Demonstrationsområde i Nørremarken

Levende hegn, vildtremise og en træ- og busksamling danner tilsammen et demonstrationsområde i Nørremarken ved Svanninge Bakker på Sydfyn. Projektet skal vise, hvordan man kan arbejde med at skabe sammenhængende natur, for at styrke artsrigdommen.

Projektbeskrivelse

I Nørremarken ved Svanninge Bakker på Sydfyn har Naturstyrelsen anlagt et demonstrationsområde, der skal vise, hvordan man kan skabe sammenhængende natur og dermed sikre et rigere og mere robust dyre- og planteliv.

Demonstrationsområdet rummer en vildtremise, der fungerer som ynglested, dækning og spisekammer for vildtet, levende hegn, der giver hasselmusen bedre vilkår, og en træ- og busksamling, hvor man kan hente inspiration, hvis man selv vil plante i det åbne land.

Hegn til gavn for hasselmusen

I 2011 er der anlagt levende hegn i demonstrationsområdet i Nørremarken. Hegnene er plantet efter specifikke anbefalinger til gavn for hasselmus. 95 procent af beplantningen består af forskellige frugtbærende buske, mens kun 5 procent er blivende træer, typisk eg.

Planterne er plantet på større afstand (2x2 meter), hvilket tillader buskene at udvikle sig fuldt ud. Desuden er der ikke plantet ammetræer. Det betyder, at hegnene ikke skal tyndes, og da naboarealerne i området afgræsses, er der ikke behov for senere hegnsbeskæring. Plejen vil derfor udelukkende bestå af stævning hvert 15-20 år.

Læs mere om tilskudsordningen Plant for hasselmusen

Hasselmusen er den eneste art i Danmark som tilhører syvsoverfamlien.

Læs om hasselmusen på arter.dk

Hvad er stævning?

Stævning betyder, at skære en bevoksning ned med henblik på genvækst og er en måde at pleje bevoksning i det åbne land. Når man skærer en bevoksning ned giver det lys til bunden og plads til en større variation af urter og buske. Beskæringen fremmer også blomstring og frugtsætning.

Stævning giver nyt liv

I 2011 og 2012 er vildtremisen og nogle af de gamle hegn i demonstrationsområdet blev stævnet. Her kan man se, hvordan de forskellige hegn og plantninger udvikler sig efter stævningen.

De fleste træer og buske skyder villigt fra stubben, og efter bare et til to år gror et hegn til igen. Ved at stævne en bevoksning med 15-20 års mellemrum kan man forynge plantningen og skabe variation for dyr og planter over tid.

Samme hegn før, under og efter stævning. Før stævningen dominerer ær og ask, som skygger og begrænser antallet af buske og urter. Lige efter stævningen ser hegnet medtaget ud, men allerede efter to vækstsæsoner er det igen frodigt, og der er nu blevet plads til bl.a. brombær, tjørn og hyld.

Træ- og busksamling

Demonstrationsområdet rummer en samling af de mest almindelige danske træer og buske. Samlingen viser træer og buske, som anvendes i landskabet: ved plantning af levende hegn, vildtremiser og andre småplantninger. Her kan man hente inspiration, hvis man selv vil plante i det åbne land.

Samlingen består af 42 arter med 50 planter i hver parcel. De fleste er plantet i 2001. Halvdelen af de fleste parceller blev stævnet i 2011, så man kan se hvordan den enkelt art reagerer på stævning.
Få flere gode råd om plantevalg på plantevalg.dk

Foldere om demonstrationsområdet

Grønne korridorer for planter og dyr

Levende hegn er en måde at skabe sammenhængende natur. De levende hegn fungerer som grønne korridorer, der forbinder naturområder, som ellers er adskilt af landbrug, byer eller veje. På den måde får dyr og planter mulighed for at sprede sig over større områder. Det gør naturen mere robust over for forandringer.

Få tilskud

Du kan få tilskud til at plante i det åbne land gennem disse ordninger:

En del af BioGrenzKorr

Projektet er en del af BioGrenzkorr, et EU-Interreg4A projekt om biodiversitet i grænseoverskridende korridorer.
Læs mere om BioGrenzkorr