Oplevelser i Gedser Odde og Bøtø Nor

Fugle – til lands, til vands og i luften – er den ubetinget største seværdighed ved Gedser Odde. Her kan du også besøge fuglestationen og opleve at stå ved Danmarks sydligste punkt.

Hent kort over seværdigheder

1. Fugle ved Gedser Odde

På sydspidsen af Gedser kan du forår og efterår opleve trækfugle i titusindvis. Odden ligger på fuglenes hovedtrækrute mellem Nordskandinavien og Sydeuropa. Om foråret passerer enorme flokke af ederfugl odden på vej til ynglepladserne i Østersøområdet. Op mod 130.000 ederfugle kan passere Gedser Odde i løbet af en dag. Også den mere farverige og sjældne kongeederfugl kommer forbi om foråret. Den skal helt til Svalbard og den russiske nordkyst ved Ishavet for at yngle. I september-oktober trækker tusindvis af gæs, ænder, lom, terner, kjover og dværgmåger mod syd over havet forbi odden.

Rovfuglene rejser om efteråret

Rovfuglene tiltrækkes af de gode muligheder for at finde føde. Du kan se rovfugle ved Gedser Odde hen over året. Især efteråret byder på store oplevelser. Rovfuglenes træk styres bl.a. af vindretningen. Skifter vinden om efteråret pludseligt til nord eller nordøst, kommer der særligt mange. I den periode er Gedser Odde det bedste sted i Danmark at se fjeldvåge. Også rød glente, rørhøg, musvåge og spurvehøg optræder jævnligt.

Finkeflokke raster i fuglestationens have

I de levende hegn og i haven ved Gedser Fuglestation raster masser af småfugle. Nogle dage er buskene nærmest levende, når flokke på op til 50.000 bogfinker og kvækerfinker slår sig ned her. Af hensyn til fuglene skal du blive på hovedstien gennem haven.

2. Gedser Fuglestation

Den nuværende fuglestation stod klar i 2001. Bygningen og arealerne omkring den tilhører staten og lejes ud til Dansk Ornitologisk Forening, DOF. Her ringmærkes fugle forår og efterår af frivillige ringmærkere, som har gennemgået en særlig uddannelse. Fuglene fanges i specielle net, der er sat op i krattet. Når fuglen rammer nettet, falder den ned i en lomme. Herefter kan ringmærkeren tage den op og anbringe en metalring med et nummer omkring fuglens ene ben. Når det er sket, slippes den løs. Fuglene lider ikke overlast ved mærkningen.

Takket være den systematiske overvågning har DOF i de senere år registreret mange usædvanlige fugle på Gedser Odde. Arter som sort stork, sort ibis, stellersand, slangeørn, stor og lille skrigeørn, buskrørsanger og klippeværling er sjældne gæster i Danmark. Men de er alle observeret ved Gedser Odde.

Gedser Fuglestation er det sted i Danmark, hvor der fanges flest fugle. Du er velkommen til at besøge fuglestationen. I løbet af året holdes forskellige arrangementer for publikum.

Læs mere om Gedser Fuglestation

3. Sydstenen og Formidlingshuset Marinestationen

På stranden ved Gedser Odde kan du se stort set alle typer af skandinaviske ledeblokke eller store sten, bragt hertil under istiden. Er du heldig, kan du finde fossiler og rav. På en tur rundt om Gedser Odde kommer du forbi Danmarks sydligste punkt. Punktet er markeret med Sydstenen. Den vejer fire tons, er af gnejs og ca. en milliard år gammel. Atriumgården, hvor stenen nu står, er opført i 2012.

På vej til Sydstenen kommer du forbi den nu nedlagte marinestation. I mere end 50 år husede bygningerne et af Danmarks vigtigste militære anlæg. Herfra kunne man overvåge trafikken i den østlige del af Østersøen. Bygningerne har siden 2013 fungeret som forsamlingshus og udstillingsbygning.

De store betonstykker på stranden ved den østlige side af odden er resterne af et tysk radaranlæg fra 2. Verdenskrig. Betonblokkene udgjorde fundamenterne til de antiluftskytskanoner, der skulle beskytte radarstationen. Når du ser på betonresterne, får du en idé om, hvor meget havet har ædt af kysten siden. Betonen har ikke flyttet sig. Men skrænten, hvor kanonerne stod, er væk

 

4. Gedser Fyr

Farvandet omkring Gedser Odde er farligt at sejle i på grund af revet, der strækker sig 18 km mod sydøst. Det første fyr på stedet var et trækulsfyr, som kunne ses ud til Gedser Rev Fyrskib ti km fra land. Det var forbudt at sejle mellem fyr og fyrskib uden lods. I 1802 blev det nuværende fyr bygget. Det kan ses 48 km væk og er bemandet. Fra toppen af fyrtårnet er der en fantastisk udsigt over Falster, Lolland og den tyske kyst.

5. Fuglereservatet

Lige syd for sommerhusområdet ved Marielyst ligger fuglereservatet Bøtø Nor. Her kan du især om efteråret opleve titusindvis af rastende fugle på vej sydpå. Det 110 hektar store fuglereservat med våde enge er et bugnende spisekammer for mange forskellige arter. Tusindvis af grågæs og sædgæs, hjejler, viber, traner og rovfugle som havørn og dværgfalk er ikke noget særsyn i træktiden.

Bøtø Nor er også et vigtigt ynglested for svømme- og vadefugle som gråstrubet lappedykker, gråand, vibe, strandskade, dobbeltbekkasin og brushane.

Det bedste sted at opleve fuglene er de to fugletårne for enden af hhv. Trevlekronevej og Tidselvej. I tårnene finder du tavler med de fleste af de fugle, der kan ses i reservatet. Fra fugletårnene kan du se fugle hele året. I fuglenes trækperioder marts-april og september-oktober er der ekstra mange at se på. Fugletårnene kan benyttes af kørestolsbrugere.

Statens del af reservatet omfatter lavvandede søer, græsarealer, rørskove og kratskov. Græsarealerne afgræsses af får og kreaturer. Rørskoven leverer tagrør, som høstes i vintermånederne. Fugletårnet ved Tidselvej ligger ud for midten af dette areal.

Hent folder om fugletræk ved Østfalster.

Hent folder om havnørnens rige

 

6. Bøtø Nor Gl. Pumpestation

Markerne ved Bøtø Nor gennemskæres af kanaler. Uden dem og pumpestationerne ville det i alt 3.000 hektar store område stå under vand en stor del af året. Den første pumpestation blev opført i 1871, hvor Gedser Landevej krydser Marrebækkanalen.  Her blev vandet løftet op i kanalen ved hjælp af en vandsnegl, som blev trukket af en vindmølle og en dampmaskine. Den gamle pumpestation blev taget ud af drift i 1967 og fredet i 1970. Bygningen er i dag indrettet som et arbejdende museum. Dampmaskinen fra 1901 med tilhørende vandsnegl fungerer stadig. Den nye pumpestation ved siden af den gamle drives af elektriske pumper.

Handelsskib fra middelalderen fundet i afløbskanal

På museet kan du se en model af Gedesbyskibet. Originalen blev opdaget i 1988, da man var i gang med at oprense en afløbskanal i Bøtø Nor. Det viste sig at være et af de bedst bevarede middelalderskibe, man hidtil har fundet i Nordeuropa. Skibet har været 12,5 m langt og godt 5 meter bredt. Det var bygget af egeplanker. Gedesbyskibet har været brugt til at fragte kvæg fra Falster over Østersøen til hansestæderne i Nordtyskland. En analyse af egeplankerne viser, at det er bygget i første halvdel af 1300-tallet. På det tidspunkt har Gedesby ved det sydlige udløb fra noret været en vigtig udskibningshavn. På Middelaldercentret i Nykøbing F. kan du se en model af Gedesbyskibet i fuld størrelse.

Læs mere om pumpestationen og Gedesbyskibet på Bøtø Nor Gl. Pumpestations hjemmeside.

 

 

7. Bøtøskoven

Bøtøskoven er Sydfalsters største skov og ejes ad Den Danske Naturfond. Siden fonden overtog skoven i 2017 er en del af nåletræerne fældet og skoven er i dag en blanding af gamle fyrtræer, birkeskov og åbne partier med eng, mose og vandhuller. Skoven huser sjældne sommerfugle og karmindompap yngler her. Der er anlagt flere stier, og der er pausepladser med toilet. De anlagte skovveje fører helt til Gedser, en tur på 8 km. Du kan også vælge den kortere tur ud til en af Danmarks fineste badestrande. Herfra kan du følge diget tilbage til p-pladsen.

Læs mere om skoven og driften heraf på Den Danske Naturfonds hjemmeside