Hirsholmene

Hirsholmene er Danmarks nordligste øer og ligger ca. 7 km nordøst for Frederikshavn. De omfatter Hirsholm, Græsholm, Deget, Kølpen og Tyvholm. Med sine mange sten minder øerne mere om den svenske skærgård end om de øvrige danske øer.

Øerne har været beboet i 500 år. Befolkningen var størst i sidste halvdel af det 19. århundrede, hvor der boede over 200 personer på hovedøen Hirsholm. De mange mennesker var beskæftiget med tilhugning af sten, som blev benyttet blandt andet til havneanlæg andre steder i landet. Senere var kystudkigget og fyrfunktionen hovedbeskæftigelsen på øen indtil fyret blev automatiseret i 1995. Den 1. januar 2003 blev forvaltningen af øerne overført fra Forsvarsministeriet til Miljøministeriet.

I dag er de fleste af øens 19 boliger lejet ud som sommerboliger. Siden 1938 har Hirsholmene været fredede som naturvidenskabeligt reservat.

Hirsholmene set fra luften. (Foto: Naturstyrelsen)

Hirsholmenes helt særlige natur- og dyreliv kan besøges med færgen Seadog , der sejler flere gange om ugen inkl. lørdag. Herudover besøges øerne af lystsejlere og et antal skibe, der mod betaling sejler med grupper. På øen er der et offentligt toilet, et informationshus og et fugleudkigshus. Der er en plads med borde og bænke. Det er ikke tilladt at telte på øen. Der er et stisystem som giver offentligheden adgang rundt om på øen. Hirsholmene besøges hvert år af mellem 6.000 og 8.000 besøgende.

NB! Der er ikke adgang på øerne for hunde eller katte

Splitternerne på Hirsholmen

På Hirsholmen er der en af landets største kolonier af splitterner. Kolonien har i nogle år været truet, fordi svartbag og sølvmåger har slået sig ned i nærhenden, og går på rov blandt splitternerne og deres "beskyttere": Hættemågerne, som ruger i koloni udenom splitternekolonien.

Hirsholmene er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde. Derfor skal myndighederne gribe ind, hvis enkelte af de særligt sårbare fuglearter kommer under pres. I foråret 2007 fjernede Naturstyrelsen tagrør, rynket rose og selvsåede buske i koloniområdet. Ved at holde disse planter nede får både splitterner og hættemåger nemlig mere plads og bedre muligheder for at yngle.

Naturstyrelsen har også, sammen med Danmarks Miljøundersøgelser og Zoologisk Museum, fastlagt en strategi for at regulere de store måger på Hirsholmene. I foråret 2007 begyndte Naturstyrelsen at anvende fælder for at tynde ud i bestanden af de store måger, svartbag og sølvmåger. Der er nu cirka 9.000 voksne hættemåger og knap 4.000 voksne splitterner på Hirsholmen i ynglesæsonen. Antallet varierer fra år til år, så stigningen kan naturligvis også skyldes andre faktorer.

Når Naturstyrelsen ikke har grebet ind før 2007 har det en naturlig forklaring. Siden 1930´erne har øerne nemlig været et fredet, videnskabeligt naturområde. Her skulle naturen med andre ord have lov at udvikle sig selv uden menneskelig indgriben. Men da øerne siden er blevet udpeget som fuglebeskyttelsesområde og hættemåger og splitterner kom under voldsomt pres, forelagde Naturstyrelsen sagen for Vildtforvaltningsrådet som havde denne bemærkning: ” Der er i rådet enighed om, at der kan ske regulering af en art til fordel for en anden. For så vidt angår fugle, er det en forudsætning, at reguleringen er forenelig med EU’s fuglebeskyttelsdirektiv ”. Også i den lokale brugergruppe gik man ind for strategien. I 2009 ynglede 1577 par splitterne på Hirsholm, en del af fuglene rugede for første gang i flere år på bakken bag Lodsgården, men hovedparten tæt ved kysten syd for byen, som de to foregående år.

 

Havneafgift for lystbåde eller fartøjer, der benyttes til ferieformål

1 – 10 meter kr.100,-

10 – 15 meter kr.120,-

over 15 – meter kr.250,-

Kommercielle fartøjer, foreningsskibe og andre fartøjer med elever, medlemmer eller hyret af gæster må kun anløbe havnen efter nærmere aftale med Naturstyrelsen, Vendsyssel. Sct. Laurentiivej 148, 9990 Skagen. Telf.: 7254 3000.Denne type fartøjer betaler havneafgift efter aftale ved besøg også i dagtimerne.

Havneafgiften betales når et fartøj er i havnen efter kl. 16.

Havneafgift for lejeres og ansattes fartøjer

1 – 6 meter kr.500,-

6 – 8 meter kr.800,-

over 8 – meter kr. 1200,-

Lejeres og ansattes fartøjer forsynes med samme havnemærke, som gælder i havnemærkeordningen.

Joller fortøjet ved anker eller optrukket på land er fritaget for afgift.

Havnemærkeordningen

Efter aftale mellem sejlklubberne i de lokale havne i langs Vendsyssels østkyst og Læsø er det muligt for deres medlemmer at købe havnemærker. Havnemærker købes hos en af sejlklubberne. Et havnemærke skal placeres synligt på båden, og gælder som betaling for 2 på hinanden følgende overnatninger. Havnemærket gælder dog ikke i juli måned..

Udleje af huse på Hirsholmen.

Der er pt. én tom lejlighed (medarbejderbolig i Lodsgården) og et hus (Skolen) ledigt. Naturstyrelsen er ved at undersøge hvordan den fremtidige brug af Lodsgården kan blive. Indtil det er afklaret vil de to ledige lejemål ikke blive tilbudt til udleje.

 

Flere informationer om Hirsholmene: