Året rundt i Sønderskoven - Als

Forår

Den store vandsalamander vandrer til ynglevandhullerne fra marts. I yngletiden kan hannen kendes på takkerne langs ryggen.

Løvfrøerne begynder at kvække sidst i april. Den lille, grønne frø yngler i vandhuller, hvor der er meget sol.

Maj er også tiden, hvor orkideen tyndakset gøgeurt viser sine smukke purpurrøde blomster. Duften er ikke lige så charmerende – blomsterne lugter af kattetis. Du kan finde dem både i skovbunden og på de åbne overdrev.

Sommer

I juli er løvfrøens haletudser blevet til frøer. De forlader vandhullerne og går på land.

Haren finder græs og urter på de åbne arealer i og omkring skoven.

på en er hjem for masser af sommerfugle. Bl.a. er den sjældne art østlig takvinge fundet flere gange inden for de seneste år. Skovrandøje holder til i den dybe skygge under løvtræerne. 

Den meterhøje orkidé skov-hullæbe får grønne eller brunlige blomster, som dufter stærkt af honning.


Efterår

Sønderskoven ligger på én af de vigtigste ruter for rovfuglenes efterårstræk over Danmark. Fra midten af august til sidst i oktober kan du opleve bl.a. fiskeørn, rørhøg og rød glente på vej mod vinterkvarterer i syd. Chancen for at se fugletræk er størst, når vinden er i vest.

Rød Glente

Den sjældne guldsmed grøn kobbervandnymfe kan ses flyve helt frem til november.

Efteråret er også svampetid. Du kan finde både gode spisesvampe og mere sjældne arter.

 

Vinter

Skoven har tabt bladene, så dyrene er blevet lettere at få øje på.

Havørnen kan komme forbi og gøre indhug blandt vintergæsterne i Fredsmaj. Ørnen er Nordeuropas største rovfugl med et vingefang på op til 245 cm.

Den store skallesluger har slået sig ned ved vandet for at overvintre og gå på jagt efter sin livret – ål.