Dyr

Odder i det fri. Foto: Colourbox
Odder i det fri. Foto: Colourbox

Krondyr

Vil du se krondyr, er Hanstholm Vildtreservat et af de bedste steder i Nationalpark Thy. Her er en stor, sund og voksende bestand, som finder føden i klitheden og på landbrugsjorden omkring reservatet og søger ly i de omkringliggende plantager og i reservatets små bjergfyr-holme. Bedst udsyn til krondyrene – Danmarks største landlevende pattedyr – får du fra udsigtstårnet ved Sårup eller fra Sårup-skrænten i den nordligste del af Tved Klitplantage. Her fra kan du i sensommeren se op mod 400 dyr samlet i flok i klitterrænet ud for tårnet. I brunsttiden, når de store hjorte har samlet hver deres rudel (flok) af hinder og kalve, som de nidkært vogter over, splitter flokken op. Hvis du kommer i brunstsæsonen og står i tårnet en vindstille aften omkring solnedgang eller en tidlig morgenstund ved solopgang, kan du opleve, at pladshjortene brøler for at svare hinanden og markere revir. Husk kikkert, og husk at holde dig på afstand, så du ikke forstyrrer dyrene.

Krondyret er forholdsvis nyt i Thy. I de sene 1970’ere satte man enkelte dyr ud i naturen i Thy og Hanherred, og de er siden blevet til en stor flok på op mod 1000 dyr.

Krondyrene i Hanstholm Vildtreservat er de eneste store dyr, som naturligt har en rolle i plejen af klithederne: De græsser og er dermed med til at holde klithedens vegetation ung og artsrig.

Rådyr

Rådyret lever i bedste velgående i Hanstholm Vildtreservat og Tved Klitplantage, og du kan sagtens være heldig at se rådyr stå i en lysning eller løbe hen over en sti, så du kan nyde dem på tæt hold.

Læs mere om krondyr og rådyr i artsleksikonet

Ræv

En tidlig morgen eller sen aften kan du være heldig at se ræven, når den lusker omkring i plantagen.

Læs mere om ræven artsleksikonet

Odder

En forholdsvis stor bestand af oddere trives godt i søerne igen, efter at bestanden gennem mange år har været faldende. Selvom odderen blev fredet, faldt bestanden, så der sidst i 1980’erne kun var omkring 500 tilbage i hele landet, med en relativ stor bestand i Thy. Siden blev der indført regler om, at ålefiskere skulle lave stopriste i deres åleruser, så odderne ikke blev fanget i ruserne og led druknedøden. Den regel hjalp på odderbestanden, der siden er vokset støt både på landsplan og i Thy. Det betyder imidlertid ikke, at det sky dyr at nemt at få øje på. Men du har en chance ved Nors Sø.

Læs mere om odderen i artsleksikonet

Kortnæbbede gæs

Når de kortnæbbede gæs flytter sig fra ynglepladserne i Svalbard i Nordnorge og sætter sydover for vinteren, holder de typisk en pause i Danmark – mange af dem i Hanstholm Vildtreservat. Derfor kan du se masser af rastende fugle om efteråret. Den kortnæbbede gås yngler ikke i Danmark.

Grågæs

Også grågæs raster i reservatet, når de er på vej sydover eller nordover fra og til ynglepladserne i nord. Inden for de senere år er flokkene blevet større og større – og et imponerende syn. Grågåsen er hovedsageligt trækfugl her til lands, men man mener, at ca. 4.000 par bliver og yngler i Danmark.

Traner

Enkelte tranepar yngler i vildtreservatet, og flere raster på deres vej fra syd mod nord eller omvendt. De store fugle ser særprægede ud med deres lange ben, lange halse og sprælske parringsdans. Fra ca. 1850 og 100 år frem var tranen forsvundet fra Danmark. Men i 1952 vendte det første ynglende tranepar tilbage. Thy rummer en forholdsmæssig stor andel af den danske ynglebestand og de karakteristiske hedemosefugle indgår i logoet for Nationalpark Thy.

Fugle i reservatets søer

Om vinteren er reservatets mange søer samlingspunkt for stor skallesluger, toppet skallesluger, troldand, hvinand, taffeland og sangsvane

Læs mere om fugle i artsleksikonet

Ulv

Wauu, en ulv! Sådan lød snakken i Danmark i dagene efter den 14. oktober 2012. For den dag havde en gruppe ornitologer set et dyr, som lignede en ulv, i den sydlige del af Hanstholm Vildtreservat. Meningerne var blandede: Det kunne jo ikke passe! For der har ikke været ulve i Danmark i næsten 200 år. Hvor skulle den være kommet fra?
Men den 19. november finder Naturstyrelsens folk et dødt dyr, der også ligner en ulv, tæt på det sted, hvor ornitologerne havde set dyret. Det var ligegodt utroligt, lød det rundt om i Danmark. Dyret blev obduceret nogle dage senere på Dansk Center for Vildtsundhed i København, og her er man også i tvivl om, hvorvidt det er en hund, en ulv eller en krydsning.
Et par uger senere slår DTU-veterinærinstituttet fast, at det er en ulv, som havde vandret fra Tyskland til den ’danske vildmark’ syd for Hanstholm. Tyske forskere står bag omfattende ulve-DNA-forskning, som danskerne benyttede, da de skulle vurdere ’ulven fra Thy’. Og der var ingen tvivl, for den danske ulvs DNA matchede med en ulv fra et kobbel i Sachsen i Tyskland. Forskerne fortalte, at ulven fra Nationalpark Thy er født i 2009, har forladt sit tyske ulvekobbel og er begyndt den lange vandring på 850 km til Thy.

Du kan læse, hvordan du gennemskuer, om det spor, du ser, er et ulvespor

Læs mere om ulven i Thy