlige ende af søen er fuglereservat, her er adgang forbudt. Reservatgrænsen er afmærket med gule bøjer på søen.

Det er ikke tilladt at sejle på Esrum Å fra søen til og med Snevret Skov, da der på denne strækning bl.a. er udlagt gydebanker til ørred.

Læs bekendtgørelsen om færdsel på Esrum Sø

2. Open water svømmebane

Den 1000 m lange svømmebane starter ved den kommunale badebro på Fredensborg Havn og går nordover langs bredden forbi Skipperhuset og ender nord for Kongebroen i Fredensborg Slotspark.

Banen er markeret med en nummereret orangerød bøje for hver 100m, i alt 10 bøjer. Svømmebanens afgrænsning ud mod Esrum Sø er markeret med 10 gule bøjer. Svømmerne skal holde sig indenfor de gule bøjer, mens de sejlende opfordres til at holde sig udenfor de gule bøjer.

Mellem 200 og 300 meter bøjen krydser bådfarten svømmebanen (hvid stipling).

Ved afgang og ankomst giver bådfarten signal. Svømmerne skal være agtpågivende og give plads.

Svømmebanen er etableret af Gang i Fredensborg - et partnerskab mellem Fredensborg Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland.

Læs mere om praktiske forhold til brug af svømmebanen under Esrum Sø - Praktisk

Andet

  • Kano- og kajakudlejning. Der er udlejning af mindre både uden motor ved Skipperhuset. Vær opmærksom på disse når du svømmer og råb evt. til roeren for at få øjenkontakt.
  • Ikter. Der kan være ikter i søen. Det anbefales at tørre sig grundigt umiddelbart efter svømmeturen.
  • Blågrønalger. Lad være med at svømme hvis vandet er farvet blågrønt, grønbrunt, brunt eller gult, hvis der er plamager på overfladen eller hvis der er mange fnug i vandet!
  • Skarpe genstande. Ved al badning i naturen er der risiko for at skære sig på skarpe genstande på bunden. En Open Watersvømmer bør altid medbringe en førstehjælpskasse.
  • Broen kan være glat. Gå forsigtigt.

 

3. Esrum Kloster og Møllegård

Nord for Esrum Sø ligger Esrum Kloster og Møllegård.

Esrum Kloster blev grundlagt i 1151 af Biskop Eskild og voksede støt frem til reformationen, hvor det blev nedlagt. Cistercienserordnen, der levede på klostret nåede aldrig at bygge den 70 meter lange kirke helt færdig. Esrum kloster voksede også ud i landskabet og fik mange tilliggender i Nordsjælland.

Mange bønder har betalt tiende og aflagt hoveriarbejde til klostret.

I dag står en del af sydfløjen tilbage og er åbent som besøgscenter med udstillinger og urtehave.

Da munkene kom til Esrum havde de vandmølleteknikken med, og lavede en lille vandmølle på engen. Senere da Christian IV kom på klostret så han mulighederne for at forbedre ydelsen. Han fik flyttet åen og bygget en ny mølle med næsten 3 meters fald og et vandhjul på over 5 m i diameter. Møllen brændte ned i 1854, så den mølle der står i dag er ikke den oprindelige.

 

Esrum Møllegård med vandmølle er en del af Fonden for Esrum Kloster og Møllegård, som driver et besøgscenter og kultur- og naturformidling. Der er udstillinger, offentlige arrangementer og undervisning for skoler, gymnasier, børnehaver og andre grupper.

Esrum Kloster og møllegård ligger lige nord for Esrum Sø. En grusvej fører fra Frederiksværkvej op til P-pladsen syd for Esrum by.