Dyr og planter i Svinkløv Plantage

Dyr

Odderen og vandstæren lever ved Slette Å, mens skovhornuglen og stor hornugle holder til i træerne.

Dådyr

Der er en meget fin bestand af dåvildt i Svinkløv Plantage. Derfor kan du være heldig at se de smukke lyse dyr, når du går stille rundt i plantagen i morgengry eller skumring.

Krondyr

Om end krondyr ikke er en hyppig gæst i Svinkløv Plantage, dukker de af og til op på visit. Her kan de finde relativ uforstyrrethed og forholdsvis gode muligheder for at finde føde på heder og de omgivende marker. Det er dog ikke her, du kommer til at se store flokke af Danmarks største landlevende pattedyr. Leder du efter flokkene, kan du med fordel køre til Hanstholm Vildtreservat.

Krondyret er i øvrigt forholdsvis nyt i Thy og Hanherred. I de sene 1970’ere satte man enkelte dyr ud i naturen i Thy og Hanherred, og de er siden blevet til store flokke på op mod 1000 dyr.

Rådyr

Rådyret er meget almindeligt i Svinkløv Plantage. Og du kan derfor sagtens være heldig at se det. Trav en god tur om mod den lille sø ved Kaprifoliedalen og videre ind i skoven tidlig morgen eller i skumringstimen, og du kan måske gå hjem igen med et smukt syn af rådyr på nethinden.

Læs mere på Arter.dk

Odder

Odderen lever i bedste velgående i Slette Å. Derfor kan du også nemt se dens efterladenskaber, når du går en tur langs åen. Sværere er det at få øje på odderen, men du kan være heldig. Selvom odderen blev fredet i 1967, faldt bestanden, så der sidst i 1980’erne kun var omkring 500 tilbage i hele landet. Siden blev der indført regler om, at ålefiskere skulle lave stopriste i deres åleruser, så odderne ikke blev fanget i ruserne og led druknedøden. Den regel hjalp på odderbestanden, der siden er vokset støt både på landsplan og i Thy og Hanherred. Det betyder imidlertid ikke, at det sky dyr at nemt at få øje på.

Læs mere på Arter.dk

Nåleskovens almindelige fuglearter

I nåleskolen dominerer for eksempel korsnæb, fuglekongen, sortmejsen og topmejsen.

Vandstær

Ved Slette Å kan vandstæren godt lide at holde til om vinteren. Fuglen med det flotte hvide bryst er ret almindelig her til lands om vinteren, men den yngler her sjældent. Du er ikke i tvivl, når du ser den – dels på grund af det hvide bryst og dels fordi den har en særpræget og ret menneskelig måde at springe i vandet på: Den springer med hovedet i først og bruger vingerne til at presse sig ned i vandet. Den har ’indbyggede dykkerbriller’ i form af såkaldte blinkhinder, der er halvgennemsigtige ekstra øjenlåg beregnet på at kunne se i vand.

Natravn

Natravnen er, som navnet antyder, en fugl, der foretrækker at være i vigør om natten. Dagene sover den væk – enten på jorden eller i træer. Dens fjerdragt er brun/grå med mørke pletter, hvilket er perfekt kamuflage. Derfor er det ikke så sandsynligt, at du ser den, når du vandrer rundt i plantagen i dagtimerne. Er du derimod på aften- eller nattetur, kan du være heldig at se natravnen i et glidende dyk mod et byttedyr, typisk et insekt, eller høre dens karakteristiske ”snurren”. Natravne holder mest til på åbne arealer i skoven.

Skovhornugle

I Svinkløv Plantage lever skovhornuglen, som er en forholdsvis almindelig ynglefugl i Danmark. Den kan allerbedst lide nåletræsbevoksninger, som er omgivet af åbne arealer med en god bestand af smågnavere. Netop sådan er det i og omkring Svinkløv. En del af Norges, Sveriges og Finlands mange skovhornugler overvintrer i Danmark – nogle af dem her i Svinkløv.

Stor hornugle

Også stor hornugle ses i Svinkløv Plantage. Denne ugle forsvandt fra Danmark i slutningen af 1800-tallet, men siden blev ugler fra Tyskland sat ud i Danmark, så den nu igen yngler her. Cirka 30 par yngler i Danmark, alle i Jylland.

Læs mere på Arter.dk

 

Planter

Blandet nåle- og løvskov, heder og frodige slugter gør Svinkløv og Kollerup Plantager til artsrige naturområder. Blandt andet derfor er Svinkløv Klitplantage udpeget som urørt skov.


Stedsegrønne træer

Nåletræerne i Svinkløv og Kollerup Plantager er meget varierede – fra den forblæste lavstammede og forgrenede bjergfyr til højstammet granskov, der enkelte steder i den sydlige del af plantagen stadig har en rest af op mod 35 meter høje sitkagraner fra 1880’erne. Duften af nåletræer er derfor slående i plantagen.

Læs mere på Arter.dk

Løvtræer

Selvom både Svinkløv og Kollerup Plantager hovedsageligt består af nåleskov, vil du især i plantagernes udkant, langs veje og spor og i slugterne finde lysende løvskov.

I skovbunden

Mellem mospuderne i skovbunden findes flere plantearter, som normalt hører hjemme i de svenske nåleskove – nogle af dem er forholdsvis sjældne i Danmark. Det gælder bl.a. de små orkideer hjertebladet fliglæbe og knærod. Du skal kigge godt efter, når du går omkring og leder efter dem, for blomsterne er ikke mere end få millimeter store.

Hedens planter

De smukke hedearealer, som forbinder Svinkløv og Kollerup Plantager, har en stor bestand af den stedsegrønne enebærbusk. Det er enen, der bruges til produktion af gin.

Læs mere på Arter.dk