Hampen Sø og Palsgård Skov

I området omkring Hampen Sø ligger den smukt varierede Palsgård Skov. Her finder du både plads til den stille naturoplevelse og rum til leg og aktiviteter.

Find vej

Parkering

Der er mange parkeringspladser i området. Ved Hovedvej 13 findes en p-plads ved Hampen Sø. Her er der toiletter, badestand, bord-bænkesæt og hundeskov.

P-pladser findes desuden på: Nørhovedvej, Palsgårdvej, Arritskovvej, ved sydenden af Torup Sø og på østsiden af Torup Sø.

Se p-pladsen ved Hovedvej 13 på Google Maps

Offentlig transport

Buslinjerne på Hovedvej 13 mellem Viborg og Vejle samt Brande og Silkeborg passerer Palsgård Skov.

Bus 182 mellem Ikast og Klovborg passerer Gammel Hampen. Herfra kan man gå ind i Palsgård Skov.

Planlæg din rejse på rejseplanen.dk

Praktisk info og aktiviteter

Hent pdf-kort over seværdigheder

1. Velkommen til Palsgård Skov


Palsgård Skov på 1100 hektar ligger nord for Nørre Snede på den Jyske Højderyg. Skoven er en gammel hedeplantage og har i dag en meget afvekslende natur. Her er områder med nåletræer, områder med eg og bøg og områder med højmoser, enge og overdrev.

Palsgård Skov blev anlagt som et af de første plantageanlæg i slutningen af 1700-tallet. Staten havde i forbindelse med opkrævning af skattegæld modtaget disse udpinte jorder til fattige hedegårde, eller de blev erhvervet med henblik på tilplantning. Nyere fund af egestykker i mosejord ved Torup Sø og Boest Mose på grænsen til Palsgård Skov er dateret til 6000 f.Kr. Fundene bekræfter, at der var skov her, før heden bredte sig.

Overalt i Palsgård Skov lever rådyr og kronvildt.

I nåleskoven er der mange myretuer. De giver føde for sortspætte, grønspætte og vendehals. Spættefuglene har redehuller i skovens nåletræer og gamle bøgetræer, som også huser mange slags mejser, spætmejse og træløber. Skovens ynglefugle tæller også spurve- og duehøg samt mus- og hvepsevåge tillige med skovskade og skovsneppe. I skovens åbne områder træffes rødrygget tornskade og hedelærke.

Flere steder i skoven er der rester af højmoser, hvor tørvemos sørger for en fortsat produktion af tørv.

I forsommeren er her store bestande af blomstrende kæruld. De fugtige områder huser guldsmede og vandnymfer, mens de tørre arealer er hjemsted for mange sommerfugle. I området lever også hugorm, snog og stålorm.

2. Hampen Sø


Hampen Sø ligger 79 meter over havet og er den næsthøjest beliggende sø i Jylland. Den var tidligere en fritliggende næringsfattig hedesø, men er nu næsten omkranset af skov.

Den næringsfattige sø, der er blandt landets reneste, er en af landets største lobeliesøer. Den dækker et areal på 76 ha. Den består af den vestlige, forholdsvis lavvandede og næsten runde ”Lillesø” og den store, op til 13-14 meter dybe ”Storesø.”

Søen har ikke noget egentligt tilløb, bortset fra nogle små skovgrøfter. Søens vand er utroligt klart, og mange vandplanter og fisk trives her. Om sommeren brydes søens overflade af områder med gule og hvide åkander samt vandpileurt.

På og ved Hampen sø kan man året rundt se mange forskellige fugle. Om vinteren er her flokke af blishøns, gråænder, troldænder, taffelænder, hvinænder og store skalleslugere. Om foråret er her både toppet-, gråstrubet- og sorthalset lappedykker. Fiskeørne og andre rovfugle jager ved søen i sommerhalvåret, og enkelte skarver har også fundet vej hertil. Hele året holder fiskehejre og isfugl til ved søen.

3. Studefolden


Ved p-pladsen vest for Hampen Sø lå indtil 1890’erne en Hærvejskro, Hampen Kro, hvor studedrivere kunne spise og overnatte og kvæget få noget at drikke. Vest for den nuværende hovedvej er der rester af den studefold, der hørte til kroen.

4. Skovmuseum


Vester Palsgaard Skovmuseum ligger i en gammel skovridergård fra 1804 omgivet af Palsgård Skovs største område med løvtræer. De ældste bøgetræer er mere end 100 år gamle.

Museet fortæller om livet i skoven i Midtjylland, hvordan man arbejdede og levede – og hvordan området udvikledes fra hede via plantage til skov.

5. Fortidsminder


I skoven ligger mange fortidsminder, især gravhøje, som vidner om, at Palsgård Skov ligger på Hærvejsstrøget.

Hampen Sø mod vest og Torup Sø mod øst er kun adskilt af et par kilometer, men alligevel afvander de mod henholdsvis Vesterhavet og Kattegat. Langs selve vandskellet ligger mange gravhøje.

6. Sønderhalemosen og Sønderhaleengen


Sønderhalemosen er en af områdets få bevarede højmoser. Sønderhaleengen syd for mosen har spredte kildevæld og er omgivet af tørre bakkeskråninger med hede og overdrev. Et beskyttet vandløb løber på langs af arealet. Denne variation i landskabet ved Sønderhaleengen er med til at gøre området til levested for mange forskellige arter af insekter, planter og fugle. Der er bl.a. observeret brunlig perlemorssommerfugl, djævlesbid og rødrygget tornskade på eller omkring arealet.

Ved det lysåbne græsningsareal sydøst for Sønderhaleengen finder man rester af gamle jorddiger, der vidner om, at også her har ligget en landejendom. Den sydligste del af engen krydses af Mølledæmningen, der omkring år 1900 opstemmede en mølledam mod syd. Vandmøllen har oprindeligt ligget ved dæmningen.

Nord for Sønderhalemosen ligger Thorup Sø, hvor der er frit fiskeri fra to broer tæt ved parkeringspladsen.