Klima-lavbundsprojekt Store­ Vildmose

I den nord vestlige del af St. Vildmose ligger Ørnefenner, der ejes af Naturstyrelsen. Her blev forundersøgelsen til et lavbundsprojekt afsluttet i 2023. Den viste at der var et stort potentiale for tilbageholdelse af CO2. I forbindelse med forundersøgelserne blev det muligt for naturstyrelsen i februar 2024 at erhverve 358 ha og udvide Ørnefenne projektet til i alt at omfatte 918 ha. Efterfølgende har der været dialog med andre lodsejere i området om at medtage yderligere arealer til et større undersøgelsesområde på 1.000 ha. Området er beliggende i Brønderslev og Jammerbugt kommuner.

Formål

Formålet med klima-lavbundsprojekter er at mindske tabet af klimagasser til atmosfæren. Det sker ved at tage kulstofrige lavbundsjorder ud af landbrugsmæssig drift og genskabe en naturlig grundvandsstand i området. Når jordbearbejdningen ophører, dræn og grøfter afbrydes, bliver jordbunden vådere, hvorved nedbrydningen af jordens kulstof og udledning af klimagasser bremses.

Ekstensiveringen af landbrugsdriften og genskabelse af naturlige hydrologiske forhold vil samtidig forbedre naturforholdene i projektområdet.

Projektbeskrivelse

Forundersøgelsen har til formål at tilvejebringe et beslutningsgrundlag i forhold til en mulig gennemførelse et klima-lavbundsprojekt på ca. 1000 ha i St. Vildmose omfattende Ørnefenner og arealer i Lunefenner og Sandelsfenner. Under forundersøgelsen foretages en vurdering af de tekniske, biologiske og ejendomsmæssige forhold, samt en vurdering af muligheden for at opnå de myndighedstilladelser, der måtte være nødvendige for en gennemførelse af lavbundsprojektet.

Langt hovedparten af undersøgelsesarealerne er beliggende på kulstofrige lavbundsjorder med mindst 12 % organisk kulstof. Den foreløbige forventede drivhusgasreduktion er i alt 20.000 ton CO2-ækvivalent/år, svarende til 20 ton CO2-ækvivalent/ha/år.

Den forventede kvælstofreduktion er 30.000kg N/år, svarende til 30 kg N/ha/år.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt
                      Kvælstof- og fosforvådområder og lavbundsprojekter
Periode:
     Forundersøgelse: 2024-2025
     Realisering:          2025-2028 
Projektareal: 1.000 ha
Økonomi: 3,2 mio. kr. til forundersøgelser

Projektforløb

Kort over undersøgelsesområde

Rød polygon viser den omtrentlige oprindelig udstrækning af St. Vildmose, orange farve er tilbageværende mosearealer, lilla farve angiver undersøgelsesområde for udvidet klima-lavbundsprojektet af Ørnefenner. Grøn farve er det i 2023 gennemførte lavbundsprojekt i Ringfenner. Skraverede arealer er ejet af Naturstyrelsen.

Link til øvrige projekter i området.

Kontakt

Martin Nissen Nørgård
Chefkonsulent og projektleder
Naturstyrelsen Himmerland
mail: marno@nst.dk 
tlf. +45 93 56 41 00

Morten Stadil Thomsen
Jordfordelingsplanlægger
mail: mortho@lbst.dk 
tlf. +45 20 15 69 46

Nyheder om klima-lavbundsprojekter