Tranum Klitplantage

I Tranum Klitplantage kan du både opleve områder, hvor træerne står tæt og lysninger, hvor vidderne imponerer. Her er søer og moser og alt derimellem - et oplagt udflugtsmål til en stille oplevelse i naturen.

Find vej

Parkering

Der findes flere parkeringsmuligheder i Tranum Klitplantage.

Se alle muligheder på udinaturen.dk

Se p-pladser på Google Maps

Offentlig transport

Det er muligt at komme med offentlig transport til området syd for Tranum Klitplantage.

Planlæg din rejse på rejseplanen.dk

Praktisk info og aktiviteter

Hent pdf-kort over seværdigheder

1. Velkommen til Tranum Klitplantage

Tranum Klitplantage er anlagt i årene fra 1918 med det formål at stoppe sandflugten. Før var her gårde med landbrugsjorder og mose, men på grund af sandflugten var dyrkningen urentabel eller helt umuliggjort. Staten opkøbte arealerne og overtog med jorderne en del huse. De fleste huse er nu nedrevet, men flere steder fornemmer man stadig de gamle bygge- og havetomter.

Tilplantningen krævede megen arbejdskraft, for der skulle både dæmpes sand med lyngdække, graves grøfter til afvanding og etableres skovveje. Tranum Klitplantage er nu 3910 ha og består af store skovbevoksninger overvejende med sitkagran på de lavere arealer og skovfyr på de højere og tørre arealer. Desuden er der stadig større områder med klit og mose.

Mange af stednavnene vidner om den tidligere anvendelse – så som Koldmosen, Udholm Mose, Tørvevej, Niels Berthelsens Mark og Myre Lars' Agre – og om de mennesker, der boede eller arbejde her før. En særlig historie knytter sig til navngivningen af skovvejen Tre Sortes Vej. Den hedder sådan, fordi der for enden af den boede en mand, som hver morgen og aften kørte den opgravede tørv ud af mosen med en vogn, der havde tre små sorte heste spændt for.

Karakteristisk for Tranum Klitplantage er de lysåbne fyrreskove. Jo ældre og mere lysåben skovfyrbevoksningene bliver jo større bliver naturindholdet. Når der er lys kommer der under fyrretræerne hedelyng, klokkelyng og urter som tormentil og alm. kongepen. Der er levesteder for svampe, laver og mosser, insekter og sommerfugle og fugle som hedelærke og natravn. Gå f.eks. den gule vandrerute gennem Alvig Bakker nord for Overklitten sø og fornem selv den gamle fyrreskov.

Mange arter i Tranum Klitplantage knytter sig til lysningerne og vejrabatterne. Når der kommer lys ned til jorden kan mange forskellige urter trives og der bliver et væld af blomster som insekter og sommerfugle er knyttet til. I Tranum er det urter som plettet gøgeurt, tormentil og djævelsbid.

Sommerfuglene hedepletvinge og smalrandet humlebisværmer lægger deres larver på Djævelsbid. Isblåfugl er en anden karakteristisk sommerfugl i vejrabatterne i Tranum – dens larver lever af musevikke. Da vejrabatterne jo naturligt nok ligger langs vejene, er det en let sted at kigge efter blomster, insekter og sommerfugle. Prøv f.eks. at kigge på rabatten og det lille lysåbne areal over for shelterpladsen Ajs Holes Plads på Overklitvej.

2. Overklitten Sø


Overklitten Sø midt i plantagen er en naturlig klitlavning som er udgravet yderligere for at skabe et vådområde. Vandstanden i området ændrer sig med årstiden og nedbørsforholdene, og netop sådan et vådområde med skiftende tilstande rummer mange arter. En stor del af området bliver afgræsset for at hindre, at det gror til med træer.

Ved søen kan du opleve at høre eller se traner, krikænder og ravne. Du får en særligt god udsigt fra udkigstårnet nord for Overklitten Sø.

Udkigstårnet nord for Overklitten Sø

3. Tørvesøerne

Søerne blev anlagt i 2007 med udgangspunkt i de gamle tørvegrave, der var under tilgroning. Der er flere steder opsat borde-bænke-sæt, der gør stedet til et godt sted til en kaffepause.

I og omkring søerne har der siden udgravningen udviklet sig et fint liv af forskellige planter og dyr. Området er nu en lille oase med mange arter frøer og tudser, og her findes også skovfirben og lille vandsalamander. Isfuglen er indimellem på visit og du kan også være heldig at spotte Blærerod, som er en kødændende vandplante.

Læs mere om de forskellige arter i Miljøstyrelsens artsleksikon

4. Mindesten for omkomne englændere

Tirsdag den 13. august 1940 styrtede to engelske bombefly ned i Tranum Klitplantage. Besætningerne på begge fly omkom.

Bombeflyene havde deltaget i et angreb på Aalborg Lufthavn, som var blevet besat af de tyske styrker. Angrebet udviklede sig til en luftkamp med dødelig udgang for 20 engelske besætningsmedlemmer på flyene. De ligger i dag begravet på Vadum Kirkegård. De resterende 13 englændere blev taget som krigsfanger og sendt i tyske fangelejre.

Den lokalhistoriske sognegruppe i Lerup og Tranum rejste den 13. august 2013 i samarbejde med Naurstyrelsen en mindesten til ære for de omkomne. Der rejstes ligeledes en mindesten, hvor det andet fly styrtede ned.

Læs mere om historien på den lokalhistoriske side her

5. Naturnationalpark

I 2021 blev det besluttet af folketinget at Tranum Klitplantage til være naturnationalpark. Variationen skal øges til gavn for biodiversiteten. Skovdriften skal ophøre, og træer skal vokse, ældes, dø og forfalde, så der bliver levesteder for et væld af arter.

På de store arealer med træarter, der er indført fra Nordamerika, skal skoven ryddes, og områderne skal herefter udvikle sig naturligt. Den naturlige hydrologi skal forsøges genskabt, og store græssere skal være med til at skabe variationen på arealerne.

Læs mere om naturnationalparker her