Dyr og planter ved Esrum Sø

Fuglelivet

Fuglelivet på Esrum sø er mangeartet. Hvinanden, som tidligere var sjælden i Danmark som ynglefugl, er efter en målrettet opsætning af kasser, i dag nærmest en karakterfugl for Esrum Sø.

Hvinand han og hun

 

De almindeligste arter er hvinand, blishøne, gråand, troldand, toppet lappedykker, knopsvane og i de seneste år en betydelig mængde skarv. Antallet af skarver, i kolonien ved Møllekrogen i den sydlige ende af søen, kulminerede i 2004 med 677 reder og er siden faldet jævnt til 314 reder i 2019.

Møllekrogen i den sydlige ende af søen er fuglereservat, her er adgang forbudt. Reservatgrænsen er afmærket med gule bøjer på søen. Fra vores fugletårn er der god udsigt over reservatet.

Det er fristende at fodre ænderne, men gør det med omtanke.

Habitatområde

Søen er udlagt som EU-habitatområde. Esrum Sø er, gennem omfattende videnskabelige undersøgelser op gennem dette århundrede, en af de bedst undersøgte søer i verden.

Stenholt Mølle reservatet

Reservatet Stenholt Mølle ligger som en kile ind i statsskoven med forbindelse til den ligeledes statsejede Esrum Sø. Området blev fredet i 1971. I 1988 købte den almennyttige Dansk Tennisfond arealet. Som en betingelse for købet blev det aftalt at området skulle udlægges som reservat for dyre og planteliv, samt gøres tilgængeligt for publikum. Naturstyrelsen, i dag ved Naturstyrelsen – Nordsjælland står for driften af reservatet.

I tilknytning til Stenholtvej, som er en offentlig vej gennem reservatet, ligger der en P. plads med informationstavler som fortæller om området.

I dag er reservatet nok bedst kendt for sin skarvkoloni, som ligger ud til Esrum Sø på nogle små landtanger. Skarverne som begyndte at yngle her i 1992 kan iagttages fra fugletårnet og fra stien til tårnet. Herfra kan man også iagttage de store mængder rastende vandfugle som store dele af året befinder sig i tørvegravene og Møllekrogen som den allersydligste del af Esrum Sø hedder.

Den meget afvekslende Mølleeng som ligger sydvest for Stenholtvej afgræsses af heste og kreaturer. Den indeholder store bestande af bl.a. Maj gøgeurt og Kødfarvet gøgeurt.

Langs reservatets sydlige grænse løber Følstrup Bæk som tidligere forsynede møllehjulet med vand til driften. Følstrup Bæk er Esrum Søs største tilløb og meget rent.