Dyr og planter på Gedser Odde og Bøtø Nor

Dyr


Dyrene ved Gedser Odde

To hovedruter for fugletræk krydser hinanden ved Gedser Odde. Andefuglenes rute over vand møder rov- og småfuglenes trækrute, som går over land. Derfor er Gedser Odde i særklasse, når det gælder om at se på fugle.


130.000 ederfugle flyver forbi på én dag

Blandt de største flokke er ederfuglene. Op til 130.000 fugle om dagen passerer tæt forbi odden på de store trækdage forår og efterår. Ederfuglen yngler i Den Botniske Bugt og overvintrer i Vadehavet ved jyske vestkyst.

En sjælden gæst ved Gedser Odde er kongeederfuglen. Den er mindre, men betydeligt mere farverig end den almindelige ederfugl. Hannen har gråblå nakke og en stor orange knop på næbbet. Kongeederfuglen yngler ved Ishavet.

Andre typiske andefugle ved Gedser Odde er sortand, havlit, sort- og rødstrubet lom og flere arter af skallesluger og lappedykker.

Tranerne trækker mod syd i oktober

I oktober flyver store flokke af traner mod syd ud over Østersøen på vej til Rügen og den nordtyske kyst, hvor de raster i tusindvis. Også bramgæs, grågæs og knortegæs kommer tæt på land, når det blæser fra øst.

Rovfugle og småfugle vil helst se land

Landfugle trækker helst over land eller langs kysten. Sydfalsters tragtlignende facon gør, at fuglene samles i stort tal på odden, inden de vover sig ud på den farefulde tur over vandet. Rovfugle som musvåge, fjeldvåge og rød glente venter længst muligt med at flyve over vandet. Også svaler, vipstjerter, pibere, kragefugle og duer oplever Østersøen som en barriere. Sangfugle som drosler, fuglekonger og løvsangere trækker om natten.

Se på havfugle ved den gamle radarstation

Havfuglene ses bedst ved den gamle radarstation. Her kan du også se rovfugle og småfugle. På en gåtur med kikkert fra Gedser By til fyrtårnet har du mulighed for at opleve masser af fugle.

Gråsælen yngler nær Gedser Odde

Gråsælen yngler i naturreservatet ved Rødsand vest for Gedser Odde. Gråsælen er Danmarks største sælart. Hannen kan blive mere end to meter lang og veje over 300 kilo. På grund af jagt har gråsælen været tæt på udryddelse i Danmark. Den er fortsat sjælden, men bestanden er i fremgang.

Hent folder om sælerne ved Rødsand.

Sommerfugle kommer forbi på træk

Også sommerfugle kommer på træk til Gedser Odde. Flere sjældne arter af høsommerfugl kan opleves ved stranddiger og vejkanter fra maj til slutningen af august. Den imponerende svalehale med et vingefang på godt 7 cm er en anden sommergæst.

Sjælden edderkop lever under strandsandet

På stranden kan du møde den ret sjældne sandgraveedderkop. Den er den største danske jagtedderkop og lever på og under sandet. Sandgraveedderkop kan ses hele året.

Dyrene ved Bøtø Nor

Reservatet i Bøtø Nor med enge, rørskove og småsøer er hjemsted for masser af fugle, padder og insekter. I sensommeren raster store flokke af hjejler i reservatet.

Hjejlen kommer på besøg

Hjejlen var engang almindelig på den jyske hede. I dag er der kun omkring 10 danske ynglepar. Til gengæld er den en flittig trækgæst. Du kan opleve store flokke af rastende hjejler, ofte i selskab med viber og hættemåger. Hjejlen er en vadefugl, som lever af biller, regnorme og andre smådyr. Andre vadefugle i Bøtø Nor er vibe, krumnæbbet ryle, brushane, sortklire, hvidklire og tinksmed.

Se sjældne fugle fra fugletårnene

Om sommeren kan du af og til møde unge traner i Bøtø Nor. Blandt de sjældnere gæster er sølvhejre, mosehornugle, hvid og sort stork og sort glente. Fuglene ses bedst fra det sydlige fugletårn for enden af Tidselvej. Af hensyn til fuglene er der ikke adgang til selve reservatet.

Tudse i camouflagedragt fløjter

I vandhullerne lever flere arter af padder. Den grønbrogede tudse ligner en skrubtudse i militært camouflagetøj. Dens kvækken lyder som fløjtetriller, og når mange hanner kvækker på samme tid, lyder det som en konstant fløjtelyd. Tudsen er ret sjælden og beskyttet efter reglerne i EU's habitatdirektiv.

Sjældne sommerfugle flyver i Bøtø Nor

Mange arter af sommerfugle kan opleves i Bøtø Nor. Sort ildfugl er sjælden i Danmark, men udbredt i hele Bøtø, bl.a. ved diget. Her kan du også møde andre flyvende sjældenheder som markperlemorssommerfugl og argusblåfugl.

Rovfugle yngler i Bøtø Plantage

I Bøtø Plantage yngler musvåge, spurvehøg og tårnfalk, og nogle år også duehøg og hvepsevåge. Rødtoppet fuglekonge er en anden interessant ynglefugl her. Den er blandt Danmarks mindste fugle. Hannen kan kendes på den lysende orange stribe på issen.

Planter 

Planterne ved Gedser Odde er typiske for grøftekanter og strandenge. Mange af dem kan spises.

Pluk fra naturens egen salatskål

Løgkarse er en gammel læge- og køkkenurt. I folkemedicinen har den været brugt som vanddrivende middel. De unge blade og skud har en mild smag af hvidløg og er fine i en salat.

Hjulkrone får smukke, blå blomster, som er spiselige og pynter i saltskålen. De helt unge blade af planten smager af østers.

På en tur rundt langs stranden kan du også finde peberrod, strandkål og skvalderkål.

Saml hyben og goji-bær langs stranden

Langs kysten er der masser af hybenrose i klitten ved diget. Du kan også finde slåen, hindbær og brombær ved Gedser Odde. Bukketorn, hvis frugter også er kendt som goji-bær, vokser i læhegn ved odden.


Planterne ved Bøtø Nor

Ved Bøtø Nor vokser sjældne planter som skov-gøgeurt. Den er en orkidé, og trods navnet vokser skov-gøgeurt også i åbne landskaber som overdrev og enge. De mørkviolette blomster kommer frem i juni-juli.

Levende levn fra urtiden

Alm. ulvefod er et levende fortidslevn. Den kryber langs jorden, og dens blade ligner små grannåle. Planterne i ulvefodfamilien formerer sig ved hjælp af sporer og er afhængige af svampe for at kunne overleve. Ulvefodfamilien betragtes som et sideskud på planternes stamtræ. Medlemmerne af denne familie er ikke beslægtet med nogen andre nulevende planter.

Ved Bøtø Strand kan du finde gul evighedsblomst og den lilla due-skabiose.

I den privatejede Bøtø Plantage vokser den sjældne rosa kær-storkenæb og orkideen skov-hullæbe.